KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK


15 Temmuz 2012 PAZAR


Resmî Gazete


Sayı : 28354


TEBLİĞ


Kamu İhale Kurumundan:

KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 22/8/2009 tarihli ve 27327 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinin 74.8. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“74.8. 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarının dört katının altında kalan ve hizmet alımı ihalesiyle gerçekleştirilecek olan danışmanlık hizmeti alımlarında kalite ve standarda ilişkin belgeler kapsamında sadece kalite yönetim sistem belgesi istenebilecektir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 84.1. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“84.1. 4734 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarının dört katının altında kalan danışmanlık hizmetleri, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine göre gerçekleştirilebilecektir.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 84.2. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“84.2. Anılan Yönetmeliğin 44 üncü maddesinde, Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarının dört katının altında kalan danışmanlık hizmeti alımı ihalelerinin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine göre gerçekleştirilmesi halinde, iş deneyimini gösteren belgelerin düzenlenmesi, verilmesi ve değerlendirilmesinde Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yer alan hükümlerin uygulanacağı belirtilmiştir.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan “Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine göre istenilecek belgeler” başlıklı Ek-H.1 tablosunda yer alan “Yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarının altında kalan ve hizmet alımı ihalesiyle gerçekleştirilen danışmanlık hizmet alımlarında” ibaresi, “Yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarının dört katının altında kalan ve hizmet alımı ihalesiyle gerçekleştirilen danışmanlık hizmet alımlarında” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin


Tarihi


Sayısı


22/8/2009


27327


Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin


Tarihi


Sayısı


1


4/3/2010


27511


2


30/7/2010


27657


3


29/12/2010


27800 (6. mükerrer)


4


9/2/2011


27841


5


20/4/2011


27911


6


20/8/2011


28031

 

Sayfayı Kapatmak için tıklayın