Genel Yönetim Mali İstatistikleri Genel Tebliği (Sıra No:5)

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Muhasebat Genel Müdürlüğü

 

 

Sayı   : B.07.0.MGM.0.48/858.01                                                                 24/04/2012*04518

Konu : Genel Yönetim Mali İstatistikleri

            Genel Tebliği (Sıra No:5)

 

 

……… DEFTERDARLIĞINA

 

 

Genel yönetim mali istatistikleri veri derleme ve inceleme sürecinin daha etkin yönetilmesi için, bu süreçte rol alan görevlilerin görev ve sorumluluklarının açıklanması, veri kalitesinin arttırılması, genel yönetim sektörü kapsamının güncellenmesi ve uluslararası uygulamalar gereğince belediye şirketlerine ait mali verilerin derlenmesi amacıyla Genel Yönetim Mali İstatistikleri Genel Tebliği (Sıra No:5), 06/04/2012 tarihli ve 28256 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak 01/01/2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş olup 1, 2 ve 4 sıra nolu Genel Yönetim Malî İstatistikleri Genel Tebliğleri yürürlükten kaldırılmıştır. Buna göre Tebliğin uygulanmasıyla ilgili olarak aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

            1) İl özel idareleri, belediyeler, belediye bağlı idareleri ve mahalli idare birliklerince aylık; kalkınma ajansları, Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü ve sosyal tesislerce üçer aylık dönemlerde yapılan veri giriş işlemlerinde herhangi bir değişiklik olmayıp mevcut uygulamaya devam edilecektir.

2) Üniversiteler muhasebe işlemlerini say2000i ile yürüttükleri için ayrıca Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sisteminden (KBS) veri göndermeyecekler, sadece sosyal tesislerine ait verilerini gönderecektir.

3) Köylere hizmet götürme birliklerinin tamamı 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununa tabi oldukları için verilerini KBS’ye aktaracaktır.

4) Sosyal tesisler, kamu kurumlarınca işletilen, harcama ve gelir işlemleri ilgili kamu idaresi bütçesi dışında yürütülen birimlerdir. İlgili kamu idaresince işletilmeyen, kiraya verilen ve kira geliri bağlı olduğu kamu idaresi bütçesine gelir kaydedilip, işletmeyle ilgili kamu idaresince herhangi bir harcama yapılmayan sosyal tesisler verilerini KBS’ye aktarmayacaktır.

5) İl kontrol görevlisi, ayrıca bir görevlendirme yapılmasına gerek bulunmadan doğrudan defterdarlık muhasebe müdürünü ifade etmektedir. İl kontrol görevlileri bu bağlamda muhasebe birimi kontrol görevlileriyle irtibatlı olarak koordinasyonu sağlayacak, sorumluluk alanındaki birimlerin veri giriş işlemlerindeki süreci takip edecektir.

6) Muhasebe birimi kontrol görevlisi, ilçelerde malmüdürlerini, il merkezlerinde muhasebe müdürünün önerisi üzerine defterdarın görevlendireceği muhasebe müdürlüğü bünyesinde çalışan defterdarlık uzmanlarını ifade etmektedir. Defterdarlık muhasebe müdürlüğünde görevlendirilen muhasebe birimi kontrol görevlileri büyükşehir belediyesi, il belediyeleri, il özel idaresi, bağlı idareler ve il merkezindeki belediye birliklerini takip edeceklerdir. Muhasebe birimi kontrol görevlileri, verilerin doğru ve zamanında gönderilmesi için gerekli önlemleri alacaklar, doğru ve zamanında göndermeyenlerin uyarılması ve bu kapsamda eğitimine gerek görülenlerin belirlenmesi hususlarında il kontrol görevlisine bilgi verecektir.

7) Mahalli idarelerin veri girişleri mahalli idareler bütçe ve muhasebe yönetmeliği çerçevesinde; kalkınma ajansları, sosyal tesisler ve Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü’nün veri girişleri KBS’de bulunan dönüşüm tablosuna göre yapılacaktır. Dönüşüm tablosunda bulunmayan hesaplar için Bakanlığımızdan bilgi alınabilecektir.

8) Mahalli idare birlikleri başta olmak üzere yeni açılan birimlerin bilgileri, daha önce açıldığı halde KBS’de tanımlı olmayan veya kapanan birimlerin bilgileri, veri giriş görevlilerine ait bilgiler ve yapılan yetkilendirmelerin doğru ve güncel olmasına dikkat edilecektir. Malmüdürleri ilçelerinde bulunan birimlerin, üniversite muhasebe yetkilisi üniversitenin sosyal tesislerinin veri giriş görevlilerinin yetkilendirme ve yetki iptali işlemlerini, defterdarlık muhasebe müdürleri ise il kontrol görevlisi yetkilendirme işlemini yapacaktır.

9) Defterdarlıklarca verilerin zamanında ve doğru olarak derlenmesi için birimlerin üst yöneticileri nezdinde genel yönetim mali istatistiklerinin önemi konusunda farkındalık oluşmasına yönelik faaliyetlere özel önem verilecektir.

10) Zamanında ve doğru olarak veri göndermeyen birimlere yönelik eğitim faaliyetleri defterdarlıklar tarafından düzenlenecektir. Bu kapsamda muhasebe birimi kontrol görevlileri zamanında ve doğru olarak veri göndermeyen birimleri normal sürenin bitmesini müteakip il kontrol görevlisine bildirecek, il kontrol görevlisi ise valilik kanalıyla ilgili birimin ek süre içinde en kısa sürede veri giriş işlemini tamamlaması, aksi halde idare para cezası uygulanacağı konusunda uyarı yazısı yazacaktır.

11) Muhasebe birimi kontrol görevlisi tarafından yapılacak mizan incelemelerinde, Bakanlığımızca yayınlanmış bulunan inceleme rehberinde belirtilen hususlar öncelikli olarak incelenecek ve tespit edilen hususlar İl kontrol görevlilerine bildirilecektir. Ayrıca, Bakanlığımızca yapılacak mizan incelemesinde tespit edilen hususlar il kontrol görevlilerine bildirilecek, il kontrol görevlisi ise inceleme ve düzeltme işlemlerini koordine edecektir.

12) Defterdarlıklar, zamanında ve doğru olarak veri göndermeyen birimlerden başlamak üzere, birimlerin muhasebe işlemlerinin ve mali tablolarının incelenmesini, denetim programına alacaktır. Ayrıca, il kontrol görevlileri ve muhasebe birimi kontrol görevlilerinin Tebliğ kapsamındaki sorumluluklarını yerine getirip getirmedikleri hususlarını da takip edecektir.

13) İdari para cezalarının uygulanması yönünde Bakanlık talebi valiliklere ulaştığında, ilgili birimlerin üst yöneticilerinin cezayı uygulayıp uygulamadıkları hususu takip edilecek ve sonucundan vali yardımcısı başkanlığındaki komisyona bilgi verilecektir.

14) Tebliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki “belediye şirketlerine ait mali veriler bağlı oldukları belediye tarafından KBS’ye girilir” hükmü çerçevesinde, gerekli altyapının kurulması amacıyla 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 26 ncı maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 70 inci maddesi kapsamındaki belediye şirketlerinin listesi defterdarlıklarca belediyelerden derlenecek ve 15 Mayıs 2012 Salı günü mesai bitimine kadar resmi yazıyla Bakanlığımıza ve e-posta yoluyla genelyonetim@muhasebat.gov.tr adresine bildirilecektir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

 

Mehmet SARITAŞ

                                                                                                                              Bakan a.

    Genel Müdür

 

DAĞITIM:

81 İl Defterdarlığı

Sayfayı Kapatmak için tıklayın