ORMAN KANUNUNUN 17 VE 18 İNCİ MADDELERİNİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK


8 Ocak 2013  SALI


Resmî Gazete


Sayı : 28522


YÖNETMELİK


Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

ORMAN KANUNUNUN 17 VE 18 İNCİ MADDELERİNİN

UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/9/2011 tarihli ve 28055 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman Kanununun 17 ve 18 inci Maddelerinin Uygulama Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki onikinci fıkra eklenmiştir.

“(2) Ancak; üstü örtülü, içine girilebilen, insanların eğitim ve iş görmelerine yarayan bina izinlerinde, binanın oturma alanı dışında kalan keşif özeti bulunmayan saha için 16 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendine göre arazi izin bedeli ayrıca alınır. Baraj, gölet gibi izinlerin arazi izin bedeli; birinci fıkraya göre hesaplanır. Rezervuar alanı için ayrıca arazi yüzölçümü üzerinden arazi izin bedeli hesabı yapılmaz.”

“(4) İl özel idareleri, belediyeler, köy tüzel kişilikleri, belediyeler birliği, çevre koruma birlikleri, turizm alt yapı hizmet birliklerinin ve köylere hizmet götürme birliklerinin kâr gayesi bulunmaksızın ve kamu yararına yönelik hizmetlerde kullanılmak üzere yapacakları tesislerden, Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü ve bağlı şirketlerince orman sayılan alanlarda yapılacak köy enerji nakil hatlarından ve bunlara ait trafo binalarından, ağaçlandırma bedeli, orman köylüleri kalkındırma geliri ile ağaçlandırma ve erozyon kontrolü geliri alınmaz, arazi izin bedeli toplam proje bedelinin binde biri olarak alınır.”

“(12) Katı atık bertaraf ve düzenli depolama tesis izinlerinde Devlet idareleri ile kamu kurum ve kuruluşları adına olanlar hariç olmak üzere gerçek ve özel hukuk tüzel kişiler adına verilen izinlerden birinci fıkradaki bedellere ilave olarak büyükşehir belediyesi bulunan illerde izin verilen alanın depolama hacminin o yılın bir metrekare için tespit edilen ağaçlandırma bedelinin beş katı ile diğer illerde ise üç katı ile çarpımı sonucu bulunacak depolama bedeli ayrıca izin başlangıcında defaten alınır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

 
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin


Tarihi


Sayısı


15/9/2011


28055


Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin


Tarihi


Sayısı


7/7/2012


28346


 

 
 

Sayfayı Kapatmak için tıklayın