Sigorta primine esas kazan alt snr zerinden uygulanacak ilave puan, ilave puan uygulanacak iller ve uygulama sresi hakkndaki karar
14 Temmuz 2013  PAZAR


Resm Gazete


Say : 28707


BAKANLAR KURULU KARARI


Karar Says : 2013/4966

5510 sayl Sosyal Sigortalar ve Genel Salk Sigortas Kanununun 81 inci maddesinin ikinci fkras uyarnca, sigorta primine esas kazan alt snr zerinden uygulanacak ilave puan, ilave puan uygulanacak iller ve uygulama sresi hakkndaki ekli Kararn yrrle konulmas; alma ve Sosyal Gvenlik Bakanlnn 29/5/2013 tarihli ve 9140493 sayl yazs zerine, anlan Kanunun 81 inci maddesine gre, Bakanlar Kurulunca 30/5/2013 tarihinde kararlatrlmtr.


30/5/2013 TARHL VE 2013/4966 SAYILI

KARARNAMENN EK

KARAR

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Kararn amac; sosyo-ekonomik gelimilik endeksi dikkate alnarak belirlenen ekli listelerdeki yerlerde sigorta primi iveren hissesi teviki uygulanmak suretiyle retim ve istihdam imknlarn artrmaktr.

(2) Bu Karar; ekli (I), (II) ve (III) sayl listelerde belirtilen yerlerde faaliyet gsteren ve 5510 sayl Sosyal Sigortalar ve Genel Salk Sigortas Kanununun 81 inci maddesinin birinci fkrasnn () bendi hkmlerinden yararlanp, 10 ve zerinde sigortal altran zel sektre ait iyerlerini kapsar.

lave sigorta primi tevik oran ve uygulama sresi

MADDE 2 (1) 1 inci madde kapsamndaki yerlerde faaliyet gsteren zel sektr iyerlerine, 5510 sayl Kanunun 81 inci maddesinin birinci fkrasnn () bendi kapsamnda uygulanan malllk, yallk ve lm sigorta primi iveren hissesinde be puanlk prim tevikine ilave olarak, sigorta primine esas kazan alt snr zerinden hesaplanmak zere alt puan ilave edilmek suretiyle sigorta primi teviki uygulanr.

(2) Bu Karar kapsamndaki tevik;

a) Ekli (I) sayl listede belirtilen yerlerde faaliyet gsteren iyerleri iin 31/12/2016 tarihine kadar,

b) Ekli (II) sayl listede belirtilen yerlerde faaliyet gsteren iyerleri iin 31/12/2017 tarihine kadar,

c) Ekli (III) sayl listede belirtilen yerlerde faaliyet gsteren iyerleri iin ise 31/12/2018 tarihine kadar,

uygulanr.

Sigorta primi teviki kapsamna girmeyen iyerleri

MADDE 3 (1) 5510 sayl Kanunun 81 inci maddesinin birinci fkrasnn () bendi kapsamnda sigorta primi tevikinden yararlanamayan iyerleri ile ayn Kanunun ek 2 nci maddesinde ngrlen sigorta primi tevikinden yararlanmakta olan iyerleri hakknda bu Karar hkmleri uygulanmaz.

Uygulama ile ilgili ilemler ve denetim

MADDE 4 (1) Sigorta primi iveren hissesi desteinin uygulanmas ile ilgili ilemler Sosyal Gvenlik Kurumunca ilgili mevzuat erevesinde yrtlr.

(2) Yaplan kontrol ve denetimlerde, altrd kiileri sigortal olarak bildirmedii veya bildirilen sigortalnn fiilen almadnn tespit edilmesi halinde, bu iverenler, bir yl sreyle destek unsurlarndan yararlanamaz.

(3) Sigorta primi tevikinden yersiz olarak faydalanldnn tespiti halinde, yararlanlan tevik tutar, 5510 sayl Kanunun 89 uncu maddesi erevesinde gecikme cezas ve gecikme zamm ile birlikte iverenden tahsil edilir.

Dzenleme yetkisi

MADDE 5 (1) Bu Kararn uygulanmasnda ortaya kabilecek tereddtleri gidermeye ve gerektiinde uygulama esaslarn belirlemeye Sosyal Gvenlik Kurumu yetkilidir.

Yrrlk

MADDE 6 (1) Bu Karar 1/1/2013 tarihinden geerli olmak zere yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 7 (1) Bu Karar hkmlerini alma ve Sosyal Gvenlik Bakan yrtr.

 

I-II-III SAYILI LSTELER

 

 

Sayfay Kapatmak iin tklayn