KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNİN BELİRLENMESİNE VE UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ


11 Ekim 2011 SALI


Resmî Gazete


Sayı : 28081 (2. Mükerrer)


TEBLİĞ


Sermaye Piyasası Kurulundan:

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNİN BELİRLENMESİNE VE

UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

SERİ: IV NO: 54

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, halka açık anonim ortakların esas alacakları Kurumsal Yönetim İlkelerini düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (z) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ’de geçen;

a) Banka: 2499 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde atıfta bulunulan ve 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümleri doğrultusunda faaliyet gösteren bankaları,

b) İMKB: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nı,

c) İMKB 30 Endeksi: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası tarafından hesaplanarak açıklanan İMKB 30 endeksini,

ç) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulu’nu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kurumsal Yönetim İlkeleri

Kurumsal Yönetim İlkeleri

MADDE 4 – (1) Halka açık anonim ortaklıkların, kurumsal yönetime ilişkin yapı ve süreçlerini belirlerken esas alacakları Kurumsal Yönetim İlkeleri, bu Tebliğ ekinde yer almaktadır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin Uygulanması

MADDE 5 – (1) Payları İMKB’de işlem gören halka açık anonim ortaklıklardan İMKB 30 Endeksine dahil olan bankalar haricindeki halka açık anonim ortaklıklar, Ek’de yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1 numaralı “Pay Sahipleri” bölümünde yer alan 3.2.1, 3.2.4, 3.4.3, 3.4.14, 3.6 ve 4.7 numaralı maddeleri ile 4 numaralı “Yönetim Kurulu” bölümünde yer alan 3.3.1, 3.3.4, 3.3.5 ve 3.3.6 numaralı maddelerini uygulamakla yükümlüdürler.

(2) Payları İMKB’de işlem gören halka açık anonim ortaklıklardan birinci fıkra kapsamına girmeyenler, faaliyet büyüklükleri ile yapılanma türlerini dikkate alarak, kurumsal yönetime ilişkin yapı ve süreçlerini, bu Tebliğ ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerini esas alarak belirleyebilirler.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporları

MADDE 6 – (1) Payları İMKB’de işlem gören halka açık anonim ortaklıkların yıllık faaliyet raporlarında; bu Tebliğ ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplerin uygulanıp uygulanmadığına; uygulanmıyor ise buna ilişkin gerekçeli açıklamaya, bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarına ve gelecekte şirketin yönetim uygulamalarında İlkelerde yer alan prensipler çerçevesinde bir değişiklik yapma planının olup olmadığına ilişkin açıklamalara yer verilir. Faaliyet raporunda yapılacak açıklamanın şekli ve asgari unsurları Kurul tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ, yayımı öncesinde başlayan ve yayım tarihi itibariyle devam eden faaliyetler ve süreçler için de geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

 

 

Eki için tıklayınız.

 
 

Sayfayı Kapatmak için tıklayın