(say2000i) Duyurusu (663 SAYILI SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA)

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Muhasebat Genel Müdürlüğü

 

SAYI    : B.07.0.MGM.55.                                                                                               04/04/2012                                        

KONU : KBS (say2000i) Duyurusu

 

 

 

663 SAYILI SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KHK VE EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN SİSTEMDE KAYITLI BİLGİLERİNİN GÜNCELLENMESİ  İLE İLGİLİ KBS DUYURUSU 

SIRA NO: ( 14 )

 

 

A-    KAPATILAN, DEVREDİLEN VEYA BİRLEŞTİRİLEN HARCAMA BİRİMLERİ:

 

2011/34 sayılı KBS Duyurusunun 3 üncü maddesinde de belirtildiği üzere; kapatılan, devredilen veya başka bir birimle birleştirilmiş olan harcama birimlerinin maaş ödemesi için bankalarla yaptıkları promosyon anlaşmalarının devam etmesi durumunda, maaş ve diğer özlük ödemeleri önceden tanımlı olan birim kodlarından yapılmaya devam edilecektir. Bu birimlerin bankalarla yapmış oldukları promosyon anlaşması bittiğinde kayıtlı olan personelin tamamı yeni birim kodlarına aktarılması gerekmektedir.

 

B-    İL SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİ PERSONELİ

 

Sağlık Bakanlığının 03.04.2012 tarihli ve 3187 sayılı yazısında, İl Sağlık Müdürlükleri harcamaları için ödeneklerin Muhasebe Müdürlüklerinde tanımlı olan 250 birim koduna gönderildiği; bankalarla yapılan promosyon anlaşmasının devam etmesi nedeniyle İl Sağlık Müdürlüğünün ilçelerde çalışan personelinin maaşlarının promosyon anlaşması devam eden banka şubelerinden ödenmesine devam edilmesi gerektiği belirtilmektedir.

 

Yapılan mevzuat düzenlemesi ve ilgi yazı gereğince,

1-      Maaş Bilgi Girişi Formu İşlemleri:

İl Sağlık Müdürlüğünün ilçelerde görev yapan personelinin maaş ödemesi için bankalarla yapılmış olan promosyon anlaşmasının devam ediyor olması durumunda, maaş ve diğer özlük ödemelerinin sistem üzerinden takip edilebilmesi için kurumsal kodun ilk dört düzeyi 15.1.0.62 ile başlayan harcama birimleri, “250 – İl Sağlık Müdürlüğü” birim kodu dışında uygulama@muhasebat.gov.tr adresine e-posta göndermek suretiyle birim kodu tanımlanması talebinde bulunulacaktır. Bahsi geçen personel yeni tanımlanan harcama birim koduna kaydedilecektir. Sistemde ödeme emri belgesi ile eki belgeler ve Emsan TXT dosyaları otomatik olarak 250- İl Sağlık Müdürlüğü harcama birim kodunda birleştirilecektir.

Örneğin; 18100 – Çankırı Muhasebe Müdürlüğünde tanımlanan 15.1.0.62.250 – İl Sağlık Müdürlüğü altında alt harcama birimi olarak (Çankırı İl Sağlık Müdürlüğüne devredilmeden önce Çerkeş ve Ilgaz ilçelerinde çalışan personelin maaşları, Çankırı İl Sağlık Müdürlüğünün maaş ödemesi için anlaştığı banka tarafından ödenmiyorsa yeni bir birim kodu tanımlattırılacaktır. Maaş ödemesini aynı banka yapıyorsa bu durumda personelin 250 birim koduna kaydedilmesi gerekmektedir)

 15.1.0.62.250 –İl Sağlık Müdürlüğü

             15.1.0.62.251 – İl Sağlık Müdürlüğü-Çerkeş

             15.1.0.62.252 – İl Sağlık Müdürlüğü-Ilgaz

birim kodları tanımlattırılacak olup, İl Sağlık Müdürlüğünün Çerkeş ilçesinde görev yapan personelinin Maaş Bilgi Girişi Formunda bilgi girişleri 251- İl Sağlık Müdürlüğü-Çerkeş birim kodu ile yapılacaktır.

1-      Maaş Hesaplama İşlemi:

Bu birimlerin maaş hesaplamaları, Maaş Hesaplama Formunda kurumsal kodun ilk dört düzeyi yazılıp, “Maaş Hesapla” butonuna basılarak yapılacaktır. Örneğin; Çankırı Muhasebe Müdürlüğünde İl Sağlık Müdürlüğü personelinin maaş hesaplama işlemi yapılırken Maaş Hesapla Formunda 15.1.0.62 kurumsal kodu yazılarak (Birim Kodu alanına bilgi girilmeyecek) maaş hesaplanacaktır. Bu şekilde hesaplama yapıldığında, kurumsal kodun dört düzeyi altında tanımlanmış bulunan alt harcama birimlerinin tamamı için “250” birim kodu ile tek bir ödeme emri belgesi oluşturulacaktır. Maaş bordroları ise, alt harcama birimlerinin kendi birim kodları ile alınabildiği gibi, “250” birim kodu altında toplu olarak da elektronik ortamda alınabilecektir.

2-      Emsan TXT Dosyası Oluşturulması;

Kurumsal kodun ilk dört düzeyi 15.1.0.62  ile başlayan alt harcama birimlerinin 250 – İl Sağlık Müdürlüğü harcama birim kodu altında birleştirilmesi nedeniyle, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından hazırlanan Kurumlar Kesenek Sisteminde iş yeri tescil işlemi ile personele ilişkin işlemlerin “250” birim kodundan yaptırılması gerekmektedir. “250” birim koduyla daha önceden iş yeri tescil işlemi yaptırılmışsa, yeniden tescil yaptırılmasına gerek bulunmamaktadır.

Aynı muhasebe biriminde 15.1.0.62 kurumsal kodunun altındaki tüm birimlerin kesenek bilgilerinin aktarılacağı Emsan TXT dosyası, “250” birim kodunda birleştirilerek tüm harcama birimlerinin kesenek bilgisi toplu olarak oluşturulacaktır.

3-      Yetkilendirme İşlemi:

Milli Eğitim Bakanlığında uygulandığı üzere birleştirilen harcama birimi (250- İl Sağlık Müdürlüğü) ile alt harcama birimlerinin (251- İl Sağlık Müdürlüğü-Çerkeş gibi) maaş işlemlerini yürütecek personelin KBS Maaş Uygulamasında yetkilendirme işlemlerinin yapılması gerekmektedir.

 

A-    TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU PERSONELİ

 

Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun 81 ilin Halk Sağlığı Müdürlüklerine gönderdiği 27.03.212 tarihli ve 2012/178 sayılı yazısında, 663 sayılı KHK kapsamında Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkez Başkanlığı, Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Verem, Kanser, Sıtma Savaş Daire Başkanlıklarının merkez taşra birimlerinin Türkiye Halk Sağlığı Kurumu bünyesinde birleştirildiği belirtilmektedir.

Bu çerçevede, birleştirilen birimlerde görev yapan personelin maaş ödemesi için bankalarla yapılmış olan promosyon anlaşmasının devam ediyor olması durumunda, maaş ve diğer özlük ödemelerinin sistem üzerinden takip edilebilmesi için kurumsal kodun ilk dört düzeyi 15.76.0.62 ile başlayan harcama birimleri, “350 – Halk Sağlığı Müdürlüğü” birim kodu dışında uygulama@muhasebat.gov.tr adresine e-posta göndermek suretiyle birim kodu tanımlanması talebinde bulunulacaktır. 663 sayılı KHK ile birleştirilmeden önce kayıtlı olduğu birimin maaşları, Halk Sağlığı Müdürlüğünün maaş ödemesi için anlaştığı bankadan farklı bir bankaysa ve birimin önceden yaptığı promosyon anlaşması devam ediyorsa birleştirilen birimin personeli yeni tanımlattırılan harcama birim koduna kaydedilecektir. Promosyon anlaşması sona erdiğinde bu birimlerdeki personel 350 birim koduna aktarılacaktır. Sistemde ödeme emri belgesi ile eki belgeler ve Emsan TXT dosyaları otomatik olarak “350- Halk Sağlığı Müdürlüğü” harcama birim kodunda birleştirilecektir.

15.76.0.62 kurumsal kodu için Maaş Hesaplama, Emsan TXT Dosyası oluşturulması ve Yetkilendirme İşlemleri yukarıda İl Sağlık Müdürlükleri bölümünde anlatıldığı şekilde yürütülecektir.

250 ve 350 birim kodu dışında kayıtlı personelin maaş ödemesi için önceden yapılan promosyon anlaşması sona erdiğinde İl Sağlık Müdürlükleri personeli 250, Halk Sağlığı Kurumu

personeli de 350 birim koduna aktarılacak ve muhasebe birimlerince personeli aktarılan birim kodları Daire ve Birim Bilgileri Tablosunda Durum alanına 1 yazılmak suretiyle kapatılacaktır.

 

A-    EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ

 

Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı ile Genel Müdürlüğümüz arasında yürütülen çalışmalar sonucu, Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra personelinin KBS Maaş Bilgileri Ekranında kayıtlı adı ve soyadı bilgileri MERNİS’de kayıtlı bilgilere göre; sicil bilgileri de Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Dairesinin Bilgi Sistemlerinde kayıtlı bilgilerine göre güncellenmiş olup,  İl ve İlçe Emniyet Müdürlüklerince gerekli kontrollerin yapılarak, sistemde bilgisi güncellenen personelinin e-Bordro uygulamasından yararlanabilmesi için bilgilendirilmeleri gerekmektedir.

Bilgilerini ve ilgili harcama birimlerinin konuyla ilgili olarak ivedilikle bilgilendirilerek, gereken tedbirlerin alınması hususunda gereğini önemle rica ederim.

 

 

 

 

 

                                                                                                Haydar KULAKSIZ

                                                                                              Genel Müdür V.

 

 

 

Sayfayı Kapatmak için tıklayın