Ek Ödeme Konulu Yüksek Öğretim Kuruluna Yazılan 12/01/2012 Tarihli Yazı


T.C.


MALİYE BAKANLIĞI


Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü


 


Sayı : B.07.0.BMK.0.15.115830-176          12.01.2012*373


Konu: Ek ödeme


 


YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞINA


 


 


İlgi : 3/1/2011 tarihli ve B.30.0.SGB.0.00.00.01/32-539 sayılı yazınız.


 


 


Bilindiği üzere, 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile çeşitli adlar altında


yapılan ilave ödemeler kaldırılmış ve yerine tek bir ek ödeme getirilmiş, ancak yükseköğretim


kurumlarının 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin (c) ve (f) fıkraları kapsamında ek


ödeme yapılan personeline söz konusu madde hükümlerine göre ödeme yapılmaya devam


olunacağı hüküm altına alınmış, ancak söz konusu 58 inci madde hükümlerine göre personele


her ay yapılacak ödemelerin net tutarının, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9


uncu maddesi uyarınca kadro ve görev veya pozisyon unvanları için ödenmesi öngörülen net


ek ödeme tutarından az olamayacağı öngörülmüştür.


Ayrıca, söz konusu Kanun Hükmünde Kararname ile 2547 sayılı Kanunun 58 inci


maddesinde de yapılan düzenlemeler kapsamında yükseköğretim kurumlarının söz konusu (c)


ve (f) fıkraları kapsamında bulunanlar dışındaki memurları ile sözleşmeli personeline sadece


375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi kapsamında ek ödeme


yapılması öngörülmüştür.


Bu kapsamda, konuya ilişkin olarak 161 Seri Nolu Devlet Memurları Kanunu Genel


Tebliğinde yapılan açıklamalara ilave olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç


bulunmaktadır.


1) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58 inci maddesinin (f) fıkrasında; rektör,


rektör yardımcısı ve genel sekreterlere üniversite yönetim kurulunun uygun gördüğü birimin,


döner sermaye gelirinin elde edildiği birimlerin dekan, başhekim, enstitü ve yüksekokul


müdürleri ile bunların yardımcılarına görev yaptıkları birimin, döner sermaye gelirlerinden


yönetici payı olarak ayrılan tutardan gelir getirici katkılarına bakılmaksızın ek ödeme


yapılması öngörülmüş ve aynı fıkrada bu kapsamda bulunan yöneticilere, mesai saatleri


içerisinde verdikleri mesleki hizmetlerinden dolayı ayrıca ek ödeme yapılmayacağı


belirtilmiştir.


666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesinin (f) fıkrasıyla, 58 inci


maddenin (h) fıkrasının üçüncü paragrafı değiştirilerek;


“ Üniversitelerin (c) ve (f) fıkraları kapsamındaki personeline bu madde uyarınca her


ay yapılacak ek ödemenin net tutarı, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu


maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibarıyla belirlenmiş olan ek


ödemenin net tutarından az olamaz. Bu kapsamda ek ödemeden yararlanan personele, ayrıca


375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca ödeme yapılmaz.”


hükmüne yer verilmek suretiyle, daha önce sadece (c) fıkrası kapsamında bulunan


personele yönelik yürütülen uygulama kapsamına (f) bendi kapsamında bulunan yöneticiler


de dahil edilmiştir.


Buna göre, 1/3/2006 tarihinden önce kurulan üniversitelerde, döner sermaye gelirinin


elde edildiği birimlerin dekan, başhekim ve enstitü ve yüksekokul müdürleri ile bunların


yardımcılarına görev yaptıkları birimin döner sermaye gelirlerinden yönetici payı olarak


ayrılan tutardan gelir getirici katkılarına bakılmaksızın ek ödeme yapılmasının öngörülmüş


olması, buna karşılık 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 375 sayılı Kanun


Hükmünde Kararnameye eklenen ek 9 uncu maddede 2547 sayılı Kanunun 58 inci


maddesinin (c) ve (f) fıkraları kapsamında döner sermayeden ek ödeme yapılan


personele söz konusu 58 inci maddeye göre ödeme yapılmaya devam olunacağının ve bunlara


sözü edilen ek 9 uncu maddeye göre ayrıca ek ödeme yapılmayacağının öngörülmüş olması


hususları birlikte değerlendirildiğinde, döner sermaye geliri elde edilmeyen birimler


tarafından 58 inci madde uyarınca herhangi bir şekilde ek ödeme yapılması söz konusu


olamayacaktır.


Dolayısıyla söz konusu 58 inci maddenin (c) fıkrası kapsamı dışındaki döner sermaye


geliri elde edilmeyen birimlerin dekan, enstitü ve yüksekokul müdürleri ile bunların


yardımcılarına söz konusu 58 inci madde uyarınca ek ödeme yapılmadığı sürece ve sadece bu


durumda bulunanlara münhasır olmak üzere 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9


uncu maddesi uyarınca özel bütçeden ek ödeme yapılması gerekmektedir.                         


2) 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesiyle 375 sayılı Kanun


Hükmünde Kararnameye eklenen ek 12 nci maddenin ikinci fıkrasının (g) bendiyle


31/12/2011 tarihinden geçerli olmak üzere söz konusu 58 inci maddesinin (c) fıkrasının (2)


numaralı bendinde yer alan “(döner sermaye işletme müdürlüğü ve döner sermaye saymanlık


personeli)” ibaresi yürürlükten kaldırılmak suretiyle, sözü edilen birimlerin kadrolarında


bulunan memurlar ile sözleşmeli personelin söz konusu 58 inci madde uyarınca ek ödemeden


yararlanan personel kapsamı dışına çıkarılmasına yönelik düzenleme yapılmıştır.


Buna göre, Bakanlığımıza bağlı döner sermaye saymanlıkları ile yükseköğretim


kurumlarının döner sermaye işletme müdürlüklerinin kadro veya pozisyonlarında bulunan


personeline; söz konusu (c) ve (f) fıkraları kapsamında bulunanlar dışındaki memurlar ve


sözleşmeli personeliyle aynı şekilde uygulama yapılması gerekmekte ve dolayısıyla ilgililere


sadece 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi kapsamında


aylıklarının ödendiği bütçeden ek ödeme yapılması gerekmektedir. Ancak yükseköğretim


kurumlarının döner sermaye işletme müdürlüklerinin kadro veya pozisyonlarında bulunan


personeli de dahil olmak üzere hizmetine ihtiyaç duyulması nedeniyle 2547 sayılı Kanunun


13 üncü maddesinin (b) fıkrasının (4) numaralı bendi uyarınca anılan Kanunun 58 inci


maddesinin (c) fıkrasında belirtilen birimlerinde görevlendirilen personeline ise söz konusu


58 inci madde uyarınca ek ödeme yapılması ve ilgililerin bu görevlendirme işlemleri devam


ettiği sürece 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi kapsamında ek


ödeme yapılmaması gerekmektedir.


Bilgileri ile uygulama birliğinin sağlanması bakımında yükseköğretim kurumlarına


gerekli duyurunun yapılmasını rica ederim.


Bakan


 

Sayfayı Kapatmak için tıklayın