631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesi kapsamındaki personelin mali ve sosyal haklarına ilişkin Karar ile bazı Bakanlar Kurulu kararlarında değişiklik
13 Temmuz 2013  CUMARTESİ


Resmî Gazete


Sayı : 28706


BAKANLAR KURULU KARARI


Karar Sayısı : 2013/5050

631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesi kapsamındaki personelin mali ve sosyal haklarına ilişkin Karar ile bazı Bakanlar Kurulu kararlarında değişiklik yapılmasına dair ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 4/7/2013 tarihli ve 6139 sayılı yazısı üzerine, 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesi, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 92 nci maddesi ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 14 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 8/7/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

8/7/2013 TARİHLİ VE 2013/5050 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

KARAR

MADDE 1 – 8/2/2002 tarihli ve 2002/3729 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kararın 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 2- Kapsama dahil tüm personel için 2013 yılının ikinci altı aylık dönemindeki "ortalama ücret toplamı üst sınırı" 7.525 TL olarak tespit edilmiştir.”

MADDE 2 – Aynı Kararın 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 3- Mevcut karar, onay veya diğer mevzuat uyarınca kapsama dahil personele yapılmakta olan aynî ve/veya nakdî ödeme unsurlarına yeni bir unsur ilave edilmemesi ve 2 nci maddede yer alan ortalama ücret toplamı üst sınırının aşılmaması kaydıyla 2013 yılının ikinci altı aylık döneminde kapsama dahil personelin mali ve sosyal hakları, kurum içi hiyerarşik yapıların gerektirdiği ölçüde ve mevzuatı dahilinde %4 oranına kadar yetkili organlar tarafından belirlenecek oranlarda artırılabilir.”

MADDE 3 – 10/8/1990 tarihli ve 90/766 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında yer alan “başkan ve üyelerine, her toplantı için (250)” ibaresi, "başkanına her toplantı için (1.500) ve üyelerine ise (1.000)” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – 13/8/2012 tarihli ve 2012/3572 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında yer alan “14/7/2013” ibaresi, “14/1/2014” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Bu Kararın;

a) 4 üncü maddesi 15/7/2013 tarihinde,

b) Diğer maddeleri 1/7/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 

Sayfayı Kapatmak için tıklayın