Kapatılan ve birleştirilen Sağlık Kurumları Muhasebe Birimleri

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Muhasebat Genel Müdürlüğü

 

Sayı : B.07.0.MGM.0.51/929.06/

Konu : Muhasebe Birimi Birleştirme

            Kapatma

 

 

 

BAKANLIK MAKAMINA

 

 

 

            Bilindiği üzere, 209 sayılı Kanuna 4618 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile eklenen Geçici 2 nci maddesi ile aynı Kanunun 2 nci maddesi ile eklenen Ek 2 nci maddesi uyarınca Bakanlık Makamının 05/09/2001 tarihli onayı ile 180 adet Döner Sermaye Saymanlığının kurulması uygun görülmüştü.

            Ancak, Sağlık Kurumları Döner Sermaye Saymanlıklarında yapılan denetimler sonucunda düzenlenen denetim raporları ile, valiliklerden alınan muhtelif yazılarda; zaman içerisinde yeni hastanelerin hizmete girmesi, bazı hastanelerin birleştirilmesi, bazı hastanelerde verilen hizmetlerin sayısal olarak azalması gibi nedenlerle sağlık kurumları döner sermaye saymanlıklarından bazılarının iş yoğunluğunun azalması, sağlık kurumları saymanlıklarınca hizmet verilen kuruluşlardaki faaliyet benzerliği, yevmiye ve evrak sayıları ile iş yükü potansiyelinin ayrı ayrı iki saymanlığın var olmasını gerektirecek hacimde olmadığı, tek çatı altında toplanmasının zaman emek ve kadro israfını önleyeceği, atıl kapasiteyi ortadan kaldıracağı, hizmette verimlilik ve kaliteyi artıracağı ve personel tasarrufu sağlanacağı yönündeki önerileri üzerine, geçtiğimiz yıllarda bazı döner sermaye saymanlıkları birleştirilmiş, bazılarının da kapatılmaları uygun görülmüştür.

            Aynı nedenlerle, yapılan değerlendirme sonucunda Sağlık Bakanlığından alınan (Strateji Geliştirme Başkanlığı) 14/07/2010 tarihli ve 7131 sayılı yazıda da bünyesinde birden fazla sağlık kurumları döner sermaye saymanlığı bulunan İllerdeki saymanlıkların işlem hacimleri, personel sayıları, sağlık kurumlarına olan uzaklıkları ve yerleşim yeri gibi durumların değerlendirilmesi sonucunda yeniden düzenleme yapılmasının uygun görüldüğü belirtilmiştir.

            Makamlarınca da uygun görüldüğü takdirde, 31/12/2010 tarihi itibariyle;

            1) Amasya Sağlık Kurumları 1 ve 2 Nolu Döner Sermaye Saymanlıklarının birleştirilerek, 1 Nolu Saymanlığın kapatılması ve saymanlığın 2 Nolu Döner Sermaye Saymanlığı bünyesinde “Amasya Sağlık Kurumları Döner Sermaye Saymanlığı” adıyla faaliyetine devam etmesi,

            2) Burdur Sağlık Kurumları 3 Nolu Döner Sermaye Saymanlığının Sağlık Kurumları 1 Nolu Döner Sermaye Saymanlığı ile birleştirilerek, 3 Nolu Döner Sermaye Saymanlığının kapatılması,

            3) Çankırı Sağlık Kurumları 1 ve 2 Nolu Döner Sermaye Saymanlıklarının birleştirilerek,1 Nolu Döner Sermaye Saymanlığının kapatılması ve Saymanlığın 2 Nolu Döner Sermaye Saymanlığı bünyesinde “Çankırı Sağlık Kurumları Döner Sermaye Saymanlığı” adıyla faaliyetine devam etmesi,

            4) Eskişehir Sağlık Kurumları 1 ve 3 Nolu Döner Sermaye Saymanlıklarının birleştirilerek, 3 Nolu Döner Sermaye Saymanlığının kapatılması ve Eskişehir Sağlık Kurumları 4 Nolu Döner Sermaye Saymanlığının adının “Eskişehir Sağlık Kurumları 3 Nolu Döner Sermaye Saymanlığı” olarak değiştirilmesi,

            5) Isparta Sağlık Kurumları 1 ve 3 Nolu Döner Sermaye Saymanlıklarının birleştirilerek, 3 Nolu Döner Sermaye Saymanlığının kapatılması,

            6) Kırşehir Sağlık Kurumları 1 ve 2 nolu Döner Sermaye Saymanlıklarının birleştirilerek, 2 Nolu Döner Sermaye Saymanlığının kapatılması ve saymanlığın 1 Nolu Döner Sermaye Saymanlığı bünyesinde “Kırşehir Sağlık Kurumları Döner Sermaye Saymanlığı” adıyla faaliyetine devam etmesi,

            7) Niğde Sağlık Kurumları 1 ve 2 nolu Döner Sermaye Saymanlıklarının birleştirilerek, 2 Nolu Döner Sermaye Saymanlığının kapatılması ve saymanlığın 1 Nolu Döner Sermaye Saymanlığı bünyesinde “Niğde Sağlık Kurumları Döner Sermaye Saymanlığı” adıyla faaliyetine devam etmesi,

            8) Kocaeli Sağlık Kurumları 3 Nolu Döner Sermaye Saymanlığının; Kocaeli Darıca Farabi Devlet Hastanesi, Kocaeli Darıca Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ve Kocaeli Gebze Fatih Devlet hastanelerine hizmet vermek üzere, Gebze ilçesinde faaliyetine devam etmesi,

            9) Zonguldak Sağlık Kurumları 3 Nolu Döner Sermaye Saymanlığının; Zonguldak Alaplı Devlet Hastanesi, Zonguldak Karadeniz Ereğlı Devlet Hastanesi, Zonguldak Karadeniz Ereğli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine hizmet vermek üzere, Ereğli İlçesinde faaliyetine devam etmesi hususunu,

            Olurlarınıza arz ederim.

 

 

 

 

                                                                                                                      Ömer DUMAN

                                                                                                                        Genel Müdür

 

 

Uygun görüşle arz ederim.

            .../.../2010

 

 

    M.Sami KENEZ

Müsteşar Yardımcısı

 

 

            Uygun görüşle arz ederim.

                        .../.../2010

 

 

            Naci AĞBAL

              Müsteşar

 

OLUR

.../.../2010

 

 

 

Mehmet ŞİMŞEK

Maliye Bakanı

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Muhasebat Genel Müdürlüğü

 

Sayı : B.07.0.MGM.0.51/929.06/

Konu: Muhasebe Birimi

 

 

GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMINA

 

 

 

            Sağlık Bakanlığından (Strateji Geliştirme Başkanlığından) alınan 17/08/2010 tarihli ve 8690 sayılı yazıda; Muhasebe Birimlerinin yeniden yapılandırılması ile ilgili olarak yapılan değerlendirmede Erzurum İlinde mevcut 1 ve 2 nolu Sağlık Kurumları Döner Sermaye Saymanlıklarına bağlı olan 24 adet sağlık kurumunun muhasebe yevmiye kayıtları, bütçe büyüklükleri ile il merkezine olan uzaklıklarının incelenmesi sonucunda; Saymanlık hizmetleri Erzurum Sağlık Kurumları 2 Nolu Döner Sermaye Saymanlığınca yürütülen, Oltu Devlet Hastanesi, Narman İlçe Hastanesi, Şenkaya İlçe Hastanesi ve Olur ilçe hastanesinin saymanlık hizmetleri yürütmek üzere Erzurum Oltu İlçesinde 3 Nolu Sağlık Kurumları Döner Sermaye Saymanlığının kurulması istenilmektedir.

            Bakanlık Makamının 13/05/2005 tarihli onayı ile kurulan ve Erzurum Valiliğinin (Defterdarlık) 13/06/2005 tarihli ve 1503 sayılı yazısı ile eki Sağlık Müdürlüğünün 08/06/2005 tarihli ve 8952 sayılı, Sağlık Kurumları 3 Nolu Döner Sermaye Saymanlığının kurulmasına gerek olmadığı hususundaki yazıları üzerine, Bakanlık Makamının 22/06/2005 tarihli onayı ile ihtiyaç olması halinde Genel Müdürlüğümüzce belirlenecek bir tarihte faaliyete geçirilmesi uygun görülen Erzurum Sağlık Kurumları 3 Nolu Döner Sermaye Saymanlığının, Oltu İlçesinde Oltu Devlet Hastanesi, Narman İlçe Hastanesi, Şenkaya İlçe Hastanesi ve Olur ilçe hastanesinin saymanlık hizmetlerini yürütmek üzere 03/01/2011 tarihinden itibaren faaliyete geçirilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.

            Olurlarınıza arz ederim.

 

 

 

                                                                                                                      Sebahattin TURAN

                                                                                                                          Daire Başkanı

 

 

Uygun görüşle arz ederim.

           …./…./2010

 

 

       Hikmet TOSUN

Genel Müdür Yardımcısı

OLUR.

…./…./2010

 

 

Ömer DUMAN

Genel Müdür

Sayfayı Kapatmak için tıklayın