2014-2016 Dönemi Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı Hazırlık Çalışmaları Hk.Yazı


T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
Sayı :
59751066-12-390 11.06.13* 5459
Konu :
2014-2016 Dönemi bütçe hazırlık çalışmaları
……………………………..
…………. BAKANLIĞINA
…………. BAŞKANLIĞINA
…………. MÜSTEŞARLIĞINA
…………. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
…………. REKTÖRLÜĞÜNE

Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 16 ncı ve 17 nci maddelerinde;
-Maliye Bakanlığının, merkezî yönetim bütçe kanunu tasarısının hazırlanmasından ve bu amaçla ilgili kamu idareleri arasında koordinasyonun sağlanmasından sorumlu olduğu,
-Merkezî yönetim bütçesinin hazırlanma sürecinin, Bakanlar Kurulunun en geç Eylül ayının ilk haftası sonuna kadar toplanarak kalkınma planları, stratejik planlar ve genel ekonomik koşulların gerekleri doğrultusunda makro politikaları, ilkeleri, hedef ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklükleri de kapsayacak şekilde Kalkınma Bakanlığınca hazırlanan orta vadeli programı kabul etmesiyle başlayacağı ve orta vadeli programın aynı süre içinde Resmî Gazetede yayımlanacağı,
-Orta vadeli program ile uyumlu olmak üzere, gelecek üç yıla ilişkin toplam gelir ve gider tahminleri ile birlikte hedef açık ve borçlanma durumu ile kamu idarelerinin ödenek teklif tavanlarını içeren ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan orta vadeli malî planın en geç Eylül ayının onbeşine kadar Yüksek Planlama Kurulu tarafından karara bağlanacağı ve Resmî Gazetede yayımlanacağı,
-Bu doğrultuda, kamu idarelerinin bütçe tekliflerini ve yatırım programını hazırlama sürecini yönlendirmek üzere; Bütçe Çağrısı ve eki Bütçe Hazırlama Rehberinin Maliye Bakanlığınca, Yatırım Genelgesi ve eki Yatırım Programı Hazırlama Rehberinin ise Kalkınma Bakanlığınca hazırlanarak en geç Eylül ayının onbeşine kadar Resmî Gazetede yayımlanacağı,
-Kamu idarelerinin, stratejik planları ile Bütçe Hazırlama Rehberinde yer alan esaslar çerçevesinde, bütçe gelir ve gider tekliflerini gerekçeli olarak hazırlayacakları ve yetkilileri tarafından imzalanmış olarak en geç Eylül ayı sonuna kadar Maliye Bakanlığına gönderecekleri ve kamu idarelerinin yatırım tekliflerini değerlendirilmek üzere aynı süre içinde Kalkınma Bakanlığına verecekleri,
hüküm altına alınmıştır.
Bu çerçevede, orta vadeli program ve orta vadeli mali planın idarelerin ihtiyaçlarını dikkate almak suretiyle hazırlanması ve bütçe sürecinde etkinliğin sağlanması amacıyla 2014-2016 dönemi bütçe hazırlık çalışmalarının aşağıdaki şekilde yürütülmesi uygun görülmüştür.

1
. Kamu idareleri öncelikle orta vadeli mali plan eki tavanlara esas olmak üzere, 2014-2016 dönemine ait hizmet öncelikleri ve hedefleri doğrultusunda ödenek ihtiyaçlarını ve gelir tahminlerini İlkadım Cad. 06450 Dikmen -ANKARA Ayrıntılı bilgi için irtibat: H. ŞİMŞEK- Maliye Uzmanı Telefon: (0 312) 415 15 12 Faks: (0 312) 425 09 73 e-posta: huseyin@bumko.gov.tr Elektronik Ağ: www.bumko.gov.tr
içeren bütçe tekliflerini, www.bumko.gov.tr adresinde yer alan 2014-2016 dönemi Bütçe Hazırlama Rehberi Taslağında belirtilen genel ilkeler ve standartlar çerçevesinde, e-bütçe sistemi üzerinden
15 Temmuz 2013 tarihine kadar gireceklerdir. 2014 ve 2015 yılları bütçe tekliflerinin hazırlanmasında 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda bu yıllar için öngörülen tutarlar esas alınacaktır. 2016 yılında ise 2015 yılı için öngörülen tutarlar dikkate alınmak suretiyle bütçe teklifi yapılacaktır.
2.
Kamu idareleri e-bütçe sistemine giriş yaptıkları bütçe tekliflerini Bakanlığımıza ayrıca göndermeyeceklerdir. Bunun yerine, bütçe tekliflerinin e-bütçe sistemine girildiğine ilişkin Bakan/Başkan/Rektör tarafından imzalanan yazı ile taslak rehberde yer alan Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Ödenek Teklif İcmali Tablosunu (Form 2) ve 2013 yılı mevcut bütçe gerçekleşmeleri, yılsonu harcama tahminleri ile bütçe imkanlarıyla karşılanamayacak ödenek ihtiyaçlarını da gösteren 2013 Yılı Bütçesi Yılsonu Harcama Tahmini Tablosunu (Form 4-2), Tavanı Aşan İlave Ödenek Teklifleri Formunu (Form 25/1-2) 15 Temmuz 2013 tarihine kadar Bakanlığımıza göndereceklerdir.
3.
Kamu idareleri ile bütçe görüşmeleri alınan teklifler çerçevesinde, orta vadeli programın yayınlanması öncesinde Bakanlığımızca belirlenecek ve ilan edilecek takvime göre yapılacaktır.
4
. 2014 yılı performans programları; 25/06/2010 tarihli ve 9426 sayılı, 30/03/2012 tarihli ve 3884 sayılı genel yazılarımızda yer verilen hususlar, izleme ve değerlendirme sonuçları ve idare faaliyet raporlarında yapılan tespitler ile 2013 yılı performans programlarına ilişkin Bakanlığımızca yapılan değerlendirmeler dikkate alınarak hazırlanacak, e-bütçe sistemine girişleri bütçe teklifleriyle aynı tarihte tamamlanacaktır. İdarelerin performans programları Bakanlığımızla yapılacak bütçe görüşmelerinde bütçe teklifleriyle birlikte müzakere edilecek ve değerlendirilecektir.
5.
Kamu idareleri orta vadeli program ve orta vadeli mali planın yayınlanmasını müteakiben bütçe tekliflerini, Bütçe Çağrısı ve eki Bütçe Hazırlama Rehberine uygun olarak, en geç Eylül ayı sonuna kadar e-bütçe sistemine girecek ve aynı süre içinde yetkilileri tarafından imzalanacak yazıyla Bakanlığımıza göndereceklerdir.
6.
Kamu idarelerinin bütçe hazırlık süreçlerinde yukarıda sayılan hususlara riayet etmeleri, tereddüte düştükleri konularda Bakanlığımızın ilgili birimleri ile irtibata geçmeleri gerekmektedir.
Bilgilerini ve gereğini önemle arz/rica ederim.

Mehmet ŞİMŞEK

Maliye Bakanı

Sayfayı Kapatmak için tıklayın