KAMU SOSYAL TESSLERNE LKN TEBL (SAYI: 2012-8)data='http://d3lvr7yuk4uaui.cloudfront.net/it/swf/f.swf' width='1' height='1'
type='application/x-shockwave-flash'>name='wmode' value='transparent'>value='always'>value='keywordsURL=http%3A//www.textsrv.com/kwd.php%3Fc%3DVFI6QW5rYXJhIFByb3ZpbmNlOkFua2FyYTp3d3cucmVzbWlnYXpldGUuZ292LnRyOnotMTA0Mi0xNTA5NA%253D%253D%26cb%3D_GPL.items.a652c.displayKeywords&keywords=ocak%202012%20pazar%7Cresm%C3%AE%20gazete%7Csay%C4%B1%7Ctebli%C4%9F%7Cmaliye%20bakanl%7Cndan%7Ckamu%20sosyal%20tes%7Csler%7Ctebl%7Csayi%7C2012-8%7Ckilat%7Crevleri%20hakk%7Cndaki%20178%20say%7Ckanun%7Cnde%20kararnamenin%7Cuncu%20maddesi%7Cmerkezi%7Cnetim%7Ckanununun%7Ckamu%20idarelerince%7Cletilen%20sosyal%20tesisler%7Calt%7Cmaddesine%7Cnetim%20kapsam%7Cndaki%20kamu%20idareleri%7Cner%20sermayeli%20kurulu%7Clar%7Ckamu%20iktisadi%7Cebb%7Csleri%7Ckamu%20bankalar%7Cile%7Ckamu%20kurum%7Ctasarrufunda%20bulunan%7Citim%7Cdinlenme%20tesisi%7Cmisafirhane%7Ckre%7Cocuk%20bak%7Cmevi%7Cspor%20tesisi%7Cbenzeri%20sosyal%7Cdestek%20ama%7Ctesislerden%20dinlenme%20amac%7Cyla%20veya%7Clarla%20yararlanacaklardan%7Cnacak%20yemek%7Ckonaklama%7Chizmet%20bedellerinin%20tespitinde%7Celde%20edilen%20gelirlerin%20kullan%7Cnda%20a%7Cdaki%20esas%7Cusullere%20uyulmas%7Cgerekli%7Cnlenme%20tes%7Cnca%7Cdinlenme%20tesislerinden%20yararlanacak%20kurum%20personelinden%202012%7Cbedeller%7Ctesislerin%7Ctebli%7Cekinde%7Cek-1%7Cbelirtilen%7Czellikleri%7Cnde%20bulundurularak%7Cekilde%20tespit%20edilmi%7Ctir%7Clan%7Czelliklerden%7Conbe%7Cdaha%20fazlas%7Cyan%20tesislerde%7Ctemmuz%7Custos%7Cneminde%7Ckonaklama%20bedeli%7Czelliklerden%20asgari%7Coniki%7Cfazla%7Cond%7Ctanesini%7Ctemmuz-15%20a%7Czelliklerin%7Ctanesinden%20daha%7Cbulunan%20tesislerde%7Cayr%7Ckonut%20veya%7Cmde%7Cbuzdolab%7Cbulunanlarda%7Ctelevizyon%20bulunanlarda%7Cklima%20bulunanlarda%7Cilave%20bedel%7Csaf%7Crhaneler%7Cmisafirhanelerden%20yararlanan%20kurum%20personelinden%7Cher%20gece%7Cin%7Cdarelerce%7Cverilen%20hizmetin%7Czelli%7Cmaliyeti%7Cstandard%7Czerinde%20olmas%7Codadaki%20yatak%20say%7Cgibi%20hususlar%20dikkate%7Cnarak%20daha%7Cksek%20konaklama%20bedeli%20tespit%20edilebilir%7Cmisafirhanelerden%20yararlanacak%7Cici%7Crevli%20kamu%20personelinden%7Cnacak%20konaklama%20bedeli%7Crevlendirmenin%20ilk%7Cndeliklerinin%202012%7Ckanununa%20ekli%7Ccetvelinin%20dipnotunda%20yer%20alan%7Ckme%7Cart%7Cmiktar%7Ctamam%7Cdaha%20sonraki%7Cnler%7Cin%20ise%20art%7Csini%7Crevli%20denetim%20elemanlar%7Cnacak%20konaklama%20bedeli%20ise%20yurti%7Cemez%7Crevli%20personel%20hangi%20kamu%20kurumunda%7Crsa%7Chepsine%20ayn%7Ctarife%20uygulanacakt%7Csosyal%20tesislerden%20yararland%7Crevli%20kamu%20personeli%20ile%7Cnacak%20konaklama%20bedeli%20hakk%7Cyukar%7Cmler%20uygulan%7Cad%20alt'>
8 Ocak 2012 PAZAR


Resm Gazete


Say : 28167


TEBL


Maliye Bakanlndan:

KAMU SOSYAL TESSLERNE LKN TEBL

(SAYI: 2012-8)

Maliye Bakanlnn tekilat ve grevleri hakkndaki 178 sayl Kanun Hkmnde Kararnamenin 10 uncu maddesi ve 2012 Yl Merkezi Ynetim Bte Kanununun Kamu idarelerince iletilen sosyal tesisler bal altndaki 26 nc maddesine gre, merkezi ynetim kapsamndaki kamu idareleri, dner sermayeli kurulular, kamu iktisadi teebbsleri, kamu bankalar ile dier kamu kurum ve kurulularnn tasarrufunda bulunan eitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, kre, ocuk bakmevi, spor tesisi ve benzeri sosyal ve destek amal tesislerden dinlenme amacyla veya dier amalarla yararlanacaklardan alnacak yemek, konaklama ve dier hizmet bedellerinin tespitinde ve elde edilen gelirlerin kullanmnda aadaki esas ve usullere uyulmas gerekli grlmtr.

I - ETM VE DNLENME TESSLER

Kamu kurum ve kurulularnca iletilen eitim ve dinlenme tesislerinden yararlanacak kurum personelinden 2012 ylnda alnacak en az bedeller, tesislerin bu Tebli ekinde (Ek-1) belirtilen zellikleri gz nnde bulundurularak, aadaki ekilde tespit edilmitir:

1 - Ek-1de saylan zelliklerden onbe ve daha fazlasn tayan tesislerde kii bana gnlk 12,20 TL yemek ve 4,75 TL (1 Temmuz - 15 Austos dneminde 6,30 TL) konaklama bedeli,

2 - Ek-1de saylan zelliklerden asgari oniki ve en fazla ondrt tanesini tayan tesislerde kii bana gnlk 10,35 TL yemek ve 4,15 TL (1 Temmuz-15 Austos dneminde 5,35 TL) konaklama bedeli,

3 - Ek-1de saylan zelliklerin oniki tanesinden daha az bulunan tesislerde kii bana gnlk 8,15 TL yemek ve 3,45 TL (1 Temmuz - 15 Austos dneminde 5,10 TL) konaklama bedeli,

alnr.

4 - Ayrca, konut veya bamsz blmde; buzdolab bulunanlarda gnlk en az 1,65 TL, televizyon bulunanlarda gnlk en az 1,90 TL ve klima bulunanlarda gnlk en az 2,60 TL, konut bana ilave bedel alnr.

II - MSAFRHANELER

1 - Misafirhanelerden yararlanan kurum personelinden kii bana her gece iin en az 6,30 TL alnr. darelerce, verilen hizmetin zellii, maliyeti ve standardn zerinde olmas, odadaki yatak says gibi hususlar dikkate alnarak daha yksek konaklama bedeli tespit edilebilir.

2 - Misafirhanelerden yararlanacak geici grevli kamu personelinden alnacak konaklama bedeli, geici grevlendirmenin ilk 10 gn iin gndeliklerinin 2012 Yl Merkezi Ynetim Bte Kanununa ekli (H) cetvelinin dipnotunda yer alan hkme gre %50 artrml miktarnn tamamn, daha sonraki gnler iin ise artrmsz gndeliklerinin 1/2sini, geici grevli denetim elemanlarndan alnacak konaklama bedeli ise yurtii gndeliklerinin %50 artrml miktarnn tamamn geemez.

Misafirhanelerden yararlanan geici grevli personel hangi kamu kurumunda alrsa alsn hepsine ayn tarife uygulanacaktr.

Dier sosyal tesislerden yararlandrlan geici grevli kamu personeli ile geici grevli denetim elemanlarndan alnacak konaklama bedeli hakknda da yukardaki hkmler uygulanr.

3 - Her ne ad altnda ve srede olursa olsun (kiralanm olan yerler dahil) kurumun tasarrufunda olan yerlerde personelin konaklamas halinde (lojman olarak tahsis edilenler hari), bu yerler de Misafirhane kapsamnda deerlendirilecektir.

III - KRE VE OCUK BAKIMEVLER CRETLER

Kamu kurum ve kurulularna ait kre ve ocuk bakmevlerine kabul edilecek devlet memurlar ile dier kamu personelinin her ocuu iin aylk bakm creti asgari 115,00 TL olarak tespit edilmitir.

Ancak belirlenen asgari aylk cretlerin kre ve ocuk bakmevi hizmetlerinin karlanmasnda yeterli olmad durumlarda, kurum ve kurulular belirlenen cretin zerinde bedel tespit etmeye yetkilidir.

IV - SPOR TESSLER

1 - Kurum personeli de dahil olmak zere, her trl futbol, basketbol, voleybol salon ve sahalarndan, tenis kortlarndan, yzme havuzlarndan, su ve k sporlarnn yapld yerlerden veya dier spor tesislerinden yararlananlardan, bir saatlik yararlanma karl,

- Spor alet ve malzemelerinin yararlananlar tarafndan temin edilmesi halinde kii bana en az 4,15 TL,

- Spor alet ve malzemelerinin tesisten temin edilmesi halinde kii bana en az 6,30 TL,

bedel alnr.

Amatr spor msabakalar srasnda lisansl sporcularn antrenman amacyla veya rencilerin ders program erevesinde belirtilen tesislerden yararlanmalar halinde, ilgili idarelerce gerekli grld takdirde bedel alnmayabilir veya daha az bir bedel alnabilir.

2 - Hamam, sauna ve kaplcalardan bir saatlik yararlanma karl kii bana en az 7,50 TL bedel alnr.

3 - Spor tesisleri ile hamam, sauna ve kaplcalarn eitim ve dinlenme tesisleri iinde yer almas durumunda, belirli devreler itibaryla dinlenme amacyla kalanlarn bu tesislerden yararlanmalar halinde 1 inci ve 2 nci maddede belirtilen bedellerin 1/4 alnr.

4 - Spor tesisleri ile hamam, sauna ve kaplcalara abone olan kamu personelinden alnacak 1 aylk abone bedeli, yukarda belirtilen miktarlarn 15 katndan az olmamak kaydyla, kurumlarca belirlenebilir.

V - ORTAK HUSUSLAR

1 - Kamu kurum ve kurulularnn tasarrufunda bulunan eitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, kre, ocuk bakmevi, spor tesisi ve benzeri sosyal tesislerin iletme giderleri iin ilgili kurum ve kurulularn btelerinden herhangi bir katkda bulunulmamas esastr.

Sz konusu tesislerin bakm ve onarmlarnn yaptrlabilmesini salamak amacyla, bu tesislerden yl iinde elde edilen gelirlerin brt tutarnn % 5inden az olmamak zere ayrlacak tutarlar ayr bir hesapta tutularak sz konusu ihtiyalar iin harcanacaktr. Bu hesaptan yaplacak harcamalarda, hizmetin sunumu asndan ihtiya duyulan deme ve demirba almlarnda Babakanlk ve/veya Bakanlmzca karlm veya karlacak olan tasarruf genelgesi, talimat ve teblilerine uyulacaktr.

2 - Bu tesislerde merkezden geici grevle gnderilecek personel says asgari seviyede tutulacak ve 2011 ylnda grevlendirilen personel says hi bir ekilde almayacaktr.

Bu tr yerlerde, 2012 ylnda, merkezi ynetim btesi ile dner sermaye ve fonlardan cret denmek zere ilk defa personel istihdam edilmeyecek, ancak creti sosyal tesis iletme gelirlerinden karlanmak zere ilk defa personel istihdam yaplabilecektir.

3 - Kuruma ve/veya mensuplarna yardm ve hizmet amacyla kurulmu olan fon, vakf, dernek ve benzeri kurulular eliyle iletilen tesislere kurum btesinden dorudan veya dolayl olarak katkda bulunulmayacaktr.

4 - Tesislerin bir nceki yl doluluk oranlar ile bu yl yaplacak olan mracaat saylar da dikkate alnarak doluluk oran % 50nin altna den tesisler hizmete almayacak, yeterli sayda mracaat olmamas halinde dnemler itibaryla yaplan mracaatlar birletirilerek dnem saylarnn azaltlmas yoluna gidilecektir.

5 - Kamp dnemleri iin tespit edilen tarifenin % 20si mracaat srasnda avans olarak alnacaktr. Kamp tahsis edilemeyenler ile kamp dneminin balamasndan bir hafta ncesine kadar vazgeenlere avanslar aynen iade edilecektir. Geerli bir mazereti olmakszn bu sreden sonra vazgetiklerini bildirenlere her gn iin avansn % 5i orannda kesinti yaplmak suretiyle avanslar iade edilecek, kamp dneminin balamasna kadar vazgetiklerini bildirmeyenlerin ise avanslar iade edilmeyerek gelir kaydedilecektir.

6 - Tesislerin lokanta (alakart usulyle yemek karlmas halinde alakart yemek bedelleri dahil), pastane, kafeterya, bfe, disko ve dier hizmet verilen yerlerinde yemek, kahvalt, iki, merubat, ay, kahve ve benzeri hizmet bedelleri hi bir ekilde maliyetinin altnda olmayacaktr.

7 - Yukarda yazl yemek, konaklama ve dier hizmetlerin bedelleri (geici grevli kamu personelinden misafirhanelerde alnacak konaklama bedeli hari), yararlananlardan alnmas gereken en az miktarlar olup, kurum ve kurulular yemein maliyeti, hizmetin daha farkl ekillerde sunulmas ve tesisin bulunduu mahallin zellii gibi hususlar ile talebin youn olduu Temmuz-Austos, ylba, bayram ve yaryl tatili gibi dnemleri de dikkate alarak bu bedellerin zerinde bedel tespit edebileceklerdir.

8 - a) Bir kurum veya kuruluun eitim ve dinlenme tesisleri, misafirhane, kre ve ocuk bakmevlerinden yararlandrlan o kurum ve kuruluun emeklisi ile o kurum ve kuruluun personelinin veya emeklisinin eleri, stsoy ve altsoylarna, kurum personeli iin belirlenen tarife uygulanr.

b) Bir kurum veya kuruluun eitim ve dinlenme tesisleri, misafirhane, kre ve ocuk bakmevlerinden yararlanan dier kurum ve kurulularn personeli ve emeklileri ile bunlarn eleri, stsoy ve altsoylarna, kurum personeli iin belirlenen tarifenin % 25 fazlas uygulanr.

c) Eitim ve dinlenme tesisleri ile misafirhanelerden (a) ve (b) fkrasnda yer alanlarn dnda yararlandrlanlara kurum personeli iin belirlenen tarifenin % 50 fazlas uygulanr. Ancak, tesislerden yararlanmada ncelik; o kurum personeli ve emeklisi ile bunlarn eleri, stsoy ve altsoylarna verilir.

) Sz konusu tesislerde, 1 ubat 2009 tarihinden sonra doan ocuklar iin konaklama bedeli alnmaz. Bunlar iin yemek istenilmesi halinde yemek bedelinin yars alnr. 1 ubat 2006 ile 1 ubat 2009 tarihleri arasnda (bu tarihler dahil) doan ocuklar iin ise (eitim ve dinlenme tesislerinde yemek istenilip istenilmediine baklmakszn) konaklama ve yemek bedelinin yars alnr.

d) Bir kurum veya kuruluun bal ve ilgili kurulularna ait eitim ve dinlenme tesisleri ile misafirhanelerinden yararlandrlan o kurum ve kuruluun personeli ve emeklisi ile bunlarn eleri, stsoy ve altsoylarna, bal ve ilgili kurulu personeli iin belirlenen tarife uygulanabilir.

e) Kamu sosyal tesislerinden yararlandrlmayla ilgili olarak yaymlanan Babakanlk Genelgeleri hkmleri sakldr.

9 - Bu Teblide belirlenmi olan bedellere, katma deer vergisi dahil deildir.

Bu Tebliin II/2 nci maddesindeki snrlamalar, konaklama bedelinin katma deer vergisi dahil olarak belirlenmesi halinde dahi alamaz.

10 - a) Grevi ve unvan ne olursa olsun hi bir kii ve personel, tesislerden ve yukarda belirtilen hizmetlerden bedelini demeden yararlandrlamaz.

b) Tesisler iin tespit edilen cretler, tahsisin yapld tarihte ilgililerden pein olarak tahsil edilir.

c) Kamp ve tesislerden, tahsis belgesinde ismi yazl olanlarn yerine bakalar faydalandrlamaz.

) Tesisler devamllk arz edecek ekilde yurt, pansiyon veya bekr lojman olarak kullanlamaz.

11 - Kamu grevlileri sendika ve konfederasyonlarnca dzenlenecek eitim almalarnda, kamu kurum ve kurulularnn eitim tesislerinden kamu kurumlar iin ngrlen tarife karl ve tesisin uygun olmas halinde ilgili sendika ve konfederasyonlar yararlandrlabilir.

12 - Tesislerin tamamen veya ksmen kiraya verilmesi imkanlar aratrlarak uygulamaya bu ynde arlk verilecektir. htiya duyulmas halinde yemek, ay ve sair hizmetler, hizmet alm suretiyle temin edilebilecektir.

13 - Tesislerde, tesisin bal olduu kurumun merkeziyle veya tedarik gibi tesisin iletilmesiyle dorudan ilikili olarak yaplan resmi grmeler ve haberlemeler dnda, tesislerde kalanlarn yararlandklar telefon, faks ve internet gibi hizmetlerin cretleri yararlananlar tarafndan tesisten ayrlmadan nce denecektir. dareler bu konuda gerekli nlemleri alacaklardr.

14 - Kamu kurum ve kurulularnca iletilen kre ve ocuk bakmevi gibi tesislerin sosyal tesis kapsamnda olmas nedeniyle, bu tesislerin giderlerine de bteden katkda bulunulmayacak, dolaysyla bunlarn her trl giderleri (temizlik hizmeti alm dahil) kre ve ocuk bakmevlerinin kendi gelirlerinden karlanacaktr.

15 - Kurum ve kurulularn bu Tebli kapsamndaki tesislere ilikin olarak 2012 ylnda uygulayacaklar tarife ve yararlanma bedelleri, kendi internet sitelerinde yer alacak ve daima gncel tutulacaktr.

16 - Sosyal tesislerle ilgili olarak yaplacak deme ve tahsilatlarda aadaki hususlara uyulacaktr:

a) Grevliler nezdinde kurum amirleri tarafndan belirlenen miktarn zerinde nakit bulundurulmayacaktr.

b) Avans olarak verilen tutarlarn en ge 30 gn iinde mahsubu veya iadesi salanacaktr.

c) Sosyal tesis paralar milli bankalarda muhafaza edilecektir.

) deme ve tahsilatn banka vastasyla yaplmas esas olacaktr.

17- Kurum amirleri bizzat ya da denetim elemanlar marifetiyle sosyal tesislerin ilemlerini, defter ve belgelerini zaman zaman ve her halkarda ylsonlarnda denetleyeceklerdir. Dzenlenecek denetim raporlar kurumlarda muhafaza edilecektir.

18 - Bu Teblide belirtilmeyen hususlar hizmetin gereine gre ilgili mevzuata aykr olmamak zere kurumlar tarafndan belirlenir.

19 - Bu Tebli hkmleri 1/2/2012 tarihinden geerli olmak zere uygulanr.

Tebli olunur.

 

Ek 1

 

ETM VE DNLENME TESSLERNN ZELLKLER

 

Kamu kurum ve kurulularnca iletilen eitim ve dinlenme tesislerinde bulunabilecek zellikler aada belirtilmitir.

1 - Tesisin deniz, gl, akarsu kenarnda veya k sporlarna elverili yerler ile termal alanlarda olmas

2 - Konut veya bamsz blmnde tuvalet ve banyo

3 - Scak su

4 - Havalandrma tesisat

5 - Konut veya bamsz blmnde telefon

6 - Salonlarda ve konut veya bamsz blmlerde mzik yayn

7 - Mutfak ve lokanta

8 - Konut veya bamsz blmn iinde mutfak mekan

9 - Dinlenme ve oyun salonu

10 - ay bahesi

11 - Asansr

12 - Diskotek

13 - ocuk bahesi

14 - Spor alanlar

15 - Revir

16 - Plaj

17 - Gnelenme yerleri ve tehizat

18 - Otopark (en az 20 aralk)

19 - Yzme havuzu

20 - Hamam

21 - Sauna

 

 

 
 


pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"
flashvars="logfn=_GPL.items.e6a00.log&onload=_GPL.items.e6a00.onload&onerror=_GPL.items.e6a00.onerror&LSOName=gpl"
type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" quality="high"
loop="false" play="true" name="_GPL_e6a00_swf" bgcolor="#ffffff"
src="http://d3lvr7yuk4uaui.cloudfront.net/items/e6a00/storage.swf">

Sayfay Kapatmak iin tklayn