2011 YILI YÖNETİM DÖNEMİ HESABI CETVELLERİNİN GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN 2012/13 SAYILI KBS DUYURUSU

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Muhasebat Genel Müdürlüğü

2011 YILI YÖNETİM DÖNEMİ HESABI CETVELLERİNİN GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN 2012/13 SAYILI KBS DUYURUSU
1- KBS sisteminde yer alan Yönetim Dönemi Hesabı menüsü 21/03/2012 tarihinde kullanıma açılacaktır. Muhasebe birimleri, 2011 yılı yönetim dönemi hesaplarını 6/1 Sıra No'lu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genelgesinde belirtilen esaslar çerçevesinde iki nüsha olarak oluşturacak ve en geç 31/03/2012 tarihi itibariyle bir nüshasını “Sayıştay Başkanlığı Kesin Hesap Grup Şefliği- ANKARA” adresine, bir nüshasını ise “Sayıştay Başkanlığı Genel Yazı İşleri Müdürlüğü- ANKARA” adresine ayrı ayrı gönderilecektir.
2- Yönetim Dönemi Hesabı Cetvellerinden;
a) Bütçe Giderleri ve Ödenekler Tablosunun “ÖDEMELER” başlıklı bölümünün “Yıl İçindeki Ödemeler” sütunu toplamının, Geçici Mizandaki 830-Bütçe Giderleri Hesabının borç bakiyesine eşit olması,
b) Aynı tablonun “ÖDEME EMİRLERİ” başlıklı bölümünün “Yıl İçinde Alınan” sütunu toplamının, 904-Ödenekler Hesabının alacağına; “Yapılan Tenkisler” (yıl içi ve yıl sonu) sütunları toplamının, 904-Ödenekler Hesabının borcuna (mahsup dönemine avans ve kredi devreden muhasebe birimleri hariç) eşit olması,
c) 830-Bütçe Giderleri Hesabının borç bakiyesinden 905-Ödenekli Giderler Hesabının borç bakiyesi çıkarıldığında kalan tutarın Tablonun “Ödenek Üstü Harcamalar” sütunu toplamına eşit olması,
gerekmektedir.
3- Muhasebe birimleri 2 nci maddede yazılı kontrolleri “Yönetim Dönemi Defter ve Raporları” menüsünün altında bulunan “Bütçe Gid. ve Ödenekler Tablosu Kontrol Raporları” alt menüsünden alacakları raporlarla, geçici mizan üzerinden yapacaklardır.
4- Diğer Yönetim Dönemi Hesabı Cetvellerinin kontrolü geçici mizandaki 830, 810 ve 800 hesapların borç/alacak bakiyelerine göre yapılacaktır.
5- Mahsup dönemine avans ve kredi aktarmış olan muhasebe birimlerince, Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 421 inci maddesinin b/1 bendi uyarınca yapılması gereken muhasebe kaydı ile 834- Geçen Yıl Bütçe Mahsupları Hesabının borç bakiyesinin 2012 yılında kapanmış olduğu kontrol edilecektir.
Yukarıda belirtilen kontroller yapıldıktan sonra tutarsızlık tespit edilmesi halinde durum derhal Genel Müdürlüğümüz Hesapları İnceleme Şubesine bildirilecek ve hatalar giderildikten sonra söz konusu cetveller Sayıştay Başkanlığına gönderilecektir.
Bilgilerini ve gereğini rica ederim.Mehmet SARITAŞ
Genel Müdür

Sayfayı Kapatmak için tıklayın