TAINMAZ MAL ZLYETLNE YAPILAN TECAVZLERN NLENMES HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA EKL VE ESASLARINA DAR YNETMELKTE DEKLK


18 Haziran 2011 CUMARTES


Resm Gazete


Say : 27968


YNETMELK


ileri Bakanlndan:

TAINMAZ MAL ZLYETLNE YAPILAN TECAVZLERN NLENMES HAKKINDA

KANUNUN UYGULAMA EKL VE ESASLARINA DAR

YNETMELKTE DEKLK YAPILMASINA

DAR YNETMELK

             MADDE 1 31/7/1985 tarihli ve 18828 sayl Resm Gazetede yaymlanan Tanmaz Mal Zilyetliine Yaplan Tecavzlerin nlenmesi Hakknda Kanunun Uygulama ekli ve Esaslarna Dair Ynetmeliin 5 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

             MADDE 5 3091 sayl Kanuna gre zel kanun durumunda olan 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayl Devlet hale Kanunu,  3/5/1985 tarihli ve 3194 sayl mar Kanunu, 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayl Orman Kanunu, 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayl Maden Kanunu ile dier zel kanunlar kapsamna giren tanmazlara tecavz veya mdahalelerin olmas halinde, ilgililerin bavurmas ya da vali veya kaymakamn tecavz veya mdahaleyi renmeleri halinde 3091 sayl Kanuna gre soruturma yaptrarak tecavz veya mdahale nlenmekle birlikte, ayrca ilgili kanunlarna gre de gerei yaplmak zere ait olduu kamu kurulularna bildirir.

             MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 30 uncu maddesinin nc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

             Tank ifadeleri ile bilirkiilerin grleri 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayl Ceza Muhakemesi Kanunu hkmlerine gre yeminli olarak, bavuru sahibinin ve mtecavizin ifadeleri yeminsiz olarak alnr.

             MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 37 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

             MADDE 37 3091 sayl Kanuna gre verilen kararlar idari yarg yolu ak olmak zere kesindir. Yetkili makam verdii bu karardan dnemez, karar kaldramaz ve deitiremez. Bu kararlar hiyerarik denetime tabi tutularak st makamlarca da kaldrlamaz, deitirilemez. Taraflarn kararn dzeltilmesine ilikin talepleri dikkate alnmaz. Ancak verilen kararn esasna etkisi olmayan ak ve belirgin yaz ve hesap hatalar gibi maddi hatalar karar veren makamca dzeltilir.

             MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 46 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

             MADDE 46 Ky tzel kiiliine ait mer'a, harman yeri, yol ve sulak gibi tanmaz mallara yaplan ilk tecavz ve mdahaleler 3091 sayl Kanuna gre nlenmekle birlikte, tecavz veya mdahalede bulunanlar hakknda 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayl Trk Ceza Kanununun 154 nc maddesi uyarnca cezai ilem yaplmak zere durum valilik ve kaymakamlka Cumhuriyet Savclna bildirilir.

             MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 58 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

             MADDE 58 Verilen kararlar, ekli 8/6/2011 tarihli ve 27958 sayl Resm Gazetede yaymlanan Valilik ve Kaymakamlk Birimleri Tekilat, Grev ve alma Ynetmeliinin bu konudaki hkmlerine uygun olarak elektronik ortamda hazrlanan Karar zetleri Defterine yazlr. Kararlarn imzal ve mhrl birer rnekleri tarih ve say srasna gre elektronik olarak bir dosyada saklanr.

             Bu konudaki evrak, dosyasna balanmadan ve kaldrlmadan nce ilemlerin mevzuat esaslarna uygun olarak yaplp yaplmad kontrol edilerek yaz ileri mdr veya ilgili bro efi tarafndan lem Tamamdr erhi konulup imzalanarak yazl veya elektronik olarak dosyasnda saklanr.

             MADDE 6 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

             MADDE 7 Bu Ynetmelik hkmlerini ileri Bakan yrtr.

 
 

Sayfay Kapatmak iin tklayn