DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SAYI: 2010/2)


31 Aralık 2010 CUMA


Resmî Gazete


Sayı : 27802


TEBLİĞ


Maliye Bakanlığından:

DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SAYI: 2010/2)

             Bilindiği üzere 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun 2343 sayılı Kanunla değişik 1 inci maddesinde,

             "Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler "değerli kağıt" sayılır.

             Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedellerini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir."

             hükmüne yer verilmiştir.

             Buna göre, 210 sayılı Kanuna ekli ve 5281 sayılı Kanunla değişik Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri, 1/1/2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden tespit edilmiş ve aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

             Değerli Kağıdın Cinsi                                                                     Bedel (TL)

             1 - Noter kağıtları:

             a) Noter kağıdı                                                                                                5,40

             b) Beyanname                                                                                                 5,40

             c) Protesto, vekaletname, re’sen senet                                                         10,80

             2 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)                                                                    -

             3 - Pasaportlar                                                                                              54,00

             4 - Yabancılar için ikamet tezkereleri                                                          149,00

             5 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)                                                                    -

             6 - Nüfus cüzdanları                                                                                       5,00

             7 - Aile cüzdanları                                                                                        50,00

             8 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)                                                                    -

             9 - Sürücü belgeleri                                                                                       67,00

             10 - Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)                                                       67,00

             11 - Motorlu araç trafik belgesi                                                                    67,00

             12 - Motorlu araç tescil belgesi                                                                    50,00

             13 - İş makinesi tescil belgesi                                                                       50,00

             14 - Banka çekleri (Her bir çek yaprağı)                                                         3,30

 

             Yukarıdaki tabloda belirtilen değerli kağıtlar 1/1/2011 tarihinden itibaren muhasebe birimleri, yetkili memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar tarafından yukarıda belirtilen yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.

             Muhasebe birimlerinde ve yetkili memurlarda, mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

             Tebliğ olunur.  
 
 

Sayfayı Kapatmak için tıklayın