TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN 25 İNCİ MADDESİNE GÖRE 2012 YILINDA UYGULANACAK OLAN İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ


26 Aralık 2011 PAZARTESİ


Resmî Gazete


Sayı : 28154


TEBLİĞ


Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN

25 İNCİ MADDESİNE GÖRE 2012 YILINDA UYGULANACAK

OLAN İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: TGM-2011/1)

MADDE 1 – (1) 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 25 inci maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezaları, 17/11/2011 tarihli ve 28115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 410 Sıra No’lu 213 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde tespit edilen 2011 yılı için yeniden değerleme oranı olan %10.26 (on virgül yirmialtı) artış esas alınarak, 1/1/2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde artırılmıştır:

 

4077 sayılı Kanunun 5728 sayılı Kanunla

Değişik 25 inci Maddesinin;


1/1/2011-31/12/2011

TL


1/1/2012-31/12/2012

TL


Birinci fıkrasındaki ceza miktarı:


122


134


İkinci fıkrasındaki ceza miktarı:


245


270


Üçüncü fıkrasındaki ceza miktarı:


616


679


Dördüncü fıkrasındaki ceza miktarları:


1.232


1.358


12.327


13.591


Beşinci fıkrasındaki ceza miktarları:


2.465


2.717


492


542


Altıncı fıkrasındaki ceza miktarı:


6.163


6.795


Yedinci fıkrasındaki ceza miktarları:


12.327


13.591


246.555


271.851


246.555


271.851


Sekizinci fıkrasındaki ceza miktarları:


7.395


8.153


73.966


81.554


Onuncu fıkrasındaki ceza miktarı:


98.621


108.739


 

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2012 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

 
 

Sayfayı Kapatmak için tıklayın