KAMU İDARESİ HESAPLARININ SAYIŞTAYA VERİLMESİ VE MUHASEBE BİRİMLERİ İLE MUHASEBE YETKİLİLERİNİN BİLDİRİLMESİ HAKKINDA USUL VE ESASLARDA DEĞİŞİKLİK8 Aralık 2013  PAZAR


Resmî Gazete


Sayı : 28845


YÖNETMELİK


Sayıştay Başkanlığından:

KAMU İDARESİ HESAPLARININ SAYIŞTAYA VERİLMESİ VE MUHASEBE BİRİMLERİ

İLE MUHASEBE YETKİLİLERİNİN BİLDİRİLMESİ HAKKINDA USUL VE

ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

USUL VE ESASLAR

MADDE 1 ‒ 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

 “Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 (1) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, 2013, 2014 ve 2015 mali yılları işlemlerine ilişkin olarak bu Usul ve Esasların 5 inci maddesinde sayılan dönem başında verilecek bilgilerin tamamını; aylık olarak verilecek defter ve mali tablolardan birleştirilmiş veriler defterini, hesap dönemi sonunda verilecek defter, mali tablo ve belgelerden, bütçe giderleri ve ödenekler tablosu ve taşınır kesin hesap cetveli ile taşınır hesabı icmal cetvelini Sayıştaya gönderirler. Bu idareler, Merkezi Yönetim Bütçesinden kullandığı kaynaklar dışındaki döner sermaye, fon, özel hesap, sosyal tesis, misafirhane, kamp gibi kaynaklarına ilişkin defter, mali tablo, belge ve bilgileri bu Usul ve Esaslara göre göndermeye devam ederler.

(2) Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin 2013, 2014 ve 2015 mali yılları işlemlerinin tamamını kapsayan ve bu Usul ve Esasların 5 inci maddesinde sayılan aylık olarak verilecek defter ve mali tablolardan aylık mizan; hesap dönemi sonunda verilecek defter, mali tablo ve belgelerden geçici ve kesin mizan, bilanço, faaliyet sonuçları tablosu, gelir bütçesi ve bütçe gelirleri ekonomik sınıflandırılması tablosu, Sayıştayca talep edilmesi halinde Maliye Bakanlığı tarafından konsolide olarak gönderilir.”

MADDE 2 ‒ Aynı Usul ve Esasların ekinde yer alan “Ek: 1 Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinden İstenecek Veriler” başlığı “Ek: 1 Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdareleri ile Sosyal Güvenlik Kurumlarından İstenecek Veriler” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 ‒  Bu Usul ve Esaslar 1/1/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 ‒  Bu Usul ve Esasları Sayıştay Başkanı yürütür.

 
Usul ve Esasların Yayımlandığı Resmî Gazete'nin


Tarihi


Sayısı


17/12/2011


28145


 

Sayfayı Kapatmak için tıklayın