Kamu İdaresi Hesapları Konulu Yazı

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Muhasebat Genel Müdürlüğü

 

Sayı   : B.07.0.MGM.0.41/010-07-01/02100                                                              29/02/2012

Konu : Kamu İdaresi Hesapları

           

                                                          

 

 

           

            Bilindiği üzere, “Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar” 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (II) ve (III) sayılı cetvellerde yer alıp, muhasebe hizmetlerini Bakanlığımızın (Muhasebat Genel Müdürlüğü) Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) üzerinden yürüten kamu idarelerinden Bakanlığımıza intikal eden bilgilerden, söz konusu Usul ve Esaslar kapsamında Sayıştaya verilecek defter, mali tablo, belge ve bilgilerin temini, formatı ve diğer hususlar hakkında tereddütler yaşandığı anlaşılmıştır.

Söz konusu Usul ve Esaslar kapsamında kamu idareleri tarafından defter, mali tablo, belge ve bilgilerin Sayıştay Başkanlığına verilebilmesini teminen; 5018 sayılı Kanun, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği ve Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin ilgili hükümleri ile KBS’ den elde edilebilecek kayıt içeriği çerçevesinde aşağıda belirtilen açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

a) Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 506 ncı maddesi uyarınca muhasebe birimi bazında gönderilmesi öngörülen yönetim dönemi hesabı dosyası, 5018 sayılı Kanunun 51 inci maddesi gereğince 2011 yılı mali işlemlerine ilişkin mahsup süresinin Bakanlığımızca uzatılmasına uygun olarak, 2012 yılı Mart ayı sonuna kadar 03/04/2008 tarihli ve 6/1 sıra numaralı Bakanlığımız (Muhasebat Genel Müdürlüğü) Genelgesinde belirtilen esaslara göre Sayıştay Başkanlığına gönderilecektir.

b) 5018 sayılı Kanuna ekli (II) ve (III) sayılı cetvellerde yer alıp, muhasebe hizmetlerini (KBS) üzerinden yürüten kamu idarelerinin muhasebe kayıt bilgileri, 12 Mart 2012 tarihinden itibaren KBS’ deki “Bütçe ve Kesin Hesap” uygulaması üzerinden ilgili idarenin mali hizmetler birimi kullanıcılarının erişimine sunulacaktır.

c) Usul ve Esaslarda yer alan “Taşınır kesin hesap cetveli ile taşınır hesabı icmal cetveli veya envanter defteri” bilgileri idarelerin taşınır kayıtları üzerinden idarelerce oluşturulacaktır. Taşınır işlemlerini KBS üzerinden yürüten kamu idareleri için “Taşınır kesin hesap cetveli ile taşınır hesabı icmal cetveli veya envanter defteri” bilgileri kurumsal bazda sınıflandırılıp 12 Mart 2012 tarihinden itibaren KBS’ deki “Bütçe ve Kesin Hesap” uygulaması üzerinden ilgili idarenin mali hizmetler birimi kullanıcılarının erişimine sunulacaktır.

d) Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin 2011 yılına ait muhasebe kayıt bilgileri, KBS üzerinden ödeme belgelerindeki kurumsal kodlar esas alınarak sorgulanmak suretiyle bir araya getirilerek sınıflandırılacak ve ülke çapındaki tüm muhasebe birimleri tarafından ilgili idarenin mali işlemleri dolayısıyla yapılmış olan yevmiye kayıtları ile “Bütçe giderleri ve ödenekler tablosu”, “Bütçe gelirleri ekonomik sınıflandırması tablosu” ve “Faaliyet sonuçları tablosu veya gelir tablosu” bilgileri 12 Mart 2012 tarihinden itibaren KBS’ deki “Bütçe ve Kesin Hesap” uygulaması üzerinden ilgili idarenin mali hizmetler birimi kullanıcılarının erişimine sunulacaktır.

Ancak, kurumsal kodlamayla izlenmeyen hesaplar ile birden fazla kurumu ilgilendiren kayıtlara (düzeltme kaydı vb.) ilişkin bilgiler ödeme belgelerindeki kurumsal kod altında sınıflandırılacağından, ödeme belgelerinin kurumsal koduyla yapılan sınıflandırmaya göre oluşturulacak defter ve mali tablolardaki hesap bilgileri ile hesabın kurumsal koduyla yapılan sınıflandırmaya göre oluşturulacak bütçe uygulama sonuçlarına ait tablolardaki hesap bilgileri arasında farklılıklar olabilecektir.

e) Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin muhasebe hizmetleri Bakanlığımıza bağlı muhasebe birimlerince yürütüldüğünden, söz konusu Usul ve Esaslar kapsamında hesap dönemi başında verilecek bilgilerden “Muhasebe birimlerini gösterir cetvel”, “Muhasebe yetkililerinin ad ve soyadı, unvanı ve elektronik adresini gösterir cetvel” ve “Kamu İdaresi veya muhasebe birimleri adına açılmış bulunan banka hesap numaralarını gösterir cetvel” bilgileri, Bakanlığımız tarafından Sayıştay Başkanlığına verilecektir.

f) Usul ve Esaslar kapsamında hesap dönemi sonunda verilecek belgeler arasında sayılan “Sayım Tutanakları”, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri için Bakanlığımıza bağlı muhasebe birimleri tarafından Sayıştay Başkanlığına verilecek olup, bunlara ilişkin elektronik veri, KBS’de yapılacak güncellemenin akabinde Bakanlığımız tarafından Sayıştaya verilecektir.

Bunlara ilave olarak, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerince Sayıştaya verilecek hesapların, Usul ve Esaslara uyum derecesinin artırılması bakımından, bütçesi olan her bir kamu idaresince gerçekleştirilen tüm mali işlemlerin analitik bütçe sınıflandırmasındaki kurumsal sınıflandırmaya uygun olarak kayıtlara alınması gerekmekte olup, Bakanlığımızca KBS’ de yapılacak güncelleme çerçevesinde 2013 yılbaşından itibaren kamu idareleri adına yapılan yevmiye kayıtlarındaki tüm hesaplar kurumsal sınıflandırmaya uygun olarak kaydedilecektir.

Bu çerçevede, muhasebe iş ve işlemlerinin tam olarak kurumsal bazda yürütülebilmesini teminen, harcama birimlerince düzenlenecek ödeme belgelerinin 16 Nisan 2012 tarihinden itibaren KBS’ nin alt sistemi olan Harcama Yönetim Sistemi (HYS) üzerinden düzenlenmesi ve elektronik ortamda muhasebe birimine gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim.

 

 

 

 

Naci AĞBAL

     Bakan a.

    Müsteşar

 

 

 

 

DAĞITIM:

Gereği:                                                                                               Bilgi:

-          5018 Sayılı Kanuna Ekli I Sayılı Cetvelde Sayılan İdarelere                - Sayıştay Başkanlığına

-          5018 Sayılı Kanuna Ekli II ve III Sayılı Cetvelde Yer Alıp

KBS’yi Kullanan İdarelere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sayfayı Kapatmak için tıklayın