MERKEZÎ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
16 Kasım 2013  CUMARTESİ


Resmî Gazete


Sayı : 28823


YÖNETMELİK


Maliye Bakanlığından:

MERKEZÎ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/12/2005 tarihli ve 26040 (3. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 54 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 54 – Yapı, tesis ve onarım giderlerinin ödenmesinde;

- Taahhüt dosyası,

- Fatura,

- Yapım İşleri Hakediş Raporu (Örnek: 3)

ödeme belgesine bağlanır.

Ancak, mevzuatı uyarınca Toplu Konut İdaresi Başkanlığına veya inşaat işleriyle ilgili araştırma, proje, taahhüt, finansman ve yapım işlemleri konusunda görevli ve yetkili kamu tüzel kişiliğine sahip diğer kurum ve kuruluşlara, düzenlenecek protokol esasları çerçevesinde doğrudan yaptırılan işlerde;

- İlgili mevzuatın yetkili kıldığı makam onayı,

- Fatura,

- Protokol,

- Ödeme Takip Cetveli (Örnek: 3/A)

ödeme belgesine bağlanır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 3 üncü madde eklenmiştir.

“Geçici Madde 3 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Yönetmeliğin 54 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen işler için avans olarak verilen tutarların mahsubunda; ödeme belgesine makam onayı, fatura ve protokolün idarece onaylı bir örneği bağlanır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe ekteki Ödeme Takip Cetveli (Örnek: 3/A) eklenmiştir.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin


Tarihi


Sayısı


31/12/2005


26040 (3. Mükerrer)


Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin


Tarihi


Sayısı


1-


22/7/2009


27296


2-


3/4/2012


28253


 

 

Eki için tıklayınız.

 

Sayfayı Kapatmak için tıklayın