Toplu Sözlesme Primi Konulu Yazı
T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Strateji Gelistirme Baskanlığı

Sayı :B.10.0.SGB.0.81.00.02-804-99/

Konu :Toplu Sözlesme Primi

………………… VALĐLĐĞĐNE

(Đl Sağlık Müdürlüğü)

Bilindiği üzere 25/02/2011 tarihli ve 27857 (mükerrer) Resmi Gazetede

yayımlanan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Đle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık

Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değisiklik

Yapılması Hakkında Kanununun 118’inci maddesinde;

“27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinin

(D) bendinde yer alan “besyüz milyon lira” ibaresi “(12.105) gösterge rakamının memur

aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak” seklinde, ek 4 üncü maddesi asağıdaki sekilde

değistirilmis ve Kanun Hükmünde Kararnameye asağıdaki ek madde eklenmistir.

“EK MADDE 4- 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları

Kanunu hükümleri uyarınca kamu görevlileri sendikalarına üye olup, aylık veya ücretinden

üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında aylık veya

ücretleri ile birlikte kırkbes Türk Lirası toplu sözlesme primi ödenir. Bu madde uyarınca

yapılan ödeme, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz ve ilgili

mevzuatı uyarınca ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, döner sermaye payı, ikramiye,

ücret ve her ne ad altında olursa olsun benzer ödemelerin hesabında dikkate alınmaz.”

Hükümlerine yer verilmistir.

Bu itibarla; 25/06/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu

hükümleri uyarınca kamu görevlileri sendikalarına üye olup Döner Sermayeli Đsletmeler

bünyesinde görev yapan ve özlük hakları bu isletmeler tarafından karsılandığı gibi aylık

veya ücretinden üyelik ödentisi kesilen personele Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında

aylık veya ücretleri ile birlikte ödenecek Kırkbes Türk Lirası toplu sözlesme primi

ödemelerinin;

770.13 Toplu Sözlesme Primi Hesabına borç, diğer taraftan 335.13 Toplu Sözlesme

Primi Emanetleri Hesabına alacak,

Yazılıp muhasebelestirildikten sonra ödenmesi gerekmektedir.

Konunun Müdürlüğünüze bağbütün birimler ile Döner Sermaye Saymanlıklarına

duyurulmasını önemle rica ederim.

Memet ATASEVER

Bakan a.

Baskan

DAĞITIM :

Gereği :

81 Đl Valiliğine

Sayfayı Kapatmak için tıklayın