5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun Geçici 21 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usullerde Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
3 Nisan 2014  PERŞEMBE


Resmî Gazete


Sayı : 28961


KURUL KARARI


İç Denetim Koordinasyon Kurulundan:

5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN

GEÇİCİ 21 İNCİ MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS

VE USULLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1 – 24/5/2013 tarihli ve 28656 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun Geçici 21 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usullerin (1.5) bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkrası uyarınca kamu idarelerinin iç denetçi kadrolarına atananlara, atandıkları idarede geçerli Kamu İç Denetçi Sertifikası verilir. Bu şekilde sertifika almış olanlar, fiilen en az üç yıl iç denetçilik yaptıktan sonra yapılacak sertifika sınavlarına girerek başarılı olmaları halinde, Kanun kapsamındaki bütün idarelerin iç denetçi kadrolarına naklen atanabilirler.”

MADDE 2 – Aynı Esas ve Usullerin (2.2) bölümünde yer alan “uzman unvanlı kadrolarda” ibaresinden sonra gelmek üzere “başvuru tarihi itibariyle yardımcılıkta geçen süre dahil” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3 – Aynı Esas ve Usullerin (2.9) bölümünde yer alan “en son çalıştıkları kurumda” ibaresi “herhangi birinde” şeklinde değiştirilmiştir

MADDE 4 – Aynı Esas ve Usullerin (3.4) bölümünde yer alan “çalışmakta olanlar” ibaresi “geçirilmiş olan hizmet süreleri” şeklinde değiştirilmiştir.

Sayfayı Kapatmak için tıklayın