6292 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan başvuru süresinin uzatılmasına ilişkin Karar24 Ekim 2012 ÇARŞAMBA


Resmî Gazete


Sayı : 28451


BAKANLAR KURULU KARARI


             Karar Sayısı : 2012/3846

             6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan başvuru süresinin uzatılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 18/10/2012 tarihli ve 27838 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun 6 ncı maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 22/10/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

22/10/2012 TARİHLİ VE 2012/3846 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

KARAR

Başvuru süresi

MADDE 1 – (1) 19/4/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen ve bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenen güncelleme listelerine veya kadastro tutanaklarına ya da kesinleşmiş mahkeme kararlarına göre oluşturulan tapu kütüklerinin beyanlar hanesine göre 2/B alanlarındaki taşınmazların kullanıcısı ve/veya üzerindeki muhdesatın sahibi olarak gösterilen kişilerin başvuru süresi üç ay uzatılmıştır.

Yürürlük

MADDE 2 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.


 

 

                                                                 

Sayfayı Kapatmak için tıklayın