MALİYE BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME, UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ VE ATAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
23 Şubat 2011 ÇARŞAMBA


Resmî Gazete


Sayı : 27855


YÖNETMELİK


Maliye Bakanlığından:

MALİYE BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME,

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ VE ATAMA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 9/8/2006 tarihli ve 26254 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (5) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “5) Defterdar Yardımcısı veya Milli Emlak Dairesi Başkanı unvanlarında en az iki yıl çalışmış olmak,”

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

Sayfayı Kapatmak için tıklayın