Kamu İhale Tebliği (No: 2011/1)


23 Ocak 2011 PAZAR


Resmî Gazete


Sayı : 27824


TEBLİĞ


Kamu İhale Kurumundan:

KAMU İHALE TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2011/1)

MADDE 1 – 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Eşik değerler ve parasal limitlerin güncellenmesi” başlıklı 67 nci maddesine göre, 1 Şubat 2011 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak eşik değerler ve parasal limitler anılan Kanunun ilgili maddeleri bazında aşağıda belirtilmiştir:

Buna göre;

1- “İstisnalar” başlıklı 3 üncü maddenin;

(g) bendinde belirtilen 5.372.854,- TL (Beşmilyon üçyüzyetmişikibin sekizyüzellidört Türk Lirası), 5.849.426,- TL (Beşmilyon sekizyüzkırkdokuzbin dörtyüzyirmialtı Türk Lirası),

2- “Eşik Değerler” başlıklı 8. maddenin;

(a) bendinde belirtilen 642.299,- TL (Altıyüzkırkikibin ikiyüzdoksandokuz Türk Lirası), 699.270,- TL (Altıyüzdoksandokuzbin ikiyüzyetmiş Türk Lirası),

(b) bendinde belirtilen 1.070.498,- TL (Birmilyon yetmişbin dörtyüzdoksansekiz Türk Lirası), 1.165.451,- TL (Birmilyon yüzaltmışbeşbin dörtyüzellibir Türk Lirası),

(c) bendinde belirtilen 23.551.044,- TL (Yirmiüçmilyon beşyüzellibirbin kırkdört Türk Lirası), 25.640.021,- TL (Yirmibeşmilyon altıyüzkırkbin yirmibir Türk Lirası),

3- “İhale İlan Süreleri ve Kuralları” başlıklı 13 üncü maddenin (b) bendinin;

(1) nolu alt bendinde belirtilen 70.076,- TL (yetmişbin yetmişaltı Türk Lirası), 76.291,- TL (yetmişaltıbin ikiyüzdoksanbir Türk Lirası), 140.157,- TL (Yüzkırkbin yüzelliyedi Türk Lirası), 152.588,- TL (Yüzelliikibin beşyüzseksensekiz Türk Lirası),

(2) nolu alt bendinde belirtilen 70.076,- TL (yetmişbin yetmişaltı Türk Lirası), 76.291,- TL (yetmişaltıbin ikiyüzdoksanbir Türk Lirası), 140.157,- TL (Yüzkırkbin yüzelliyedi Türk Lirası), 152.588,- TL (Yüzelliikibin beşyüzseksensekiz Türk Lirası), 1.168.007,- TL (Birmilyon yüzaltmışsekizbin yedi Türk Lirası), 1.271.609,- TL (Birmilyon ikiyüzyetmişbirbin altıyüzdokuz Türk Lirası),

(3) nolu alt bendinde belirtilen 140.157,- TL (Yüzkırkbin yüzelliyedi Türk Lirası), 152.588,- TL (Yüzelliikibin beşyüzseksensekiz Türk Lirası), 1.168.007,- TL (Birmilyon yüzaltmışsekizbin yedi Türk Lirası), 1.271.609,- TL (Birmilyon ikiyüzyetmişbirbin altıyüzdokuz Türk Lirası),

4- “Pazarlık Usulü” başlıklı 21 inci maddenin;

(f) bendinde belirtilen 116.795,- TL (Yüzonaltıbin yediyüzdoksanbeş Türk Lirası), 127.154,- TL (Yüzyirmiyedibin yüzellidört Türk Lirası),

5- “Doğrudan Temin” başlıklı 22 nci maddenin;

(d) bendinde belirtilen 35.037,- TL (Otuzbeşbin otuzyedi Türk Lirası), 38.144,- TL (Otuzsekizbin yüzkırkdört Türk Lirası), 11.674,- TL (Onbirbin altıyüzyetmişdört Türk Lirası), 12.709,- TL (Onikibin yediyüzdokuz Türk Lirası),

6- “Kamu İhale Kurumu” başlıklı 53 üncü maddenin (j) fıkrasının;

(1) nolu bendinde belirtilen 233.596,- TL (İkiyüzotuzüçbin beşyüzdoksanaltı Türk Lirası), 254.315,- TL (İkiyüzellidörtbin üçyüzonbeş Türk Lirası),

(2) nolu bendinde belirtilen 529.650,- TL (Beşyüzyirmidokuzbin altıyüzelli Türk Lirası), 576.629,- TL (Beşyüzyetmişaltıbin altıyüzyirmidokuz Türk Lirası),1.059,- TL (Bin ellidokuz Türk Lirası), 1.152,- TL (Bin yüzelliiki Türk Lirası), 1.059.300,- TL (Birmilyon ellidokuzbin üçyüz Türk Lirası), 1.153.259,- TL (Birmilyon yüzelliüçbin ikiyüzellidokuz Türk Lirası), 2.118,- TL (İkibin yüzonsekiz Türk Lirası), 2.305,- TL (İkibin üçyüzbeş Türk Lirası), 3.177,- TL (Üçbin yüzyetmişyedi Türk Lirası), 3.458,- TL (Üçbin dörtyüzellisekiz Türk Lirası), 10.593.000,- TL (Onmilyon beşyüzdoksanüçbin Türk Lirası), 11.532.599,- TL (Onbirmilyon beşyüzotuzikibin beşyüzdoksandokuz Türk Lirası), 21.186.000,- TL (Yirmibirmilyon yüzseksenaltıbin Türk Lirası), 23.065.198,- TL (Yirmiüçmilyon altmışbeşbin yüzdoksansekiz Türk Lirası), 4.237,- TL (Dörtbin ikiyüzotuzyedi Türk Lirası), 4.612,- TL (Dörtbin altıyüzoniki Türk Lirası),

7- “İdarelerce uyulması gereken diğer kurallar” başlıklı 62 nci maddenin;

(h) bendinde belirtilen 129.644,- TL (Yüzyirmidokuzbin altıyüzkırkdört Türk Lirası), 141.143,- TL (Yüzkırkbirbin yüzkırküç Türk Lirası),

olarak güncellenmiştir.

1 Şubat 2011 tarihinden itibaren geçerli olacak yukarıda belirtilen eşik değerler ve parasal limitlere ilişkin, bir önceki dönem ile karşılaştırmalı değerler, ayrıca tablo halinde ekte yer almaktadır.

MADDE 2 – İdarelerin tabi oldukları eşik değer ve parasal limitlerin belirlenmesinde; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun yürürlüğe girmesinden önceki bütçe statülerinin göz önünde bulundurulması gerekmektedir. 5018 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra kurulmuş olan idareler ise bütçe sınıflandırması bakımından aynı statüye sahip diğer idarelerin tabi oldukları eşik değerleri uygulayacaklardır.

MADDE 3 – Bu Tebliğ 1/2/2011 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

 

 

Ek:

4734 SAYILI KANUNDA YER ALAN EŞİK DEĞERLER VE PARASAL LİMİTLERİN

BİR ÖNCEKİ DÖNEM İLE KARŞILAŞTIRMALI

DEĞERLERİNE İLİŞKİN TABLO

 

31.01.2011 TARİHİNE KADAR UYGULANAN

EŞİK DEĞERLER İLE PARASAL LİMİTLER VE TUTARLAR


01.02.2011 – 31.01.2012 DÖNEMİNDE UYGULANACAK

EŞİK DEĞERLER İLE PARASAL LİMİTLER VE TUTARLAR


EŞİK DEĞERLER


EŞİK DEĞERLER


MADDE 8


TL


TL


642.299


699.270


1.070.498


1.165.451


23.551.044


25.640.021


 


PARASAL LİMİTLER VE TUTARLAR


PARASAL LİMİTLER VE TUTARLAR


MADDE 3 (g)


TL


TL


5.372.854


5.849.426


MADDE 13 (b)


70.076


76.291


140.157


152.588


1.168.007


1.271.609


MADDE 21 (f)


116.795


127.154


MADDE 22 (d)


35.037


38.144


11.674


12.709


MADDE 53 (j)/1


233.596


254.315


MADDE 53 (j)/2


529.650


576.629


1.059


1.152


1.059.300


1.153.259


2.118


2.305


3.177


3.458


10.593.000


11.532.599


21.186.000


23.065.198


4.237


4.612


MADDE 62 (h)


129.644


141.143


 

 

 
 

Sayfayı Kapatmak için tıklayın