Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklik Hakkında Genelge
T.C.

MALİYE BAKANLIĞI
Personel Genel Müdürlüğü
 

  …./…/2011

Sayı     : B.07.0.PER.0.26-402-2-2/                                                                          
Konu  :
 

 

 

GENELGE

(2011/2)

 

Bilindiği üzere, 19/03/2011 tarihli ve 27879 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca Bilgisayar İşletmeni ile Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni unvanlarına atamalarına ilişkin usul ve esaslara yer verilen 36 ncı maddenin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış, söz konusu unvanlar Yönetmeliğin 31 maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendine memur kadro unvanından sonra gelmek üzere eklenmiştir.
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosuna atanabileceklerin sayısının, atama yapılabilecek toplam kadro sayısından fazla olduğu görüldüğünden, söz konusu unvana yapılacak atamalara ilişkin uygulama birliğinin sağlanması açısından kadro ihtiyacı karşılanana kadar aşağıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda işlem yapılması uygun görülmüştür.
1- Atamalar kadro imkanları dahilinde gerçekleştirilecektir.
2- Talebin boş kadro sayısından fazla olması halinde ise;
a) 08/06/1984 tarihli ve 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarında geçen fiili hizmet süresi esas alınacaktır.
b) (a) bendinde belirtilen hizmete ilişkin sürenin eşit olması halinde ise Bakanlıktaki hizmet süresi fazla olana öncelik tanınacaktır.
Bilgileri ile gereğini rica ederim.

 

Naci AĞBAL        

Müsteşar           

 

 

 

 

DAĞITIM:

Merkez Birimlerine 25.03.2011 * 6496
81 İl Valiliğine (Defterdarlık) 25.03.2011 * 6497

Sayfayı Kapatmak için tıklayın