2011 YILI MERKEZ YNETM BTE UYGULAMA TEBL (SIRA NO: 5)


29 Ocak 2011 CUMARTES


Resm Gazete


Say : 27830


TEBL


Maliye Bakanlndan:

2011 YILI MERKEZ YNETM BTE UYGULAMA TEBL

(SIRA NO: 5)

             10/1/2011 tarihli ve 27811 sayl Resm Gazetede yaymlanan (3) Sra Nolu 2011 Yl Merkezi Ynetim Bte Uygulama Teblii gereince, ilgili idarelerce hazrlanarak Bakanlmza gnderilen ayrntl harcama programlar (AHP) ve ayrntl finansman programlarnn (AFP) Bakanlmzca vize edilen tutar ve oranlara gre uygulanmas ve deneklerin verimlilii, etkinlii ve mali disiplini gzeten, finansman maliyetlerini dren bir anlayla kullanlmas bakmndan aadaki esas ve usuller belirlenmitir.

             I Ortak Hkmler

             1) Vize edilen cetvellerde yer alan denekler, idarelerin er aylk dnemler itibariyle kullanabilecekleri tutarlardr. Dnemleri iinde kullanlmayan tutarlar takip eden er aylk dnemlerde kullanlabilecektir. Ancak, takip eden dnemlere ilikin denekler, vize edilen AHP/AFPde Bakanlmzca deiiklik yaplmad srece, 5018 sayl Kamu Mali Ynetimi ve Kontrol Kanununun 70 inci maddesinin amir hkm de dikkate alnarak sresinden nce kesinlikle kullanlmayacaktr.

             2) st ynetici ve harcama yetkilileri, AHP/AFPlerin temel amacnn idarelerin ihtiyalar da dikkate alnarak harcama programlarnn yaplmas ve bte uygulamalarnda mali disiplinin gzetilmesinin yan sra hazinenin finansman maliyetlerini dk tutacak ekilde aylk denek/nakit planlamasnn yaplmas olduu bilinciyle hareket edecekler ve demelerin her aylk dnem iinde aylara dengeli olarak datlmasna zen gstereceklerdir.

             3) dareler, hizmet ve faaliyetlerini vize edilen AHP/AFPlere uygun olarak planlayacak ve demelerini buna gre gerekletireceklerdir. Serbest deneklerin etkin kullanlmas, AHP/AFPde deiiklie ve ilave finansman ihtiyacna neden olunmamas bakmndan harcama yetkilileri ve mali hizmetler birimleri gerekli tm tedbirleri alacak ve bu amala merkez d birimleri de kapsayan bilgilendirme ve koordinasyonu salayacaklardr.

             4) dareler, tertipler baznda her aylk dnemde herhangi bir talimat beklemeksizin bu denekler iin denek gnderme belgesi dzenleyebileceklerdir. deneklerin merkez d birimlere gnderilmesinde birimlerin ihtiyalar dikkate alnacak ancak, serbest deneklerin tamamnn merkez d birimlere gnderilmesi yerine, sonradan ortaya kabilecek ihtiyalar karlamak zere makul bir ksmnn kullanlabilir durumda tutulmasna zen gsterilecektir. Ayrca, merkez d birimlerin denek kullanmlar harcama yetkilileri ve mali hizmetler birimlerince takip edilecek, merkez d birimlerde ortaya kacak denek ihtiyac AHP/AFPde deiiklik yaplmas yerine ncelikle denek gnderme belgesine balanan ancak, kullanlmayan deneklerin tenkis edilerek denek ihtiyac bulunan muhasebe birimlerine gnderilmesi suretiyle karlanacaktr.

             5) Elektrik, doalgaz, su, telefon, bilgiye abonelik ve internet eriimi gibi mal ve hizmet alm giderlerinin, serbest denek yetersizlii nedeniyle zamannda denmemesi suretiyle ek mali yk oluturularak kamu zararna neden olunmamas bakmndan, tertipler itibariyle serbest denekler ncelikle bu giderlere ilikin faturalarn denmesinde kullanlacak, gerek ayn tertipte yer alan dier gider trlerine ilikin ihtiyalarn gerek bte ii denek aktarma suretiyle btenin dier tertiplerindeki dier gider trlerine ilikin ihtiyalarn karlanmasnda hibir ekilde kullanlmayacak, buna neden olabilecek bir taahhde ve harcamaya giriilmeyecek, merkez d birimlere denek gnderilmesinde bu hususa ncelik verilecektir.

             6) Vize edilen cetvellerde aylara datlmayarak bloke tutulan denekler, idarelerin talepleri zerine bte uygulamalarndaki gelimeler de dikkate alnarak Bakanlmzca deerlendirilerek, kullandrlabilecektir.

             7) hale ilemlerinde btelerin ilgili tertiplerinde yer alan balang denekleri dikkate alnarak taahhde giriilebilecektir. Ancak, genel bte kapsamndaki kamu idareleri ile hazine yardm alan zel bteli idarelerce hazrlanacak artname ve szlemelere Bakanlmzca vize edilen AHP/AFPdeki denek dalmna gre harcama yaplacana ilikin hkm konulacaktr.

             8) Geici ii deneklerinin kullanmnda, Bakanlmzca vize edilen cetveller esas alnacaktr.

             9) dareler seyyar grev tazminatna ilikin vize taleplerinde, denek ile gn ve kadro says arasndaki balanty kuracaklar, "03.3.5- Yolluk Tazminatlar" ve 06.9.2.05- Yolluk Tazminatlar kodundaki denein dier ekonomik kodlar iin kullandrlmamasna zen gsterecekler, vize edilen adam/gn saysnn zerinde grevlendirme yapmayacaklardr.

             10) Devam eden temizlik ileri kapsamnda bir nceki ylda altrlan ii says 2011 ylnda arttrlmayacaktr. Ancak, btelerinde bu amala tertiplenen balang deneinin almamas ve ilave denek talep edilmemesi kaydyla, yeni birimlerin faaliyete gemesi veya temizlenecek hizmet alanlarnn bir nceki yla gre art gstermesi hallerinde mevcut temizlik ileri kapsamnda altrlan ii saysnda arta gidilebilecektir.

             II zel Hkmler

             A) Genel Bte Kapsamndaki Kamu dareleri ile Hazine Yardm Alan zel Bteli dareler

             1) Yksekretim kurumlar, Bakanlmzca vize edilen AFPlere uygun olarak, harcama birimleri dzeyindeki finansman program detaylarn 31/1/2011 tarihine kadar e-bte sistemine girerek onaylayacaklardr.

             AFP tekliflerini Birim Dzeyinde mensne giri yaparak oluturan yksekretim kurumlar, ayn mennn AFP Taslak blmndeki 2011 Kurum AFP'sine Gre seenei yardmyla AFP (Birim Detay)  giriini yapabileceklerdir.

             2) Vize edilen cetvellerde yaplacak her trl deiiklik ilemi Bakanlmzca gerekletirilecektir. Bu kapsamda idareler zorunlu ve acil durumlarda Strateji Gelitirme Bakanlklar/Daire Bakanlklar/Mdrlkleri araclyla Bakanlmzca vize edilen cetveller zerinden revize talebinde bulunabileceklerdir. dareler, revizeyi gerektiren detayl hizmet gerekeleriyle birlikte dier bilgi ve belgeleri talebe ekleyerek deerlendirilmek zere Bakanlmza ileteceklerdir.

             B) Hazine Yardm Almayan zel Bteli dareler, Dzenleyici ve Denetleyici Kurumlar, Sosyal Gvenlik Kurumlar

             1) AFPlerde yaplacak revize ilemlerinin tm ilgili idarelerce sonulandrlacaktr. Yaplan revize ilemini mteakip Bakanlmza bilgi verilecektir.

             2) Genel bte kapsamndaki kamu idarelerinin btelerinden Sosyal Gvenlik Kurumlarna yaplacak transferlere ilikin talepler; gider, gelir ve finansman durumlar ile gerek grlen dier bilgi ve belgelerle birlikte deerlendirilmek zere Bakanlmza iletilecektir.

             Tebli olunur.

 
 

Sayfay Kapatmak iin tklayn