Kamu Elektronik Sisteminde (KEÖS) yetkilendirme işlemlerine ilişkin yazı
 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Muhasebat Genel Müdürlüğü

 

 

 

Sayı      : B.07.0.MGM.0.50/ 4296                                                                         06.04.2011

Konu    : KEÖS Yetkilendirme

 

 

 

………………MERKEZ SAYMANLIĞINA

 

 

 

Kamu Elektronik Ödeme Sistemi (KEÖS) kapsamında gönderme emirlerinin ıslak imzalı belge olmaksızın elektronik ortamda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına (TCMB) gönderilmesi ve gönderme emri akibet bilgisi, banka hesap özet cetveli ve dekont bilgisinin ıslak imzalı belge olmaksızın elektronik ortamda TCMB’den alınmasına yönelik uygulama Sayıştay Başkanlığının 02/02/2010 tarihli ve 13486 sayılı görüş yazısına istinaden devreye alınmıştır.

 Sistemin pilot olarak ilk devreye alınması aşamasında muhasebe yetkililerinin ve yardımcılarının dışında, “Talimat Aktarma Yetkilisi” olarak tanımlanmış personelin yetkileri iptal edilecek olup; “Talimat Aktarma Yetkilisi” rolü sadece muhasebe yetkilisi ve ilgili mevzuat uyarınca yetki devri yapabileceği yardımcılarına, “Talimat Aktarma Yetkili Yardımcısı” rolü ise muhasebe yetkilisinin uygun göreceği muhasebe birimi personeline verilebilecektir.

Bilgilerini ve ödemelerde aksaklıklara yol açılmaması açısından gerekli tedbirlerin alınması hususunda gereğini rica ederim.

 

 

 

 

Ömer DUMAN

  Genel Müdür

 

 

 

 

Ek:

-Liste 1 adet

 

Dağıtım:

-Ekli listedeki Merkez Saymanlıkları

Sayfayı Kapatmak için tıklayın