2012 YILI MERKEZ YNETM BTE UYGULAMA TEBL (SIRA NO: 5)


3 ubat 2012 CUMA


Resm Gazete


Say : 28193


TEBL


Maliye Bakanlndan:

2012 YILI MERKEZ YNETM BTE UYGULAMA TEBL

(SIRA NO: 5)

Bilindii zere, 25/8/2011 tarihli ve 652 sayl Mill Eitim Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin 43 nc maddesinde;

(1) zrl salk kurulu raporu dzenlemeye yetkili salk kurum veya kurulularnca verilen salk kurulu raporuyla asgar % 20 orannda zrl olduu tespit edilen ve zel eitim deerlendirme kurullar tarafndan da eitsel deerlendirme ve tanlamalar yaplarak 5580 sayl zel retim Kurumlar Kanunu kapsamnda alan zel eitim okullar ile zel eitim ve rehabilitasyon merkezlerinde verilen destek eitimini almalar uygun grlen grme, iitme, dil-konuma, spastik, zihinsel, ortopedik veya ruhsal zrl bireylerin eitim giderlerinin her yl Maliye Bakanlnca belirlenen tutar, Bakanlk btesine bu amala konulan denekten karlanr. Bu zrl bireylerin zr gruplar ve dereceleri ile zr niteliine gre eitim programlarnn kapsam ve eitim sreleri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlnn gr alnmak suretiyle ynetmelikle belirlenir.

(2) Birinci fkrada belirtilen eitim hizmetini sunan veya yararlananlarn gerek d beyanda bulunmak suretiyle fazladan demeye sebebiyet vermeleri durumunda bu tutarlar, iki kat ve kanun faiziyle birlikte ilgililerden mteselsilen tahsil edilir. Bu fiillerin zel eitim okullar ile zel eitim ve rehabilitasyon merkezleri tarafndan tekrar hlinde, ayrca kurum ama izinleri iptal edilir.

hkm yer almaktadr.

Bu kapsamda, zrl bireylerin destek eitim giderlerinin bteden karlanacak ksmna ilikin olarak aadaki hususlara uyulacaktr.

1 5580 sayl Kanun kapsamnda alan zel eitim okullar ile zel eitim ve rehabilitasyon merkezlerinde zrl bireylere verilen destek eitiminin bteden karlanacak ksm; katma deer vergisi hari olmak zere bireysel eitim iin aylk 367 TL., grup eitimi iin 104 TL. olarak belirlenmitir.

2 Belirlenen tutarlar, Mill Eitim Bakanl btesine bu amala konulan denekten, bu tutarlar aan ksm ise ilgililer tarafndan karlanr.

3 Bu Teblide yer almayan hususlarda Mill Eitim Bakanlnca yaplacak dzenlemeler esas alnr.

4 Bu Tebli, 1/1/2012 tarihinden geerli olmak zere yaym tarihinde yrrle girer.

Tebli olunur.

 
 

Sayfay Kapatmak iin tklayn