SOSYAL GVENLK KURUMU SALIK UYGULAMA TEBLNDE DEKLK


6 Ocak 2011 PEREMBE


Resm Gazete


Say : 27807


TEBL


Sosyal Gvenlik Kurumu Bakanlndan:

SOSYAL GVENLK KURUMU SALIK UYGULAMA TEBLNDE

DEKLK YAPILMASINA DAR TEBL

             MADDE 1 25/3/2010 tarihli ve 27532 sayl 1. Mkerrer Resm Gazetede yaymlanarak yrrle giren Sosyal Gvenlik Kurumu Salk Uygulama Teblii nin (SUT) Tbbi Malzeme Katlm Pay balkl 3.2.3 numaral maddesinde aada belirtilen dzenlemeler yaplmtr.

             a) Birinci fkrasnn a) bendindeki  Gzlk cam ve ereveleri, ibaresi Grmeye yardmc tbbi malzemeler, olarak deitirilmitir.

             b) nc fkrasndaki Gzlk cam ve erevelerine ibaresi Grmeye yardmc tbbi malzemelere olarak deitirilmitir.

             MADDE 2 SUTun Kurum ile szlemeli resmi salk kurum ve kurulularnda yaplacak di tedavileri balkl 4.5.1.A numaral maddesinin ikinci ve nc fkras madde metninden karlm ve birinci fkrasnn sonuna aadaki cmleler eklenmitir.

             Protez tedavilerinde ayrca dkm iilik creti denmez. Protez cretlerine her trl malzeme, dkm iilik cretleri dhil olduundan salk kurum veya kurulularnca temin edilmesi zorunlu olup, hastalar tarafndan temin edilmesi halinde fatura tutar hastaya denerek salk kurum veya kuruluunun alacandan mahsup edilir.

             MADDE 3 SUTun Kemik lii Nakli balkl 4.5.2.B-1 numaral maddesinin altnc fkrasnda yer alan (HLA  A, B, C, DR, DQ dk znrlk ve HLA DR, HLA C, HLA DQ yksek znrlkte) ibaresi (HLA  A, B, C, DR, DQ) eklinde deitirilmitir.

             MADDE 4 SUTun Hiperbarik oksijen tedavisi balkl 4.5.4.B numaral maddesinde aada belirtilen dzenlemeler yaplmtr.

             a) nc fkrann ikinci cmlesinde yer alan ilk raporu dzenleyen salk hizmeti sunucusunca ibaresi karlm ve aadaki cmleler, fkrann son cmlesinden sonra gelmek zere fkraya eklenmitir.

             Maksimum toplam seans says; ayn tan ve ayn lokalizasyonda (ba, gvde, sol alt ekstremite, sol st esktremite, sa alt ekstremite, sa st ekstremite) bir yl iin geerlidir. Sekestrektomi, minr amputasyon, majr amputasyon durumu yeni vaka gibi deerlendirilir. Drdnc fkrada saylan acil durumlar iin maksimum toplam seans says; her bir atak (vaka) iin geerlidir.

             b) Drdnc ve dokuzuncu fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

             (4) Acil durumlarda (dekompresyon hastal, hava veya gaz embolisi, karbon monoksit veya siyanit zehirlenmesi, anoksik/hipoksik ensefalopati, akut duman inhalasyonu, gazl gangren, kompartman sendromu, santral retinal arter tkankl ve nekrotizan yumuak doku enfeksiyonunda) bu durumun tedaviyi yapan hekim tarafndan imzalanm bir belge ile belgelendirilmesi artyla salk kurulu raporu aranmaz. Ancak acil durumlar iin lk sevkte seans says stununda yer alan seans saylarnn almas halinde ikinci veya nc basamak salk kurumlar tarafndan salk kurulu raporu dzenlenecektir.

             (9) Ani iitme kaybnda HBO tedavi bedelinin denebilmesi iin, tan konulmasn takiben bir ay iinde HBO tedavisine balanm olmas gerekmektedir. Bu hastalarda on seansta bir odyolojik test yaplr. 20 nci seans sonunda saf ses ortalamasnda 20 dBlik bir dzelme yoksa tedavi bedelleri daha sonraki seanslar iin denmez. Her ani iitme kayb ata ayr olarak deerlendirilir.

             c) Sekizinci fkrasnn ikinci cmlesine ancak ibaresinden sonra gelmek zere ani iitme kayb ve ibaresi eklenmitir.

             ) Onnc fkrada yer alan tablodaki ani iitme kayb ibaresinin karsndaki 10 ibaresi 20 olarak deitirilmitir.

             MADDE 5 SUTun Fizik tedavi ve rehabilitasyon ilemlerinin faturalandrlmas balkl 4.5.4.F-2 numaral maddesinin ikinci fkras madde metninden karlmtr.

             MADDE 6 SUTun Youn bakm tedavisi balkl 4.5.4.H numaral maddesinin altnc fkrasnn bana Refik Saydam Hfzsshha Merkezi Bakanlndan temin edilen Botulismus Polivalan Antiserumu (Tip A, B ve E), ibaresi eklenmitir.

             MADDE 7 SUTun Tbbi Malzeme Temin Esaslar balkl 7.1 numaral maddesinin yedinci fkrasnn ikinci cmlesi aadaki ekilde deitirilmitir.

             Ancak SUT eki EK-5/A-1 listesinde yer alan tbbi malzemelerin 4734 sayl Kamu hale Kanununa tabii olan resmi salk kurum ve kurulularnda kullanlmas halinde (inceleme, soruturma, denetim gibi haller hari) barkod numara belgesinin ibraz zorunlu deildir.

             MADDE 8 SUTun Hasta alt bezi balkl 7.3.2 numaral maddesinde aada belirtilen dzenlemeler yaplmtr.

             a) kinci fkradaki aranmaz ibaresi aranr eklinde deitirilmitir.

             b) Aadaki fkralar drdnc, beinci ve altnc fkralar olarak ilave edilmitir.

             (4) drar inkontinans ve gaita inkontinans olan hastalara hasta alt bezi ve kendinden jelli sonda fatura edilmesi halinde bedeli Kurumca karlanr.

             (5) Sadece idrar inkontinans olan hasta alt bezi kullanan hastalara kendinden jelli sonda fatura edilmesi halinde, kendinden jelli sondann bedeli Kurumca karlanmaz.

             (6) Salk kurulu raporunda; kolostomili hastalarda idrar inkontinans, rostomili hastalarda gaita inkontinans olduunun belirtilmesi halinde hasta alt bezinin bedeli Kurumca karlanr.

             MADDE 9 SUTun Kurumca iade alnan tbbi malzemeler balkl 7.3.12. numaral maddesinin ikinci fkrasnn c) Nebulizatr, ) Aspiratr, g) Tekerlekli sandalye, ) Enrezis alarm cihaz bentleri metinden kartlmtr.

             MADDE 10 SUTun Lenf dem kompresyon cihazlar balkl 7.3.12.H numaral maddesinin nc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

             Heyet raporu ekinde lenfdemli hastalarn, flebolenfdem ya da ileri evre (C4-6) kronik venz hastalk venz yetmezlie bal durumlarda venz sistem doppler ultrasonografi raporu ekte olmaldr. Hastalarn karlatrmal her iki ekstremite fotoraflar da rapora eklenmelidir.

             MADDE 11 SUTun Lenf dem bas giysileri balkl 7.3.18. numaral maddesinin nc ve beinci fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

             (3) Heyet raporu ekinde; lenf diseksiyonuna bal lenf demlerde ameliyat olduunu belgeleyen epikriz olmaldr.

             (5) Rapor geerlilik sresi sekonder lenfdemlerde bir yl, primer lenfdemlerde iki yldr.

             MADDE 12 SUTun Di tedavisi balkl 7.3.27 numaral maddesinin a) bendinde yer alan reete edilmesi halinde ibaresi karlmtr.

             MADDE 13 SUT eki Protez ve Ortez Listesi nde (EK-5/C) 220740 ve 220770 kodlar ile yer alan Neblizatr ve Ev Tipi Aspiratr isimli malzemelerin Yenilenme sresi blmlerine 1 Defa ibaresi eklenmitir.

             MADDE 14 SUTun Di Tedavileri Puan Listesi nde (EK-7) yaplan deiiklikler aada belirtilmitir.

             a) 404.041, 404.042, 404.043, 405.310, 405.320, 405.330 kodlu ilemler listeden karlmtr.

             b) lem puanlar yeniden belirlenen ilemler bu Tebli ekinde yer alan (1) numaral listede belirtilmitir.

             MADDE 15 Bu Tebliin,

             a) 2 nci, 4 nc ve 14 nc maddeleri 1/1/2011 tarihinden itibaren geerli olmak zere yaym tarihinde,

             b) 3 nc maddesi 1/4/2010 tarihinden itibaren geerli olmak zere yaym tarihinde,

             c) 5 inci maddesi 11/11/2010 tarihinden itibaren geerli olmak zere yaym tarihinde,

             ) 12 nci ve 13 nc maddeleri 4/12/2010 tarihinden itibaren geerli olmak zere yaym tarihinde, 

             d) Dier hkmleri yaym tarihinde,

             yrrle girer.

             MADDE 16 Bu Tebli hkmlerini Sosyal Gvenlik Kurumu Bakan yrtr.

 Liste 1


KODU


LEM ADI


AIKLAMALAR


LEM PUANI


404.030


Tam protez (metal kaideli-tek ene)


 


326,31


404.040


Blml protez (metal kaideli, tek ene)


 


326,31


404.170


Tek para dkm kron


 


110,35


404.180


Venner kron  (akrilik)


 


110,35


404.181


Venner kron  (seramik)


 


144,08


404.210


Teleskop primer kron-kopingli


 


96,86


404.220


Maryland (andheziv) kpr


 


81,69


404.280


Damak yar protezi (over-denture)


 


157,67


404.300


Velum uzantl konuma apereyi


 


144,18


404.320


Basit ene defektlerine protetik tedavi


 


142,50


404.330


Komplike ene defektlerine protetik tdv


 


182,97


404.360


Hassas tutuculu kronlar


 


110,35


404.370


Periodontal protez (hareketli,tek ene)


 


162,73


404.380


Periodontal protez (sabit-her ye iin)


 


73,25


404.400


mplant st kron kpr (ye bana)


 


112,04


404.420


mplant st blml protez


 


326,31

 

Sayfay Kapatmak iin tklayn