ADALET BAKANLIINA AT DEPO VE GARAJLARDA MUHAFAZA EDLEN MAHCUZ MALLAR N ALINACAK CRET TARFES HAKKINDA TEBL


5 ubat 2011 CUMARTES


Resm Gazete


Say : 27837


TEBL


Adalet Bakanlndan:

ADALET BAKANLIINA AT DEPO VE GARAJLARDA MUHAFAZA

EDLEN MAHCUZ MALLAR N ALINACAK CRET

TARFES HAKKINDA TEBL

             Ama ve kapsam

             MADDE 1 (1) cra dairelerince haczedilen ve Adalet Bakanlnn depo ve garajlarnda muhafaza edilen mahcuz mallar iin alnacak cret hususunda bu Teblide dzenlenen Tarife hkmleri uygulanr.

             (2) Adalet Bakanl veya Adalet Tekilatn Glendirme Vakfnca mahcuz mallarn muhafazas iin depo ve garajlar alncaya kadar, zel depo ve garajlarda da, bu Teblide dzenlenen Tarife hkmleri uygulanr.       

             Hukuki dayanak

             MADDE 2 (1) Bu Tebli; 2004 sayl cra ve fls Kanununun 88 inci maddesinin drdnc fkras ile 17/7/2003 tarihli ve 4949 sayl Kanunun 105. maddesi ile eklenen geici 4 nc maddesi ve 13/7/1987 tarihli ve 19516 sayl Resm Gazetede yaymlanan Mahcuz Mallarn Muhafaza Edilecei Adalet Bakanl Depo ve Garajlarnn altrlmasna Dair Ynetmeliin 28 inci maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

             Muhafaza cretinin hesab

             MADDE 3 (1) Adalet Bakanlnn depo ve garajlarndaki mahcuz maln muhafaza creti, o maln sata esas alnacak deeri zerinden gnlk binde bir olarak hesap edilir. Ancak yaplacak hesaplamalarda mahcuz maln hacmi iki metre kpn zerinde ise belirlenecek cretlere binde bir orannda ilave yaplabilir.

             (2) Bu yerlerde muhafaza edilen mahcuz motorlu aralar iin maktu olarak;

             a) makinelerinden 8,00 TL

             b) Otobs ve kamyonlardan 5,75 TL

             c) Minibs, midibs ve kamyonetlerden 4,20 TL

             d) Dier binek ve yk vastalarndan 3,10 TL

             gnlk cret alnr.

             (3) Ancak, alt aydan sonraki muhafaza sresi iin bu cretler 1/2 orannda uygulanr.

             (4) cretin hesabnda muhafazann hitam bulduu gn nazara alnmaz.

             Muhafaza cretinin azami haddi

             MADDE 4 (1) Muhafaza mddeti hitamnda bu Tarifenin nc maddesi uyarnca hesap edilecek cret, mahcuz maln sata esas alnacak deerinin yzde otuzunu geemez. Ancak mahcuz maln takdir edilen deeri be bin alt yz otuz lirann zerinde ise, be bin alt yz otuz lirann zerindeki mebla iin hesap edilecek cret, aan miktarn yzde onbeini geemez.

             Muhafaza cretinin alnmas

             MADDE 5 (1) Muhafaza creti ilgili icra dairesince muhafaza hitamnda bu Tarifeye gre hesap edilip, bu hususta alacakldan pein alnan avanstan karlanr ve bu suretle tahsil edilen cret en ge onbe gn iinde Maliye veznesine ilgili icra dairesince yatrlr ve keyfiyet depo ve garaj memurluuna yaz ile bildirilir.

             Yrrlk

             MADDE 6 (1) Bu Tebli 24/2/2011 tarihinde yrrle girer.

             Yrtme

             MADDE 7 (1) Bu Tebli hkmlerini Adalet Bakan yrtr.

 
 

Sayfay Kapatmak iin tklayn