2012 Yılında 657 sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin (C) Bendi Uyarınca Çalıştırılacak Personelin Yiyecek Yardımından Ne Şekilde Yararlanacağına İlişkin Genel Yazı


T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı : B.07.0.BMK.0.15.115456-6

Konu :Yiyecek Yardımı

17.01.2012*538

………………..BAKANLIĞINA

………………..BAŞKANLIĞINA

………………..GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

Bilindiği üzere, 3/5/2004 tarihli ve 2004/7898 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile

yürürlüğe konulan “Özelleştirme Uygulamaları Sonucunda İşsiz Kalan ve Bilahare İşsiz

Kalacak Olan İşçilerin Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Geçici Personel Statüsünde

İstihdam Edilmelerine İlişkin Esaslar”ın 1 inci maddesiyle, 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı

Kanun gereğince yapılan özelleştirme uygulamaları sonucu iş akdi feshedilen daimi veya

geçici işçilerden, maddede belirtilen şartları taşıyanların 657 sayılı Devlet Memurları

Kanununun 4 üncü maddesinin (C) fıkrası kapsamında, bir mali yıl içinde onbir ayı

geçmeyecek şekilde Devlet Personel Başkanlığı kanalıyla istihdam edilmelerine imkan

sağlanmıştır. Bu kapsamda, 8/12/2011 tarihli ve 2011/2543 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla;

kamu kurum ve kuruluşlarındaki geçici mahiyetteki işleri yürütmek üzere, Karara ekli listede

kurumu, teşkilatı, sözleşme süresi ve adedi belirlenen sayıdaki geçici personelin 2012 yılında

istihdamına izin verilmiş bulunmaktadır.

Anılan Kararın 7 nci maddesiyle de sözü edilen personelin ücret ve diğer mali hakları

belirlenmiş, aynı maddenin dördüncü fıkrasında da; geçici personelin, 19/11/1986 tarihli ve

86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Devlet Memurları Yiyecek

Yardımı Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde, Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen usul

ve esaslar dahilinde yiyecek yardımından faydalandırılacağı belirtilmiştir.

Bu çerçevede, 3/5/2004 tarihli ve 2004/7898 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bu

Karara dayanılarak çıkartılan 8/12/2011 tarihli ve 2011/2543 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

uyarınca 2012 yılında çalıştırılacak geçici personelin, çalıştıkları kurum ve kuruluşlarda

Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği kapsamında bulunan personel için kurulmuş

yemek servisinin bulunması halinde; mevcut yemek servislerinden, yemek maliyetinin

yarısından az olmamak kaydıyla 13/1/2012 tarihli ve 28172 sayılı Resmi Gazetede

yayımlanan (2) Sıra No’lu 2012 Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğinde yer alan

esaslar çerçevesinde sözleşmeli personel için belirlenen yemek bedelini ödemeleri kaydıyla

yararlandırılmaları uygun görülmüştür.

Bilgilerini ve uygulamanın buna göre yürütülmesini arz / rica ederim.

Mehmet ŞİMŞEK
Maliye Bakan
ı

Sayfayı Kapatmak için tıklayın