Taşınır Mal Yönetmeliğinde Değişiklik22 Mart 2012 PERŞEMBE


Resmî Gazete


Sayı : 28241


YÖNETMELİK


             Karar Sayısı : 2012/2842

             Ekli “Taşınır Mal Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 12/1/2012 tarihli ve 538 sayılı yazısı üzerine, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kanunun 44 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 14/2/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.


TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Taşınır Mal Yönetmeliğinin 31 inci maddesine dördüncü fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş, mevcut beşinci fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.

"(5) Başbakanlıkça kamu idarelerine ve kamu idarelerince Başbakanlığa yapılacak devir ve tahsisler herhangi bir şarta bağlı olmaksızın gerçekleştirilir."

MADDE 2 – Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

Sayfayı Kapatmak için tıklayın