MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 39)


26 Aralık 2011 PAZARTESİ


Resmî Gazete


Sayı : 28154


TEBLİĞ


Maliye Bakanlığından:

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 39)

I - VERGİLEME ÖLÇÜ VE HADLERİ

197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun1 "Yetki" başlıklı 10 uncu maddesinin;

Birinci fıkrasında, "Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır." hükmüne,

5897 sayılı Kanunun2 2 nci maddesinin (f) bendiyle değişik son fıkrasında ise, "Bu suretle hesaplanan ve ödenmesi gereken vergi miktarlarında 1 Yeni Türk Lirasının altındaki tutarlar dikkate alınmaz." hükmüne

yer verilmiştir.

2011 yılı için yeniden değerleme oranı % 10,26 (on virgül yirmi altı ) olarak tespit edilmiş ve 410 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği3 ile ilan edilmiştir.

Buna göre, 1/1/2012 tarihinden itibaren, motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin, 197 sayılı Kanunun 5 ve 6 ncı maddelerinde belirtilen (I), (II) ve (IV) sayılı tarifeler aşağıdaki gibidir.

Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri

A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

(I) SAYILI TARİFE

 
Motor Silindir Hacmi  (cm³)


Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)


1 - 3 yaş


4 - 6 yaş


7 - 11 yaş


12 - 15 yaş


16 ve

    yukarı yaş


 1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri


 1300 cm³ ve aşağısı


480,00


335,00


189,00


142,00


52,00


 1301 - 1600 cm³ e kadar


768,00


576,00


335,00


237,00


92,00


 1601 - 1800 cm³ e kadar


1.352,00


1.059,00


624,00


381,00


149,00


 1801 - 2000 cm³ e kadar


2.129,00


1.642,00


965,00


576,00


229,00


 2001 - 2500 cm³ e kadar


3.194,00


2.320,00


1.449,00


867,00


345,00


 2501 - 3000 cm³ e kadar


4.452,00


3.873,00


2.421,00


1.304,00


480,00


 3001 - 3500 cm³ e kadar


6.780,00


6.101,00


3.676,00


1.836,00


675,00


 3501 - 4000 cm³ e kadar


10.658,00


9.204,00


5.422,00


2.421,00


965,00


 4001 cm³ ve yukarısı


17.443,00


13.080,00


7.747,00


3.484,00


1.352,00


 2-Motosikletler 


   100 -   250 cm³ e kadar


92,00


71,00


52,00


34,00


15,00


   251 -   650 cm³ e kadar


189,00


142,00


92,00


52,00


34,00


   651 -  1200 cm³ e kadar


480,00


286,00


142,00


92,00


52,00


  1201 cm³ ve yukarısı


1.159,00


768,00


480,00


381,00


189,00


 

B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

(I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

(II) SAYILI TARİFE

 


Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /

 

Azami Toplam Ağırlık


Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)


1 - 6 yaş


7 - 15 yaş


16 ve yukarı yaş


 1) Minibüs


576,00


381,00


189,00


 2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)


  1900 cm³ ve aşağısı


768,00


480,00


286,00


  1901 cm³ ve yukarısı


1.159,00


768,00


480,00


 3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)


  25 kişiye kadar


1.449,00


867,00


381,00


  26 - 35  kişiye kadar


1.739,00


1.449,00


576,00


  36 - 45  kişiye kadar


1.935,00


1.642,00


768,00


  46 kişi ve yukarısı 


2.320,00


1.935,00


1.159,00


 4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)


   1.500 kg.'a kadar


518,00


345,00


170,00


   1.501 -   3.500  kg'a kadar


1.043,00


606,00


345,00


   3.501 -   5.000  kg'a kadar


1.565,00


1.304,00


518,00


   5.001 - 10.000  kg'a kadar


1.739,00


1.477,00


694,00


   10.001 - 20.000  kg'a kadar


2.088,00


1.739,00


1.043,00


   20.001 kg ve yukarısı


2.612,00


2.088,00


1.215,00


 

C. (III) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

5897 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (c) bendiyle 30/6/2009 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılmıştır.

D. (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

 

(IV) SAYILI TARİFE

 
Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı


Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)


1 - 3 yaş


4 - 5 yaş


6 - 10 yaş


11 ve yukarı yaş


 Uçak ve helikopterler


   1.150 kg'a kadar


9.688,00


7.747,00


5.810,00


4.648,00


   1.151 -   1.800 kg.'a kadar


14.535,00


11.625,00


8.719,00


6.975,00


   1.801 -   3.000 kg.'a kadar


19.380,00


15.504,00


11.625,00


9.301,00


   3.001 -   5.000 kg.'a kadar


24.228,00


19.380,00


14.535,00


11.625,00


   5.001 - 10.000 kg.'a kadar


29.074,00


23.258,00


17.443,00


13.952,00


   10.001 - 20.000 kg.'a kadar


33.920,00


27.136,00


20.349,00


16.276,00


   20.001 kg. ve yukarısı


38.766,00


31.011,00


23.258,00


18.606,00


 

5766 sayılı Kanunun4 9 uncu maddesinin (c) bendiyle 197 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine eklenen fıkra uyarınca; Ulaştırma Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline zirai ilaçlama amacıyla kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş olan uçaklar için, bu tarifede belirtilen motorlu taşıtlar vergisi tutarları yüzde 25 oranında uygulanır.

Tebliğ olunur.

———————————

1 23/2/1963 tarihli ve 11342 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

2 16/5/2009 tarihli ve 27230 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

3 17/11/2011 tarihli ve 28115 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

4 6/6/2008 tarihli ve 26898 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

 
 

Sayfayı Kapatmak için tıklayın