Kapatılan ve birleştirilen Karayolları ve DSİ Kurumları Muhasebe Birimleri

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Muhasebat Genel Müdürlüğü

 

Sayı : B.07.0.MGM.0.51/929.06/

Konu: Muhasebe Birimi Kapatılması

 

 

 

BAKANLIK MAKAMINA

 

 

 

            Bilindiği üzere, 13/07/2010 tarihli ve 27640 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinde “(1) Kanunlarla verilen görevleri yürütmek üzere, Ulaştırma Bakanlığına bağlı, kamu tüzel kişiliğine sahip, merkezi Ankara’da olan özel bütçeli Karayolları Genel Müdürlüğünün kurulduğu” belirtilmiş, geçiş hükümlerine ilişkin Geçici 1 inci maddesinin 6 ncı fıkrasında da; “Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Genel Müdürlüğün muhasebe hizmetlerini yürüten ve Maliye Bakanlığı kadrolarında bulunan personel, Genel Müdürlüğün talebi ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren beş yılı geçmemek üzere muhasebe hizmetlerini yürütmeye devam eder.” hükmüne yer verilmiştir.

            Ulaştırma Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden alınan 29/11/2010 tarihli ve 7199 sayılı yazıda da; Genel Müdürlükleri Merkez ve Bölge Müdürlüklerinin muhasebe hizmetlerinin anılan Kanunun Geçici 1 inci maddesinin 6 ncı fıkrası uyarınca, Bakanlığımız kadrolarında bulunan ve halen bu hizmetleri yürüten mevcut personel tarafından tüm özlük hakları (ek ödeme, fazla mesai v.b.) saklı kalmak üzere yürütülmesi talep edilmektedir.

            Bu nedenle, 31/12/2010 tarihi itibariyle;

            1-Ek-1 sayılı listede belirtilen saymanlık müdürlüklerinin kapatılmasını

            2-Ek-2 sayılı listede belirtilen saymanlık müdürlüklerinin hizmet vereceği idarelerin DSİ olarak değiştirilmesini,

            3-Ek-3 sayılı listede belirtilen saymanlık müdürlüklerinin ise adlarının değiştirilmesini,

            4-Ek-4 sayılı listede adı soyadı görev yeri ve unvanı belirtilen personelin, özlük hakları (ek ödeme, fazla mesai v.b.) saklı kalmak üzere anılan Kanunun geçici 1 inci maddesinin 6 ncı fıkrası hükmüne istinaden, adı geçen Genel Müdürlükçe kurulacak muhasebe birimlerinde görev yapmak üzere, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten geçerli olmak üzere, 31/12/2012 tarihine kadar görevlendirilmelerini,

            5-Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında çalışmakta olup, anılan Genel Müdürlükçe kurulacak muhasebe birimlerinde muhasebe hizmetlerini yürütmek üzere görevlendirilecek personele, görev yaptıkları idarenin ihtiyaç göstermesi ve fazla çalışma yapılması halinde, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Ek 13 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (c) bendi gereğince fazla mesai ücreti ödenmesini, fazla mesai ücreti ödemesinin Bakanlık Makamının 14/03/2005 tarihli onayı ile uygulamaya konulan “Vergi Usul Kanununun Ek 13 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Fazla Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar” çerçevesinde yapılmasını,

            Olurlarınıza arz ederim.

 

 

 

 

                                                                                                                      Ömer DUMAN

                                                                                                                        Genel Müdür

 

Uygun görüşle arz ederim.

            .../.../2010

 

 

    M.Sami KENEZ

Müsteşar Yardımcısı

 

 

            Uygun görüşle arz ederim.

                        .../.../2010

 

 

            Naci AĞBAL

              Müsteşar

 

 

 

 

OLUR

.../.../2010

 

 

Mehmet ŞİMŞEK

Maliye Bakanı

 

 

 


 


 


EK-1


KAPATILAN SAYMANLIKLAR


S.NO


İLİ


SAYMANLIĞIN ADI


1


ANKARA


TCK Genel Müdürlüğü Merkez Saymanlık Müdürlüğü


2


ANKARA


Ankara 2 Nolu Kurumlar Saymanlık Müdürlüğü


3


İSTANBUL


İstanbul 2 Nolu Kurumlar Saymanlık Müdürlüğü


4


MERSİN


Mersin Kurumlar Saymanlık Müdürlüğü


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


 


 


                             EK-2


S.NO


İLİ


SAYMANLIK  ADI


HİZMET VERECEĞİ İDARELER


1


ANTALYA


Antalya Kurumlar Saymanlık Müdürlüğü


DSİ


2


BURSA


Bursa Kurumlar Saymanlık Müdürlüğü


DSİ


3


DİYARBAKIR


Diyarbakır Kurumlar Saymanlık Müdürlüğü


DSİ


4


ELAZIĞ


Elazığ Kurumlar Saymanlık Müdürlüğü


DSİ


5


ERZURUM


Erzurum Kurumlar Saymanlık Müdürlüğü


DSİ


6


İSTANBUL


İstanbul Kurumlar Saymanlık Müdürlüğü


DSİ


7


İZMİR


İzmir Kurumlar Saymanlık Müdürlüğü


DSİ


8


KASTAMONU


Kastamonu Kurumlar Saymanlık Müdürlüğü


DSİ


9


KAYSERİ


Kayseri Kurumlar Saymanlık Müdürlüğü


DSİ


10


KONYA


Konya Kurumlar Saymanlık Müdürlüğü


DSİ


11


SAMSUN


Samsun Kurumlar Saymanlık Müdürlüğü


DSİ


12


SİVAS


Sivas Kurumlar Saymanlık Müdürlüğü


DSİ


13


TRABZON


Trabzon Kurumlar Saymanlık Müdürlüğü


DSİ


14


VAN


Van Kurumlar Saymanlık Müdürlüğü


DSİ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


 


 


EK-3


ADI DEĞİŞTİRİLEN SAYMANLIKLAR


S.NO


İLİ


SAYMANLIK ESKİ ADI


SAYMANLIK  YENİ ADI


1


ANKARA


Ankara 1 Nolu Kurumlar Saymanlık Müdürlüğü


Ankara Kurumlar Saymanlık Müdürlüğü


2


İSTANBUL


İstanbul 1 Nolu Kurumlar Saymanlık Müdürlüğü


İstanbul Kurumlar Saymanlık Müdürlüğü


 

 

Sayfayı Kapatmak için tıklayın