6113 Sayılı Kanun Kapsamındaki Mahsup İşlemleri

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Muhasebat Genel Müdürlüğü

 

Sayı     : 90192509/210.07.06 /1429                                                                         06/02/2013

Konu   :

 

 

 

Bilindiği üzere, 6113 sayılı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Bir Kısım Borç ve Alacaklarının Düzenlenmesine Dair Kanun ile enerji alanında faaliyet gösteren bazı kamu kurum ve kuruluşlarından Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ),
Elektrik Üretim Anonim Şirketi ve bağlı ortaklıkları, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi, Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi ile Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi ve sermayesinin tamamı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’ne (TEDAŞ) ait dağıtım şirketlerinin
mali yapılarını güçlendirmek üzere bir kısım borç ve alacakların düzenlenmesi ve yeniden yapılandırılmasına ilişkin esaslar düzenlenmiş, Kanunun çerçevesinde yapılması gerekli işlemler anılan Kanunun 3 üncü maddesine dayanılarak hazırlanan Usul ve Esaslar ile belirlenmiştir.

 

6113 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin,

4 üncü fıkrasında;

“Bu Kanunun yayımından önceki ay sonu itibarı ile tahakkuk eden ve bu Kanunun yayımı tarihi itibarı ile Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi ve sermayesinin tamamı kendisine ait dağıtım şirketlerine ödenmemiş olan;

a) İl özel idareleri ve belediyelerin genel aydınlatma bedeli,

b) İbadethanelerin aydınlatma bedeli,

c) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde sayılan kamu idareleri ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar adına, Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi ve sermayesinin tamamı kendisine ait dağıtım şirketleri tarafından tahakkuk ettirilen elektrik kullanım bedelleri borçlarının tamamı, fer’ileri terkin edilmek kaydıyla öncelikle Gümrük Müsteşarlığına bağlı tahsil dairelerine olan borçlardan, bakiye tutar ise Maliye Bakanlığına olan borçlardan mahsup edilir.”,

8 inci fıkrasında da;

“Bu madde kapsamındaki işlemleri bütçenin gelir ve gider hesaplarıyla ilişkilendirmeksizin mahiyetlerine göre ilgili Devlet hesaplarına kaydettirmeye Maliye Bakanı yetkilidir.” hükümleri yer almaktadır.

 

Konuya ilişkin olarak Bakanlık Makamından alınan 18/01/2013 tarihli Onayda,
28 Şubat 2011 tarihi itibarıyla tahakkuk etmiş ancak, 03 Mart 2011 tarihi itibarıyla TEDAŞ ile sermayesinin tamamı TEDAŞ’a ait dağıtım şirketlerine ödenmemiş elektrik kullanım bedeli  tutarları ile TEDAŞ’ın Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine olan borcu 6113 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin 4, 5 ve 8 inci fıkraları hükümlerine istinaden bütçenin gelir ve gider hesapları ile ilişkilendirilmeksizin mahsup edilmesi uygun görülmüştür.

Bu çerçevede, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde sayılan kamu idareleri ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar adına,
TEDAŞ ile sermayesinin tamamı TEDAŞ’a ait dağıtım şirketleri tarafından 28 Şubat 2011 tarihi itibarıyla tahakkuk ettirilmiş ancak, 03 Mart 2011 tarihi itibarıyla anılan Şirketlere ödenmemiş elektrik kullanım bedellerine ilişkin olarak söz konusu kamu kurumlarınca herhangi bir ödeme yapılmaması, kayıtlarda bulunan tutarların ters kayıt yapılmak suretiyle muhasebe kayıtlarından çıkarılması, kayıtlara alınmamış tutarlar var ise bu tutarların muhasebeleştirilmemesi gerekmektedir.

Bilgilerini ve gereğini arz ve rica ederim.

 

 

 

 

 

Mehmet SARITAŞ

         Bakan a.

    Genel Müdür

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAĞITIM:

Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerine

Özel Bütçeli İdarelere

81 İl Valiliğine (Defterdarlık)

Merkez Saymanlık Müdürlüklerine

Merkeze Bağlı Döner Sermaye Saymanlıklarına

 

 

 

 

Sayfayı Kapatmak için tıklayın