MOTORLU TAITLAR VERGS GENEL TEBL (SER NO: 38 )

29 Nisan 2011 CUMA


Resm Gazete


Say : 27919


TEBL


Maliye Bakanlndan:

MOTORLU TAITLAR VERGS GENEL TEBL

SER NO: 38

23/7/2010 tarihli ve 6009 sayl Gelir Vergisi Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hkmnde Kararnamelerde Deiiklik Yaplmasna Dair Kanunun1 Geici 5 inci maddesiyle 18/2/2009 tarihli ve 5838 sayl Baz Kanunlarda Deiiklik Yaplmas Hakknda Kanunun2 Geici 2 nci maddesinin drdnc fkrasnn uygulama sresi 31/12/2011 tarihine kadar uzatlmtr.

5838 sayl Kanunun Geici 2 nci maddesinin dokuzuncu fkrasnda "Drdnc fkra gereince trafik tescil kaytlar silinecek tatlarn, motorlu tat vasfn kaybettikleri haller ile mevcut olmadklarnn kabul edilecei durumlar tespite ve bu maddenin uygulanmasna ilikin usul ve esaslar belirlemeye, ileri ve Maliye bakanlklar mtereken yetkilidir." hkm yer almaktadr.

6009 sayl Kanunun Geici 5 inci maddesiyle 5838 sayl Kanunun Geici 2 nci maddesinde yaplan deiikliklerin uygulanmasna ilikin usul ve esaslar 36 Seri No.lu Motorlu Tatlar Vergisi Genel Tebliinde3 aklanmt. Bunun yan sra, 5838 sayl Kanunun Geici 2 nci maddesinin drdnc fkra hkmne ilikin uygulamann yeniden gzden geirilmesi neticesinde, 36 Seri No.lu Motorlu Tatlar Vergisi Genel Tebliinin "III- GEC 2 NC MADDESNN UYGULAMASI" bal altndaki "B- Mevcut Olmayan veya Motorlu Tat Vasfn Kaybetmi Olan Tatlara likin Yaplacak lemler" blmnn "1- Tatn Mevcut Olmamas veya Motorlu Tat Vasfn Kaybetmi Olmas Halinde Yaplacak lemler" ksmnda yer alan "1/1/2005" tarihi, bu Tebliin yaym tarihinden itibaren geerli olmak zere "1/1/2006" eklinde deitirilmitir.

Tebli olunur.

 

 


1 1/8/2010 tarihli ve 27659 sayl Resm Gazete'de yaymlanmtr.

2 28/2/2009 tarihli ve 27155 sayl mkerrer Resm Gazete'de yaymlanmtr.

3 7/9/2010 tarihli ve 27695 sayl Resm Gazete'de yaymlanmtr.
 

Sayfay Kapatmak iin tklayn