Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik ile Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelikte Değişiklik
15 Haziran 2011 ÇARŞAMBA


Resmî Gazete


Sayı : 27965


YÖNETMELİK


             Karar Sayısı : 2011/1837

             Ekli “Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik ile Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılması ve Bazı Yönetmeliklerin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 20/4/2011 tarihli ve 9069 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2 nci, 21 inci ve 55 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 5/5/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA

YÖNETMELİK İLE ADAY MEMURLARIN YETİŞTİRİLMELERİNE

İLİŞKİN GENEL YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

VE BAZI YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 ‒ 28/11/1982 tarihli ve 8/5743 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmeliğin 13 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Müracaata ilişkin usul ve esaslar

             MADDE 13 ‒ Bu Yönetmeliğin 5 inci, 7 nci, 8 inci, 9 uncu ve 10 uncu maddeleri ile belirlenen usul ve esaslar Devlet memurlarının yapacakları müracaatlar hakkında da geçerlidir."

             MADDE 2 ‒ Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 3 ‒ 21/2/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "b. Asli Memur: Adaylık süresi içinde Temel, Hazırlayıcı Eğitim ve Staj devrelerinin her birinde başarılı olarak adaylığı kaldırılan kişileri,"

             MADDE 4 ‒ Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendinde yer alan "(d) Sicil ve disiplin işleri," ibaresi "(d) Disiplin işleri," şeklinde değiştirilmiştir.

             MADDE 5 ‒ 15/1/1974 tarihli ve 7/7753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Geçici Süreli Görevlendirme Yönetmeliği ile 8/9/1986 tarihli ve 86/10985 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 6 ‒ Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 7 ‒ Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

  

Sayfayı Kapatmak için tıklayın