MLL ETM BAKANLII ZEL RETM KURUMLARI YNETMELNDE DEKLK


23 Ekim 2012 SALI


Resm Gazete


Say : 28450


YNETMELK


Mill Eitim Bakanlndan:

MLL ETM BAKANLII ZEL RETM KURUMLARI

YNETMELNDE DEKLK YAPILMASINA

DAR YNETMELK

MADDE 1 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayl Resm Gazetede yaymlanan Mill Eitim Bakanl zel retim Kurumlar Ynetmeliine aadaki Ek Madde eklenmitir.

"Eitim ve retim destei

EK MADDE 1 (1) zel mesleki ve teknik eitim okullarna, Kanun gerei cretsiz okutulacak renciler hari, renim gren her bir renci iin;

a) Okulun organize sanayi blgesi ierisinde veya Kanun kapsamnda Bakanlar Kurulunun karar vermesi durumunda organize sanayi blgesi dnda alm olmas,

b) Eitim ve retim destei kapsamnda olsun veya olmasn rencilerden hibir surette renim creti alnmamas,

c) Her bir renci iin verilecek eitim ve retim destei sresinin okulun retim sresini amamas, nakil yoluyla gelen renciler iin ise okulun kalan retim sresinden fazla olmamas,

) rencinin, o eitim ve retim ylnn balamasndan en ge otuz gn ierisinde okula kaydnn veya eitim ve retim destei yaplan okullar dndaki okullardan naklinin yaplm olmas,

d) rencinin okula devam ediyor olmas

artyla eitim ve retim destei yaplabilir.

(2) Eitim ve retim destei verilecek okul tr, alan ve dallar ile her bir renci iin verilecek eitim ve retim destei tutar, resm okullarda renim gren bir rencinin okul trne, alanna ve dalna gre Devlete maliyetinin bir buuk katn gememek zere, bir nceki yln verileri esas alnarak her yl Austos aynda Maliye Bakanl ve Bakanlka mtereken hazrlanacak olan teblide belirlenir.

(3) Eitim ve retim destei verilecek okul tr, alan ve dallarn belirlenmesinde Kalknma Plan hedefleri ve i gc ihtiya analizleri de dikkate alnr.

(4) Bir eitim ve retim yl iin verilecek eitim ve retim desteinin % 50'si Kasm, % 25'i ubat ve % 25'i de Haziran aylarnda okula denir.

(5) Bu madde kapsamnda iletmelerde mesleki eitim gren rencilerin i kazas, meslek hastalklar ve hastalk sigortas primleri, 3308 sayl Mesleki Eitim Kanununun 25 inci maddesinin drdnc fkras hkmlerine gre kurumca denir.

(6) Bakanlk tarafndan eitim retimin niteliini ve baary deerlendirmeye ynelik yaplacak lme deerlendirme uygulamalar, bu madde kapsamnda eitim retim destei denecek okullara da uygulanr."

MADDE 2 Ayn Ynetmelie aadaki Geici 3 nc madde eklenmitir.

"Tebli ve sre

GEC MADDE 3 (1) 2012-2013 eitim ve retim ylnda eitim ve retim desteini alacak okul tr, alan ve dallarna ilikin denecek tutarlarn da yer ald tebli, Maliye Bakanl ve Bakanlka mtereken hazrlanarak 2012 yl iinde yaymlanr.

(2) 2012-2013 eitim ve retim ylnda Ek 1 inci maddenin birinci fkrasnn () bendinde belirtilen sre altmnc gn olarak uygulanr.

(3) 2012-2013 eitim ve retim yl iin denecek eitim ve retim destei cretinin % 75'i 2013 ubat aynda % 25'i ise Haziran aynda denir."

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 72 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

"MADDE 72 (1) Bu Ynetmeliin ek 1 inci maddesi ile geici 3 nc maddesi Mill Eitim Bakan ile Maliye Bakan tarafndan, dier hkmleri Mill Eitim Bakan tarafndan yrtlr."

MADDE 4 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 5 Bu Ynetmeliin hkmleri Mill Eitim Bakan ve Maliye Bakan tarafndan yrtlr.

 
 

Sayfay Kapatmak iin tklayn