Bir Kısım Tedavi Bedellerinin Tahsil ve / veya Terkini ile ilgili Esas ve Usuller

Amaç ve Kapsam
Madde 1- Bu Esas ve Usullerin amacı; vakıf üniversiteleri hariç olmak üzere, üniversiteler ile Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu idarelerine bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında vefat eden ve tedavi giderleri Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanmayanlardan, hizmet bedelini ödemekle yükümlü olduğu halde ödeme gücü bulunmadığı tespit edilenler ile Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarınca, sağlık hizmeti verildiği dönemde herhangi bir nedenle ilgili mevzuatı kapsamında sosyal güvenlik sağlık yardımından yararlanamayan gerçek kişilerden tahsil edilmemiş tedavi bedellerinin tahsil ve/veya terkin edilmesine ilişkin esas ve usulleri belirlemektir.
Dayanak
Madde 2- Bu Esas ve Usuller, 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanuna, 26/04/2011 tarihli ve 6225 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile eklenen Geçici 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 3- Bu Esas ve Usullerin uygulanmasında;
Sağlık Kurum ve Kuruluşu: Vakıf üniversiteleri hariç olmak üzere üniversiteler bünyesindeki tedavi kurumları ile Sağlık Bakanlığına ve diğer kamu idarelerine bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarını,
Borçlu: Sağlık kurum ve kuruluşlarında vefat eden ve tedavi giderleri Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanmayanlardan hizmet bedelini ödemekle yükümlü olduğu halde ödeme gücü bulunmadığı tespit edilenler ile sağlık hizmeti verildiği dönemde herhangi bir nedenle ilgili mevzuatı kapsamında sosyal güvenlik sağlık yardımından yararlanamayan gerçek kişileri,
ifade eder.
Terkin, Taksitlendirme ve Ödeme
Madde 4- Kanun kapsamındaki;
1- Sağlık kurum ve kuruluşlarında vefat eden ve tedavi giderleri Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanmayanlardan hizmet bedelini ödemekle yükümlü olduğu halde ödeme gücü bulunmadığı tespit edilenlerin 26/04/2011 tarihine kadar ödenmemiş hizmet bedelleri fer'ileri ile birlikte tamamı terkin edilir.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından tedavi edilmek üzere Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelere gönderilen hastaların tedavi bedellerinden 31/12/2010 tarihine kadar tahsil edilmemiş olanlar da re’sen terkin edilir.
2- Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarınca verilen hizmet bedellerinden asıl borç tutarı 250 Türk Lirasından az olanlardan 31/12/2010 tarihine kadar tahsil edilememiş alacaklar başvuru beklenmeksizin fer’ileri ile birlikte re’sen terkin edilir.
Yarısı 250 Türk Lirasının altında olan alacaklarda 250 Türk Lirasının üstündeki tutarın bir yıl içinde defaten veya taksitle ödenmesi halinde borcun 250 Türk Lirası terkin edilir.
Alacak tutarının yarısı 250 Türk Lirasının üzerinde olan alacaklarda, alacak tutarının %50’sinin 26/04/2012 tarihi mesai saati bitimine kadar defaten veya taksitle ödenmesi halinde alacağın geri kalan kısmı fer’ileri ile birlikte terkin edilir.
Taksitlendirilen tutarın tamamının 26/04/2012 tarihine kadar ödenmemesi halinde, ödenen tutar borçtan mahsup edilerek kalan alacak genel hükümlere göre takip ve tahsil edilir.
Başvuru
Madde 5- 209 sayılı Kanunun Geçici 6 ncı maddesi hükmünden yararlanmak isteyenlerin ilgili sağlık kurum veya kuruluşuna yazılı olarak başvuruda bulunmaları gerekir.
Sağlık kurum ve kuruluşları da borçluları bilgilendirebilirler.
Borç Tutarın Tespiti
Madde 6- Bu Esas ve Usullere göre tahsil ve/veya terkin edilecek tutarlar sağlık kurum ve kuruluşu döner sermaye muhasebe birimlerinin kayıtları esas alınmak suretiyle tespit edilir.
Muhasebe kayıtlarına intikal ettirilmemiş olanlar öncelikle muhasebe kayıtlarına alınır.
Ödeme Gücü Olmayanların Tespiti
Madde 7- Sağlık kurum ve kuruluşlarında vefat eden ve tedavi giderleri sosyal güvenlik kurumunca karşılanmayanlardan, hizmet bedelini ödemekle yükümlü olduğu halde ödeme gücü bulunmadığının tespiti alacaklı sağlık kurum ve kuruluşları tarafından yapılır. Yapılan tespite ilişkin belge, Muhasebe İşlem Fişine eklenir. Bu tespit yapılırken Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünce geliştirilen Sosyal Yardım Bilgi Sistemi (SOYBİS)’nden de yararlanılabilir.
Diğer Hükümler
Madde 8- Kanun hükmünden yararlanmak üzere müracaatta bulunanların ilgisine göre Muhakemat Müdürlüğü, Hazine Avukatlığı veya Hukuk Müşavirliğince yapılan takibatları durdurulur.
Terkin edilecek tutarlar 659-Diğer Olağan Gider ve Zararlar Hesabına borç, ilgisine göre 120-Alıcılar Hesabına ve/veya 121-Alacak Senetleri Hesabına alacak kaydedilmek suretiyle hesaplardan çıkarılır.
Bu Esas ve Usullerin uygulanmasında ortaya çıkacak tereddütleri gidermeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.
Yürürlük
Madde 9- Bu Esas ve Usuller 26/04/2011 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 10- Bu Esas ve Usuller Maliye Bakanlığınca yürütülür.

                                                 Mehmet ŞİMŞEK

          Maliye Bakanı

Sayfayı Kapatmak için tıklayın