FLAS DARES CRET, YAZI VE TEBL MASRAFI TARFES HAKKINDA TEBL


2 Temmuz 2011 CUMARTES


Resm Gazete


Say : 27982


TEBL


Adalet Bakanlndan:

FLAS DARES CRET, YAZI VE TEBL MASRAFI TARFES

HAKKINDA TEBL

BRNC BLM

fls daresi creti

Ama

MADDE 1 (1) Bu Tebliin amac; cra ve fls Kanununun 223 nc maddesinin 3 ve 4 nc fkralar uyarnca, iflas idarelerine denecek cret tarifesini ve cretin deme eklini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Tarifede yazl iflas idaresi creti, iflas tasfiyesi sonulanncaya kadar yaplan btn hizmetlerin karldr. cretin belirlenmesinde iflas idaresi memurlarnn emei, abas, iin nemi ve nitelii gz nnde tutulur.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Tebli, cra ve fls Kanununun 223 nc maddesinin 3 ve 4 nc fkralar uyarnca hazrlanmtr.

cretin denmesi

MADDE 4 (1) deme, iflas idaresinin seildii tarihte yrrlkte bulunan Tarife hkmlerine gre yaplr. Tarife gereince takdir olunacak cret, iflas idare memurlarnn her birine ayr ayr ve eit oranda denir.

cret deme zaman ve avans denmesi

MADDE 5 (1) fls idaresinin creti, tasfiyenin sonunda denir. Ancak iflas idaresinin talebi zerine icra hkimi, gerektiinde iflas dairesinin grn de alarak, crete mahsuben makul lde bir miktar avans denmesine karar verebilir.

cret miktar

MADDE 6 (1) fa edecekleri hizmetler karl olarak iflas idaresine; nihai hesapta adi alacakllara denmesi ngrlen toplam alacak miktar zerinden aada yazl olan nispetler nazara alnarak cret denir.

1 lk (2200) TL iin                                                                %10

2 Sonra gelen (3.300) TL iin                                                  %8

3 Sonra gelen (5.500) TL iin                                                  %6

4 Sonra gelen (11.000) TL iin                                                %4

5 Sonra gelen (22.000) TL iin                                                %2

6 Sonra gelen (41.000) TL iin                                                %1

7 (85.000) TLden, (130.000) TLye kadar                       binde 6

8 (130.000) TLden, (550.000) TLye kadar                     binde 2

9 (550.000) TLden yukars iin                                       binde 1

(2) Rehinli alacan paraya evrilmesine ilikin hizmetler iin de, (sarf edilen mesai ve gayret gz nnde tutularak) tasfiye idaresine ek cret denebilir. Ancak bu surette denecek ek cret, rehinli alacak miktar zerinden yukardaki nispetlere gre bulunacak miktarn %25 ini geemez.

cra mahkemesince cret takdiri

MADDE 7 (1) cra mahkemesi, iflas idaresinin emek ve mesaisini, iin nem ve niteliini gz nnde bulundurarak Tarifede belirtilen miktarn katna kadar cret takdir edebilir.

(2) cra mahkemesi, iflas idaresinin emek ve mesaisini, iin nem ve niteliini gz nnde bulundurarak Tarifede belirtilen miktarlarn altnda cret takdir edebilecei gibi, hakl sebeplerin mevcut olmas halinde cret denmemesine de karar verebilir.

stifa, azil ve lm gibi hallerde cret

MADDE 8 (1) fls idare memurunun istifas, azli, lm gibi hallerde cret, o zamana kadar sarf ettii emek ve mesaisi, iin nemi ve nitelii nazara alnarak icra hkimince takdir olunur.

(2) Yukardaki fkrada anlan boalma hallerinde iflas idaresinde grev alanlara, idareye katlma zamanndan sonraki emek ve mesaileri nazara alnarak, yerlerine kaim olduklar ahsn bakiye cretinden deme yaplr.

Konkordato halinde cret

MADDE 9 (1) Konkordato nedeniyle masa mflise intikal ettiinde, iflas idare memurlarnn o zamana kadar yukardaki esaslar dairesinde icra mahkemesince belirlenecek cretleri, mflis tarafndan peinen iflas dairesine yatrlr.

KNC BLM

Masraf ve Tebligat creti

Masraf ve tebligat creti

MADDE 10 (1) fls idaresi, cra ve fls Kanununun 223 nc maddesinin 3 nc fkras gereince kendilerine tebligat yaplmasn isteyen alacakllardan, tasfiye sonunda mahsup ve iade edilmek zere tahmini tebligat says nazara alnarak hesaplanacak yaz ve normal tebligat masraf toplamnn misli kadar avans, iflas dairesine yatrmasn ister.

Yrrlk

MADDE 11 (1) Bu Tebli 15/7/2011 tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 12 (1) Bu Tebli hkmlerini Adalet Bakan yrtr.

 
 

Sayfay Kapatmak iin tklayn