SOSYAL GVENLK KURUMU SALIK UYGULAMA TEBLNDE DEKLK


4 Nisan 2012 ARAMBA


Resm Gazete


Say : 28254


TEBL


Sosyal Gvenlik Kurumundan:

SOSYAL GVENLK KURUMU SALIK UYGULAMA TEBLNDE

DEKLK YAPILMASINA DAR TEBL

MADDE 1 25/3/2010 tarihli ve 27532 sayl mkerrer Resm Gazetede yaymlanan Sosyal Gvenlik Kurumu Salk Uygulama Tebliinin 3.1.1.A-2. numaral maddesine aadaki fkra eklenmitir.

(6) Kurum gerekli grd hallerde, Salk Bakanl dndaki resmi salk hizmeti sunucularna dorudan mracaatlara ilikin ayrca usul ve esas belirleyebilir.

MADDE 2 Ayn Tebliin 6.2.1.C-3 numaral maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

6.2.1.C-3-Abatasept

(1) Romatoid artritli hastalarda, aktif romatoid artriti bulunan biri metotreksat olmak zere en az 3 farkl hastalk modifiye edici antiromatizmal ilac, en az 3er ay kullanm olmasna veya en az bir anti TNF tedavisine ramen hastal kontrol edilemeyen (DAS 28 SKORU>5.1 olan) erikin hastalarda metotreksat ile birlikte, yalnzca niversite veya eitim ve aratrma hastanelerinde iinde en az bir romatoloji, klinik immunoloji veya fiziksel tp ve rehabilitasyon uzmannn bulunduu 3 ay sreli salk kurulu raporuna dayanlarak bu uzman hekimler tarafndan reetelenir.

(2) laca balandktan 3 ay sonra yaplan deerlendirmede DAS 28te 0.6 puandan fazla dme olmas halinde, bu durumun yeni dzenlenecek 3 ay sreli salk kurulu raporunda belirtilmesi koulu ile 3 ay daha tedaviye devam edilir.

(3) Bu raporun sresi sonunda DAS 28te toplam 1,2 puandan fazla dme olmas halinde bu durumun yeni dzenlenecek 6 ay sreli salk kurulu raporunda belirtilmesi koulu ile hastalarn tedavisine devam edilebilir.

(4) Tedavinin devamnda DAS 28 kriterine 6 ayda bir baklr, balang ve yeni DAS 28 skorlar her 6 ay sreli salk kurulu raporunda belirtilir. Tedaviye ramen hastann DAS 28 skorunda, balang DAS 28 skoruna gre, 1,2 puandan fazla dme gsterilemezse tedavi kesilir.

MADDE 3 Ayn Tebliin 6.2.28.A numaral maddesinin (2) numaral fkras yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 4 Ayn Tebliin 6.2.33 numaral maddesinin (3) numaral fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(3) Ranibizumab; hasta anamnezi, FFA ve lezyona ait renkli resim 3 ay sreli salk kurulu rapora eklenerek birer ay arayla 3 kez ykleme dozuyla balanr. Hastalar izlenerek gz dibi bulgular, grme keskinlii ve optik koherens tomografileri deerlendirilir ve tekrar tedavi gerekirse bu bulgular ve tedaviye devam karar her uygulama iin dzenlenecek yeni salk kurulu raporunda belirtilir.

MADDE 5 Ayn Tebliin 9.2.2. numaral maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

9.2.2. Eczane Faturalarnn Dzenlenmesi;

(1) Eczaneler tarafndan, her ayn ilk ve son gnn kapsayan dneme ait reeteler, o ayn son gn tarihini tayacak ekilde sonlandrlr ve faturalandrlr.

a) Yabanc lkelerle yaplan sosyal gvenlik szlemeleri kapsamnda kurum salk yardmlarndan yararlandrlan ve Sosyal Gvenlik l Mdrlklerince dzenlenmi ve onaylanm Sosyal Gvenlik Szlemesine Gre Salk Yardm Belgesi (asl veya fotokopisi) ile mracaat eden kiilerin reetelerine ait faturalar lke baznda ayr ayr olmak zere manuel,

b) Kurum bilgi ilem sisteminden hasta takip numaras/provizyon alnamamasna ramen salk yardmlar yeterli prim deme gn says olmakszn ve/veya prim borcu olup olmadna baklmakszn Kurumca karlanacak olan;

1- kazasna urayan kiilere ait faturalar her hasta iin ayr ayr (sadece i kazas nedeniyle sunulan salk hizmeti bedelleri denir) olmak zere manuel,

2-zrllk lt, Snflandrlmas ve zrllere Verilecek Salk Kurulu Raporlar Hakknda Ynetmelik kapsamnda, yetkilendirilmi zrl salk kurulu raporu vermeye yetkili salk kurulularnca, ar zrl olduu zrl salk kurulu raporu ile belgelendirilen tbben bakasnn bakmna muhta kiilere ait faturalar her hasta iin ayr ayr olmak zere manuel,

3- Bildirimi zorunlu bulac hastalk tespit edilen kiilere ait faturalar her hasta iin ayr ayr olmak zere manuel,

4- Acil haller nedeni ile salk yardmlarndan yararlandrlan kiilere ait faturalar her hasta iin ayr ayr olmak zere manuel,

5- Koruyucu salk hizmetleri nedeni ile salk yardmlarndan yararlandrlan kiilere ait faturalar her hasta iin ayr ayr olmak zere manuel,

6- Gebeliin balad tarihten itibaren doumdan sonraki ilk sekiz haftalk, oul gebelik halinde ise ilk on haftalk sreye kadar olan gebelik ve analk halini kapsayan analk haliyle ilgili rahatszlk ve zrllk hallerinde salk hizmeti salanan kadnlara ait faturalar, her hasta iin ayr ayr olmak zere manuel,

7- Meslek hastalna urayan kiilere ait faturalar her hasta iin ayr ayr manuel,

c) kazas, meslek hastal, trafik kazas ve adli vaka reetelerine ait faturalar her hasta iin ayr ayr olmak zere,

) Yatan hasta reeteleri, gnbirlik tedavi reeteleri ve salk raporu ile temin edilen ila/ilalar ieren reetelere ait faturalar,

d) Kan rn ve hemofili ilac/ilalar ieren reetelere ait faturalar,

e) eriinde en az bir adet geici karekod etiketli ila bulunan reetelere ait faturalar,

f) Eczanelerden ila teminine ilikin mevzuatta ayr faturalandrlmasna dair dzenleme yaplm reetelere ait faturalar,

g) Yukardaki gruplarn dnda kalan reetelere ait faturalar,

ayr ayr er nshal (bir nshas eczac tarafndan asl gibidir onayl fotokopi olabilir) alt gruplar halinde dzenlenir.

(2) Birinci fkrann (a), (b), (c), (e) ve (f) bentlerinde belirtilen reeteler hari olmak zere; ieriinde en az bir raporlu ila, kan rn veya hemofili ilac bulunan reeteler, ilgisine gre () veya (d) bentlerinde belirtilen reete grubuna dhil edilerek faturalandrlacaktr.

MADDE 6 Ayn Tebli eki Hasta Katlm Payndan Muaf lalar Listesi nde (Ek-2) aadaki dzenlemeler yaplmtr.

a) Kronik karacier hastalklar balkl (6.4) numaral alt maddesine aadaki dzenleme (6.4.6) numaral madde olarak ilave edilmitir.

6.4.6. Antiviraller

b) Demiyelinizan hastalklar (lkodistrofi, multipl skleroz v.b.) balkl (10.5) numaral alt maddesine aadaki dzenleme (10.5.9) numaral madde olarak ilave edilmitir.

10.5.9. Dalfampridine*

c) Nrojenik mesane balkl (15.11) numaral alt maddesine aadaki dzenleme (15.11.7) numaral madde olarak ilave edilmitir.

15.11.7. Fesoterodin

MADDE 7 Ayn Tebli eki Sistemik Antimikrobik ve Dier lalarn Reeteleme Kurallar Listesinde (Ek-2/A) Dierleri balkl (13) numaral maddesine aadaki dzenleme (24) numaral alt madde olarak ilave edilmitir.

 
24


Asetilsistein


KY (600 mgn zerindeki dozlar uzman hekimlerince reetelenir)


 

MADDE 8 Ayn Tebli eki Sadece Yatan Hastalarda Kullanm Halinde Bedelleri denecek lalar Listesinin (Ek-2/B) (40) numaral maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

40. ntravenz Anti Rh Preparatlar (Ayaktan tedavide; SUTun 6.2.27-B maddesi esaslarna gre)

MADDE 9 Ayn Tebli eki Ayakta Tedavide Salk Raporu (Uzman Hekim Raporu/Salk Kurulu Raporu) ile Verilebilecek lalar Listesinde (Ek-2/C) aadaki dzenlemeler yaplmtr.

a) (45) numaral maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Solifenasin, Tolterodine-L, Trospiyum, Darifenasin, Propiverin, Fesoterodin; Oksibutinine yant alnamayan ya da tolere edemeyen hastalarda tm uzman hekimler tarafndan, uzman hekimlerce dzenlenen rapora dayanlarak tm hekimlerce reete edilir.

b) (52) numaral maddesi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 10 Bu Tebliin;

a) 3 nc maddesi 2/3/2012 tarihinde,

b) 4 nc maddesi 1/2/2012 tarihinde,

c) 2, 6, 7, 8, 9 uncu maddeleri yaym tarihinden 5 i gn sonra,

) Dier maddeleri yaym tarihinde,

yrrle girer.

MADDE 11 Bu Tebli hkmlerini Sosyal Gvenlik Kurumu Bakan yrtr.

 
 

Sayfay Kapatmak iin tklayn