MERA YNETMELNDE DEKLK


25 ubat 2011 CUMA


Resm Gazete


Say : 27857


YNETMELK


Tarm ve Kyileri Bakanlndan:

MERA YNETMELNDE DEKLK YAPILMASI

HAKKINDA YNETMELK

MADDE 1 31/7/1998 tarihli ve 23419 sayl Resm Gazetede yaymlanan Mera Ynetmeliinin 4 nc maddesinin birinci fkrasna aadaki (k) bendi eklenmitir.

k) Jeotermal kaynakl teknolojik sera: Jeolojik yapya bal olarak yerkabuu ssnn etkisiyle scakl srekli olarak blgesel atmosferik yllk ortalama scakln zerinde olan, evresindeki sulara gre daha fazla miktarda erimi madde ve gaz ierebilen, doal olarak kan veya karlan su, buhar ve gazlar ile yeraltna insan dzenlemeleri vastasyla gnderilerek yerkabuu veya kzgn kuru kayalarn ss ile stlarak elde edilen su, buhar ve gazlar kullanarak sulama, gbreleme, iklimlendirme ve bakm gibi faaliyetlerini srdren seralar,

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 8 inci maddesinin beinci fkrasnn (a) bendinin (6) numaral alt bendi aadaki ekilde deitirilmi ve ayn bende aadaki (7), (8) ve (9) numaral alt bentler ile ayn fkrann sonuna aadaki (f) bendi eklenmitir.

6) Doal afet blgelerinde yerleim yeri iin ihtiya duyulan yerlerin tahsis amac deiiklii talebinde, sz konusu yerin afet blgesi ilan edildiine ve Doal Afet Sigortalar kapsamnda olduuna dair belge, vaziyet plan ve Komisyonca istenecek dier bilgi ve belgeler.

7) Enerji Piyasas Dzenleme Kurumunun talebi zerine, 20/2/2001 tarihli ve            4628 sayl Elektrik Piyasas Kanunu, 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayl Doal Gaz Piyasas Kanunu ve 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayl Petrol Piyasas Kanunu hkmlerine gre, petrol iletim faaliyetleri ile elektrik ve doal gaz piyasas faaliyetleri iin gerekli bulunan mera, yaylak ve klaklarn zorunlu hallerde, ilgili mdrlk veya Genel Mdrlkten yatrm projesi, gerekeli rapor, lisans, talep edilen alann 1/5000 lekli harita zerine ilenmi vaziyet plan, ED raporu gerektiren yatrmlar iin ED raporu, komisyonca istenecek dier bilgi ve belgeler ile tahsis amac deiiklii yaplabilir.

Geri dnml yatrmlarda almalara balayabilmek iin Komisyonca ngrlen teminatn yatrlmas ve szlemenin imzalanm olmas gerekir.

8) Jeotermal kaynakl teknolojik seralar iin ihtiya duyulan yerlerin tahsis amac deiiklii taleplerinde mera, yaylak ve klaklarda bulunan jeotermal kaynaklarn ve jeotermal kaynaklarn bulunduu ayn parselde bu kaynaklarn kullanlaca teknolojik seralar ile bu alanlarn dnda bulunan jeotermal kaynan,  teknolojik seralara tanmas veya iletilmesi iin ihtiya duyulan yerlerin, zorunlu hallerde, ilgili mdrlk veya Genel Mdrlkten gerekeli rapor, jeotermal kaynak kullanm izni veya ruhsat, talep edilen alann 1/5000 lekli harita zerine ilenmi vaziyet plan, ED raporu, koruma alanlar ett raporu, jeotermal akkann kullanm sonras nasl uzaklatrlacana ilikin belge, fizibilite raporu ile komisyonca istenecek dier bilgi ve belgeler ile tahsis amac deiiklii yaplabilir.

Geri dnml yatrmlarda almalara balayabilmek iin Komisyonca ngrlen teminatn yatrlmas ve szlemenin imzalanm olmas gerekir.

9) Komisyon, ky ve belediyelerde kk paral meralarn toplulatrma projelerini yaptrabilir veya uygulatabilir.

Toplulatrma projeleri, 22/11/1984 tarihli ve 3083 sayl Sulama Alanlarnda Arazi Dzenlenmesine Dair Tarm Reformu Kanunu, 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayl Toprak Koruma ve Arazi Kullanm Kanunu ve 9/5/1985 tarihli ve 3202 sayl Kye Ynelik Hizmetler Hakknda Kanun kapsamnda yaplacak toplulatrma iin ihtiya duyulan yerlerde Bakanlar Kurulu karar, 1/5000 lekli harita veya bu haritann olmad durumlarda 1/25000 lekli harita,  toplulatrma yaplacak alanlarn eski ve yeni durumlarn gsterir paftalar ve Komisyonca istenecek dier bilgi ve belgeler ile birlikte toplulatrma Bakanlktan talep edilir. Bakanlka uygun grlen talepler, uygulanmak zere valilie gnderilir.

f) Denetim

Yatrm yapan kii ve kurulular, tahsis amac deiiklii talebine uygun olarak yatrm yaptn Komisyonuna bildirir. Teknik ekip, yatrmn amaca uygun olarak yaplp yaplmadn denetler. Geri dnm szlemesi imzalanan yatrmlar, yatrmcnn bu Ynetmelik ve szleme hkmlerine uygun alp almadn tespit etmek amacyla ylda bir kere teminatn yenilenmesinden bir ay nce il mdrlklerince denetlenir.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 17 nci maddesinden sonra gelmek zere aadaki ek 1 inci madde eklenmitir.

Tahsis amacnda deiiklik

EK MADDE 1 4342 sayl Mera Kanununun geici 3 nc maddesine gre yaplacak olan tahsis amac deiiklii talepleri, il mdrlklerine yaplr.

MADDE 4 Saytay ve Maliye Bakanlnn grleri alnarak hazrlanan bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 5 Bu Ynetmelik hkmlerini Tarm ve Kyileri Bakan yrtr.

 
 

Sayfay Kapatmak iin tklayn