ZORUNLU DEPREM SİGORTASI TARİFE VE TALİMATINDA DEĞİŞİKLİK


26 Aralık 2011 PAZARTESİ


Resmî Gazete


Sayı : 28154


TEBLİĞ


Başbakan Yardımcılığından:

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI TARİFE VE TALİMATINDA DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TARİFE VE TALİMAT

MADDE 1 – 25/12/2010 tarihli ve 27796 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatının 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sigorta bedelinin tespiti

MADDE 3 – (1) Sigorta bedelinin tespitinde, sigorta edilen meskenin yapı tarzı için aşağıda belirtilen metrekare bedeli ile aynı meskenin brüt yüzölçümünün (veya yaklaşık yüzölçümünün) çarpılması sonucu bulunan tutar esas alınır. Zorunlu Deprem Sigortası yapılan bir meskenin sigorta bedeli, her halde 2 nci maddede belirtilen azami teminat tutarından çok olamaz.

 
Yapı Tarzı


Sigorta Bedeli Hesabına

Esas Metrekare Bedeli (TL)


A-Çelik, betonarme, karkas yapılar


640


B-Yığma Kagir Yapılar


460


C-Diğer Yapılar


240


                                                                                                                                                                                 ”

MADDE 2 – Aynı Tarife ve Talimatın 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yetkili kuruluşlar ve primlerin tahsili

MADDE 6 – (1) Zorunlu Deprem Sigortası, Doğal Afet Sigortaları Kurumu nam ve hesabına sigorta yapmaya yetkili sigorta şirketleri ve bu şirketlerin acenteleri ile Doğal Afet Sigortaları Kurumu Yönetim Kurulunca yetkilendirilmiş diğer kuruluşlar tarafından yapılır. Bu tarife ve talimata göre belirlenen prim tutarı peşin olarak tahsil edilir. Prim tutarının, taksitler Kuruma yansıtılmamak koşuluyla kredi kartı ile veya benzeri başka düzenli ödeme yöntemleriyle taksitlendirilmesi mümkündür.”

MADDE 3 – Aynı Tarife ve Talimatın 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Komisyon ödemesi

MADDE 7 – (1) Yetkili sigorta şirketlerine, kendileri veya acenteleri tarafından yapılan zorunlu deprem sigortası primi tutarı üzerinden İstanbul ili dahilinde bulunan rizikolar için %12,5 oranında, diğer illerde bulunan rizikolar için %17,5 oranında komisyon ödenir.

(2) Ancak, her bir sigorta sözleşmesi itibariyle yetkili sigorta şirketine ödenecek asgari komisyon 10 TL’dir. Ödenen asgari komisyonun 3 TL’si sigorta şirketine, 7 TL’si acenteye aittir. Yukarıda belirtilen oranlar kapsamında sigorta şirketine ödenecek komisyonun 10 TL’yi aşması durumunda, acenteye verilecek komisyon, asgari tutarın altına düşülmemesi kaydıyla, sigorta şirketi ve acente arasında serbestçe belirlenir.

(3) Başarılı sigorta şirketlerine ve acentelerine, yukarıda belirlenen komisyon oranlarına ilave olarak, Doğal Afet Sigortaları Kurumu Yönetim Kurulunca belirlenecek esaslar dahilinde, teşvik komisyonu ödenebilir veya başarı ödülü verilebilir.

(4) Yetkilendirilmiş diğer kuruluşlara ödenecek komisyon, birinci fıkrada belirtilen oranları aşmamak üzere Yönetim Kurulunca belirlenir.”

MADDE 4 – Bu Tarife ve Talimat 1/1/2012 tarihinde yürürlüğe girer.

 
 

Sayfayı Kapatmak için tıklayın