657 SAYILI KANUNUN GEC 41 NC MADDESNN UYGULANMASINA LKN TEBL


7 Austos 2013  ARAMBA


Resm Gazete


Say : 28731


TEBL


Maliye Bakanl ve alma ve Sosyal Gvenlik Bakanl (Devlet Personel Bakanl)ndan:

657 SAYILI KANUNUN GEC 41 NC MADDESNN

UYGULANMASINA LKN TEBL

12/7/2013 tarihli ve 6495 sayl Kanun 2/8/2013 tarihli ve 28726 sayl Resm Gazetede yaymlanarak yrrle girmitir.

Anlan Kanunun 9 uncu maddesiyle 14/7/1965 tarihli ve 657 sayl Devlet Memurlar Kanununa eklenen geici 41 inci maddesinde; kamu kurum ve kurulularnn merkez ve tara tekilat ile bunlara bal dner sermayeli kurulularda, ayn veya haftann baz gnleri ya da gnn belirli saatleri gibi ksmi zamanl alanlar ile yksekretim kurumlarnn aratrma-gelitirme projelerinde proje sreleriyle snrl olarak alanlar hari olmak zere;

a) 25/6/2013 tarihi itibaryla;

1) 657 sayl Kanunun 4 nc maddesinin (B) fkras,

2) 11/8/1983 tarihli ve 2876 sayl Atatrk Kltr, Dil ve Tarih Yksek Kurumu Kanununun 97 nci maddesinin birinci fkrasnn (a) bendi,

3) 9/11/1983 tarihli ve 2945 sayl Milli Gvenlik Kurulu ve Milli Gvenlik Kurulu Genel Sekreterlii Kanununun 17 nci maddesi,

4) 2/3/1984 tarihli ve 2985 sayl Toplu Konut Kanununun ek 3 nc maddesi,

5) 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayl Babakanlk Tekilat Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin Deitirilerek Kabul Hakknda Kanunun 35 inci maddesi,

6) 7/11/1985 tarihli ve 3238 sayl Kanunun 8 inci maddesi,

7) 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayl Spor Genel Mdrlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanunun 30 uncu maddesi,

8) 9/12/1994 tarihli ve 4059 sayl Hazine Mstearlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanunun 7 nci maddesinin (e) fkras,

9) 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayl Eleman Temininde Glk ekilen Yerlerde Szlemeli Salk Personeli altrlmas ile Baz Kanun ve Kanun Hkmnde Kararnamelerde Deiiklik Yaplmas Hakknda Kanun,

10) 23/7/2003 tarihli ve 4954   sayl Trkiye Adalet Akademisi  Kanununun 24 nc maddesi,

11) 6/11/2003 tarihli ve 5000 sayl Trk Patent Enstits Kurulu ve Grevleri Hakknda Kanunun 26 nc maddesi,

12) 5/5/2005 tarihli ve 5345 sayl Gelir daresi Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanunun 29 uncu maddesinin sekizinci fkras,

13) 10/11/2005 tarihli ve 5431 sayl Sivil Havaclk Genel Mdrl Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanunun 25 inci maddesi,

14) 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayl Sosyal Gvenlik Kurumu Kanununun 28 inci maddesinin nc fkras,

15) 17/2/2010 tarihli ve 5952 sayl Kamu Dzeni ve Gvenlii Mstearlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fkrasnn (c) bendi ile 13 nc maddesi,

16) 24/3/2010 tarihli ve 5978 sayl Yurtd Trkler ve Akraba Topluluklar Bakanl Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanunun 21 inci maddesinin nc fkras,

17) 28/12/2010 tarihli ve 6093 sayl Trkiye Yazma Eserler Kurumu Bakanl Kurulu ve Grevleri Hakknda Kanunun 7 nci maddesi,

18) 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayl lme, Seme ve Yerletirme Merkezi Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanunun 6 nc maddesinin dokuzuncu fkras,

19) 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayl Afet Riski Altndaki Alanlarn Dntrlmesi Hakknda Kanunun 8 inci maddesinin drdnc fkras,

20) 27/6/1989 tarihli ve 375 sayl Kanun Hkmnde Kararnamenin ek 6 nc maddesi,

21) 27/10/1989 tarihli ve 388 sayl Gneydou Anadolu Projesi Blge Kalknma daresi Tekilatnn Kurulu ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin 6 nc maddesi,

22) 3/6/2011 tarihli ve 642 sayl Dou Anadolu Projesi, Dou Karadeniz Projesi ve Konya Ovas Projesi Blge Kalknma daresi Bakanlklarnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin 5 inci maddesinin nc fkras,

23) 29/6/2011 tarihli ve 644 sayl evre ve ehircilik Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin 36/A maddesi,

24) 24/10/2011 tarihli ve 656 sayl Trk birlii ve Koordinasyon Ajans Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin 16 nc maddesinin yedinci fkras,

uyarnca vizelenmi veya ihdas edilmi szlemeli personel pozisyonlarnda almakta olan ve 657 sayl Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel artlar tayanlardan 2/8/2013 tarihinden itibaren, 657 sayl Kanunun 4 nc maddesinin (B) fkras ve 4924 sayl Kanun kapsamnda istihdam edilenler otuz gn, yukarda yer alan dier mevzuat kapsamnda istihdam edilenler ise altm gn iinde yazl olarak bavurmalar halinde, pozisyonlarnn vizeli olduu tekilat ve birimde, 13/12/1983 tarihli ve 190 sayl Genel Kadro ve Usul Hakknda Kanun Hkmnde Kararnameye tabi kurumlar bakmndan bu Kanun Hkmnde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan bulunduu pozisyon unvanyla ayn unvanl memur kadrolarna, dier kurumlar bakmndan bu kurumlarn kadro cetvellerinde yer alan ayn unvanl memur kadrolarna, pozisyon unvanlaryla ayn unvanl memur kadrosu olmamas halinde ise ilgisine gre 190 sayl Kanun Hkmnde Kararnameye ekli cetveller veya kurumlarn kadro cetvellerinde yer alan kadro unvanlaryla snrl olmak zere Maliye Bakanl ve Devlet Personel Bakanlnca mtereken belirlenen memur kadrolarna,

b) l zel idaresi, belediye ve bal kurulular ile mahalli idare birliklerinde 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayl Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin nc fkras erevesinde 25/6/2013 tarihi itibaryla almakta olan ve 657 sayl Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel artlar tayanlardan, 2/8/2013 tarihinden itibaren otuz gn iinde yazl olarak bavuranlar, szlemeli personel olarak altrlmalarna esas alnan memur kadrolarna,

c) Trkiye Radyo ve Televizyon Kurumunda 11/11/1983 tarihli ve 2954 sayl Trkiye Radyo ve Televizyon Kanununun 50 nci maddesinin birinci fkrasnn () bendi ile geici 12 nci maddesi erevesinde 25/6/2013 tarihi itibaryla szlemeli personel pozisyonlarnda almakta olan ve Trkiye Radyo ve Televizyon Kurumunda Memur Statsnde stihdam Edilen Personel Ynetmeliinin 37 nci maddesinde belirtilen genel artlar tayanlardan, 2/8/2013 tarihinden itibaren otuz gn iinde yazl olarak bavuranlar, bulunduu pozisyon unvanyla ayn unvanl memur kadrolarna, bulunduu pozisyon unvanyla ayn unvanl memur kadrosu olmamas halinde Kurumda halen var olan kadro unvanlaryla snrl olmak kaydyla Genel Mdrlke belirlenecek memur kadrolarna,

2/8/2013 tarihinden itibaren doksan gn iinde kurumlarnca atanacaklar hkm altna alnmtr.

657 sayl Kanunun geici 41 inci maddesinin birinci fkrasnn (a) bendi kapsamna giren szlemeli personelden;

1) 190 sayl Kanun Hkmnde Kararnameye ekli cetvellerde szlemeli personel pozisyon unvanyla ayn unvanl memur kadrosuna atanacaklar iin bilgi amal olarak ekte yer alan (I) sayl Liste dzenlenmitir.

2) 190 sayl Kanun Hkmnde Kararnameye ekli cetvellerde szlemeli personel pozisyon unvanyla ayn unvanl memur kadrosu bulunmayanlarn atanaca memur kadrolar anlan maddenin vermi olduu yetkiye istinaden Maliye Bakanl ve Devlet Personel Bakanlnca mtereken belirlenerek ekte yer alan (II) sayl Listede gsterilmitir.

Tebli olunur.

 

(I) - (II) SAYILI LSTE

 

 
 

Sayfay Kapatmak iin tklayn