MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 333)

8 Şubat 2011 SALI


Resmî Gazete


Sayı : 27840


TEBLİĞ


Maliye Bakanlığından:

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 333)

             26/4/2009 tarihli ve 27211 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 324 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin “II. GENEL ESASLAR” başlıklı bölümünün “8. İhale usulü” başlıklı alt bölümünün ikinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “en az elli milyon ABD Doları” ifadesi “en az yirmi milyon ABD Doları” şeklinde değiştirilmiştir.

             Tebliğ olunur.

 Sayfayı Kapatmak için tıklayın