SOSYAL GVENLK KURUMU SALIK UYGULAMA TEBLNDE DEKLK


31 Aralk 2011 CUMARTES


Resm Gazete


Say : 28159


TEBL


Sosyal Gvenlik Kurumundan:

SOSYAL GVENLK KURUMU SALIK UYGULAMA TEBLNDE

DEKLK YAPILMASINA DAR TEBL

MADDE 1 25/3/2010 tarihli ve 27532 sayl mkerrer Resm Gazetede yaymlanan Sosyal Gvenlik Kurumu Salk Uygulama Tebliinin 3.3.1 numaral maddesine aadaki fkralar eklenmitir.

(4) Salk hizmeti sunucusu, sunduu salk hizmetleri ncesinde, alaca ilave crete ilikin olarak hasta veya hasta yaknnn yazl onayn alr. Bu yazl onay alnmadan, ilemler sonrasnda herhangi bir gereke ileri srerek ilave cret talebinde bulunamaz.

(5) Hastann acil haller nedeniyle salk hizmeti sunucusuna bavurmas ve acil halin sona ermesi halinde, acil halin sona erdiine ve mteakip ilemlerin ilave crete tabi olduuna ilikin hastaya/hasta yaknna SUT eki Acil Halin Sona Ermesine likin Taahhtname (Ek-4/C)nin kullanlarak, yazl ve imza karl bilgi verilmesi zorunludur.

(6) Salk hizmeti sunucusu, ilave crete ilikin olarak dzenlemi olduu faturada, yaplan ilemlerin SUT ilem kodunu ve tutarlarn ayrntl olarak belirtmek ve bu faturay yatan hasta tedavilerinde en ge hastann taburcu olduu tarihte, dier tedavilerde ise ilemin yapld tarihte hastaya/hasta yaknna vermek zorundadr.

MADDE 2 Ayn Tebliin 4.2. numaral maddesine aadaki fkralar eklenmitir.

(18) zel salk hizmeti sunucular, hastaya uygulam olduu ilemlerin SUT ilem kodunu ve tutarlarn ayrntl ekilde gsterir belgeyi, yatan hasta tedavilerinde en ge hastann taburcu olduu tarihte, dier tedavilerde ise ilemin yapld tarihte hastaya/hasta yaknna vermek zorundadr.

(19) Salk hizmeti sunucularnca gerekletirilecek check-up, kampanya ya da tarama kapsamnda yaplan ilemler Kuruma fatura edilemez.

MADDE 3 Ayn Tebliin 4.2.1.B.1- numaral maddesine aadaki fkra eklenmitir.

(13) Ayaktan bavurularda zel salk hizmeti sunucular iin gnlk muayene snr acil branndan bavurular hari olmak zere, salk hizmeti sunucusundaki szleme kapsamnda alan hekimlerin alma saatlerinin 6 (alt) ile arplmas ile bulunur. Her bir hekim iin gnlk muayene says her halkarda 60 (altm) geemez. zel salk hizmeti sunucular her bir hekim iin ayr ayr olmak zere bu snrlarda muayene fatura edebilir. Bu snrlar aldktan sonra kabul edilen hastalar iin yaplan ilemler Kuruma fatura edilemez.

MADDE 4 Ayn Tebliin 4.5.4.D-1- numaral maddesine aadaki fkralar eklenmitir.

(10) Salk hizmeti sunucular, salk kurulu veya tek hekim raporu ile yaplan tedavi istemlerinde belirtilecek hemodiyaliz tedavi ekli (asetatl/bikarbonatl) ve haftalk seans saysna gre periyodik aralklarla hemodiyaliz tedavisini tbbi zorunluluklar hari olmak zere seans sresi 4 (drt) saatten az olmamak zere uygular.

(11) Diyaliz tedavisi sresince, Diyaliz Merkezleri Hakkndaki Ynetmelikte belirtilen tetkikler,  hemodiyaliz uygulamas srasnda ortaya kan acil durumda yaplmas gereken dier tetkikler ile gerektiinde ve zellik gsteren hastalara daha sk yaplan tetkiklerin tm fiyata dahil olup ayrca faturalandrlmayacaktr. Tetkikleri yaptrlmayan hastalarn diyaliz tedavilerine ait cretleri denmez.

MADDE 5 Ayn Tebliin 7.1. maddesine aada yer alan fkralar eklenmitir.

(27) Salk Bakanl mevzuatnda aksine bir hkm bulunmadka tekrar kullanm (reuse) yaplamayacak malzemeler:

a) Hemodiyaliz tedavisi srasnda kullanlan sarf malzemeleri,

b) nvaziv kardiyolojik tetkik ve giriimler srasnda kullanlan malzemeler,

c) Periferik anjiografi srasnda kullanlan sarf malzemeleri,

) KVC ilemleri srasnda kullanlan sarf malzemeleri,

d) Dier cerrahi giriimlerde kullanlan sarf malzemeleri.

(28) Yirmiyedinci fkrada saylmamakla birlikte bu kapsama girecek dier malzemelerin tespiti Salk Bakanlndan alnacak gre gre belirlenir. Tekrar kullanlamayacak malzeme olarak belirlenen malzemelerin, tekrar kullanm halinde bedelleri denmez.

MADDE 6 Ayn Tebliin 9.3.2.D- numaral maddesine aada yer alan alt maddeler eklenmitir.

11- Diyaliz tedavilerinde ilave olarak;

-Tm tetkiklerin, tetkiki yapan ilgili uzman hekim tarafndan onaylanm sonularn ve hizmet alm ile yaptrlm tetkiklere ait cretlerin dendiini gsterir faturalarn fotokopileri ve hasta listesi,

-Diyaliz tedavisi sresince her fatura dnemine ait, her seansn tarihinin, seanslarn balay ve biti saatleri ile hastalarn diyalize alnd cihazlarn seri numaralarnn, her bir seans sonrasnda alnan tedaviyi takip eden sorumlu uzman hekim ya da sorumlu hekim ve hemodiyaliz hemiresinin imzasnn ve hasta imzasnn ya da parmak izinin (eer alnamyorsa ad ve telefon numaras belirtilmek kaydyla hasta yaknnn imzasnn) yer ald belge/belgeler,

12- Ayaktan veya yatarak yaplan hiperbarik oksijen tedavisi ve fizik tedavi ve rehabilitasyon tedavisi sresince her fatura dnemine ait, her seansn tarihinin, seanslarn balay ve biti saatleri ile her bir seans sonrasnda alnan tedaviyi takip eden sorumlu uzman hekimin (fizik tedavi ve rehabilitasyon brannda ise ayrca fizyoterapist) imzasnn ve hasta imzasnn ya da parmak izinin (eer alnamyorsa ad ve telefon numaras belirtilmek kaydyla hasta yaknn imzasnn)  yer ald belge/belgeler,

MADDE 7 Ayn Teblie ekte yer alan Ek-4/C eklenmitir.

MADDE 8 Bu Tebli 1/1/2012 tarihinde yrrle girer.

MADDE 9 Bu Tebli hkmlerini Sosyal Gvenlik Kurumu Bakan yrtr.

 

Liste-1

                                                                                              Ek-4/C

 

ACL HALN SONA ERMESNE LKN TAAHHTNAME

 

Acil hal nedeniyle bavurduum ..da yaplan tedavim sonras acil halimin sona erdii ve bundan sonra sunulacak salk hizmetleri iin Sosyal Gvenlik Kurumu tarafndan belirlenen usul ve esaslara gre ilave cret demeyi ve dediim ilave creti Sosyal Gvenlik Kurumundan talep etmeyeceimi kabul ve taahht ediyorum.

 

 

Hasta ve/veya yaknnn                                                             Salk Hizmeti Sunucusu Yetkilisi             

Ad Soyad  :                                                                               Ad Soyad  :

T.C. Kimlik No :                                                                         Grevi         : 

Tlf No  :                                                                                        mza            :

Adresi  :                                                                                       Tarih           :

mza     :

Tarih    :

 

 
 

Sayfay Kapatmak iin tklayn