MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK


15 Aralık 2010 ÇARŞAMBA


Resmî Gazete


Sayı : 27786


YÖNETMELİK


Millî Eğitim Bakanlığından:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 8/3/2008 tarihli ve 26810 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

             “ğ) Yönetici çalışma izin teklifi ve kurum öğretime başlamadan önce niteliklerini de belirtilen gerekli tüm personele ilişkin çalışma izin tekliflerinin yapılacağına dair kurucunun yazılı beyanı,”

             “j) Kurum açılacak binanın sağlam ve dayanıklı olduğuna ilişkin; bayındırlık ve iskân müdürlükleri, yetkili yapı denetim kuruluşları veya üniversitelerin ilgili bölümlerince düzenlenen teknik rapor,

             k) Kurum açılacak binanın ve çevresinin sağlık yönünden uygun olduğuna ilişkin il sağlık müdürlüğünce düzenlenen rapor,

             l) Kurum açılacak binada yangına karşı ilgili mevzuatına göre gerekli önlemlerin alındığına ilişkin itfaiye müdürlüğünce düzenlenen rapor,

             m) Milletlerarası okullar için ayrıca, uygulayacakları programın diğer ülke/ülkeler tarafından denkliğinin kabul edildiğine dair yetkili kurumdan alınan belge,” 

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası, ikinci fıkrasının birinci cümlesi ile (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(1) 5 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen belgelerin eksiksiz ve uygun olması hâlinde müracaatla ilgili inceleme yapmak üzere il millî eğitim müdürlüğünce en az iki eğitim müfettişi görevlendirilir.”

“Eğitim müfettişlerince;”

             “g) Yönetici çalışma izin teklifi ve kurum öğretime başlamadan önce niteliklerini de belirtilen gerekli tüm personele ilişkin çalışma izin tekliflerinin yapılacağına dair kurucunun yazılı beyanın bulunup bulunmadığı,”

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş, dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve beşinci fıkrasında geçen “merkezinin, binaların” ibaresi “merkezi açılacak binalarda fizyoterapi salonunun binanın” şeklinde değiştirilmiştir.

“100 metre uzaklığın ölçümünde, mevcut cadde ve sokaklar üzerinden yaya yolu kullanılarak, yaya kurallarına göre gidilebilecek en kısa mesafe dikkate alınır.”

             “(4) İlköğretim ve ortaöğretim okulu ile özel eğitim okulu açılacak binaların, kullanım hakkının tamamının okula ait bahçe içerisinde ve müstakil olması, bedensel özürlü bireylere ait öğretim programı uygulayan özel eğitim okulu açılacak binalarda, fizyoterapi salonunun binanın giriş katının üst ve/veya alt katı olması hâlinde ise binada bedensel özürlü bireylerin kullanımı için gerekli standartlara uygun asansör bulunması gerekir.”

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak, milletlerarası özel okullar diğer özel okullarla aynı binada bulunamaz.”

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasında geçen “(d), (h) ve (ı)” ibaresi “(d), (h), (ı), (j), (k) ve (l)” şeklinde, “raporların” ibaresi “raporun” şeklinde değiştirilmiştir.

             MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 19 – (1) Kurucu veya kurucu temsilcisi kuruma bina, blok veya kat ilavesi yapmak suretiyle kontenjan değişikliği yapacağını, 5 inci maddenin üçüncü fıkrasının (d), (h), (ı), (j), (k) ve (l)  bentlerinde belirtilen belgelerle birlikte kaymakamlık veya valiliğe bildirir. Binanın, 6 ncı maddeye göre sadece değişen bölümlere bakılarak düzenlenecek raporun incelenmesi sonucunda 5 inci maddede sayılan kurum açılacak bina ile ilgili şartlara uygun olduğunun görülmesi hâlinde kurum açma iznini veren merci tarafından kuruma 10 iş günü içerisinde kontenjan değişikliği için izin verilir. Bu süre, evrakın ilgili merciin evrakına giriş tarihinden itibaren hesaplanır.

             (2) Kurucu veya kurucu temsilcisi mevcut binada değişiklik yapmak suretiyle kontenjan değişikliği yapacağını, 5 inci maddenin üçüncü fıkrasının (d), (ı) ve (j) bentlerinde belirtilen belgelerle birlikte kaymakamlık veya valiliğe bildirir. Binanın, 6 ncı maddeye göre sadece değişen bölümler ile kurumun ortak alanlarına bakılarak düzenlenecek raporun incelenmesi sonucunda 5 inci maddede sayılan kurum açılacak bina ile ilgili şartlara uygun olduğunun görülmesi hâlinde kurum açma iznini veren merci tarafından kuruma 10 iş günü içerisinde kontenjan değişikliği için izin verilir. Bu süre, evrakın ilgili merciin evrakına giriş tarihinden itibaren hesaplanır.

             (3) Binada değişiklik yapılmadan genel kontenjana etki eden yerleşim planı değişikliklerine, Genel Müdürlükçe belirlenecek standartlar dikkate alınarak, eğitim müfettişleri tarafından sadece değişen bölümler ile kurumun ortak alanlarına bakılarak düzenlenecek rapora göre kurum açma izni veren merci tarafından izin verilir.

             (4) Genel kontenjan, derslikler ve laboratuvarlarda değişiklik yapılmaması şartıyla sadece kurum açma iznini veren merci tarafından belirlenen kurumun diğer bölümleri arasında yapılacak yerleşim planı değişiklikleri, Genel Müdürlükçe belirlenecek standartlar dikkate alınarak kurum müdürlüğünce yapılır. Değişiklik yapılan yerleşim planının bir örneği kurum açma iznini veren mercie gönderilir.”

             MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(1) Kurumlarda, eğitim-öğretim ve yönetim hizmetlerinin, asıl görevi bu kurumlarda olan eğitim personeli tarafından yürütülmesi esastır. Yeni açılan kurumlar öğretime başladığında kurumun mevcut ders saati sayısının en az üçte birinin asıl görevli aylık ücretli, diğerlerinin ise ders saati ücretli olarak görevlendirilmesi, kurumun açılışından üç yıl sonra ise eğitim personelinin en az üçte ikisinin asıl görevli aylık ücretli olması zorunludur.”

             “(8) Ancak, kurumlarda görevli usta öğreticiler ile özel eğitim okulu ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde görevli uzman öğretici olarak görevlendirilenler ise aylık karşılığı haftada en fazla 40 saat, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde görevli öğretmenler ise aylık karşılığı en fazla 20, ders saat ücret karşılığı da en fazla 20 olmak üzere haftada toplam 40 saat ders görevi yaparlar. Usta öğreticiler ile özel eğitim okulu ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde görevli uzman öğreticiler, kurumunun muvafakati ile bir başka kurumda ders saati ücretli olarak haftalık toplam ders saati sayısı 40 saati geçmemek şartıyla görevlendirilebilir.”

             MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “a) Türkçe ve Türkçe kültür dersi öğretmenleri, 20/5/1955 tarihli ve 6581 sayılı Azınlık Okulları Türkçe ve Türkçe Kültür Dersleri Öğretmenleri Hakkında Kanun hükümlerine göre okul müdürlüğünün teklifi, valiliğin onayı ile en fazla 5 yıl süre ile Bakanlığın görüşü alınarak görevlendirilirler. Bu öğretmenlerin görev süreleri, Bakanlığın görüşü alınarak valilikçe birer yıllığına uzatılabilir. Bunlardan birinin okul müdürlüğünün görüşü alınarak il millî eğitim müdürlüğünce teklif edilmesi ve teklifin valilik ve Bakanlıkça uygun görülmesi hâlinde valilikçe müdür başyardımcısı olarak ataması yapılır.”

             “ç) Okul müdürü; kurucu veya kurucu temsilcisinin, diğer yönetici ve öğretmenler ise okul müdürü ve kurucu veya kurucu temsilcisinin ortak teklifleri ile valilikçe atanır.”

             MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yönetimleri birleştirilen okullar ve genel müdürü bulunan diğer özel öğretim kurumlarının kurul toplantıları birlikte yapılabilir.”

             MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde geçen “Resmî okullarda görevli” ibaresinden sonra gelmek üzere “yönetici,” ibaresi eklenmiş; üçüncü fıkrasının birinci cümlesinde geçen “görev yapan yönetici” ibaresinden sonra gelmek üzere “, rehber öğretmen” ibaresi eklenmiştir.

             MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin altıncı fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Bu tarihi takip eden 30 gün içinde de göreve başlama tarihi belirlenebilir.”

             MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(1) Sözleşme süresi sona erenler, 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre sözleşmeleri karşılıklı veya tek taraflı feshedilenler ve sözleşme süresi sona ermeden mezkûr Kanunun ilgili hükümleriyle belirlenen süreler içinde bu isteğini diğer tarafa yazılı olarak bildirenlere valilikçe görevden ayrılış onayı düzenlenir.

             (2) Çeşitli sebeplerle örgün eğitim kurumlarında ders yılı içinde, diğer kurumlarda dönem içinde görevinden ayrılmasıyla eğitim ve öğretim faaliyetlerini aksatacak olan eğitim personelinin yerine, 5 iş günü içinde kurum yönetimince görevlendirilmek üzere eğitim personelinin teklifi yapılır ve ilgili merci tarafından da 5 iş günü içinde geçici olur veya çalışma izni düzenlenir.”

             MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(3) Özel Türk ilköğretim okullarının bünyesinde ana sınıfı açılabilir.”

             MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 55 – (1) Özel ortaöğretim okulları, kurum yönetmeliklerinde belirtmek kaydıyla Ortaöğretime Yerleştirme Puanı (OYP) veya Seviye Belirleme Sınavı (SBS) Puanını esas alarak ya da almadan kayıt yapabilirler.”

             MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 61 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 61 – (1) Özel öğretim kurumları, Bakanlık ve eğitim müfettişleri ile diğer denetim yetkisi bulunanlarca denetlenir. Kurumların denetimlerinde, Bakanlıkça hazırlanan modüller ile diğer elektronik araç ve gereçlerden de yararlanılabilir.”

             MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında ve geçici 5 inci maddesinin birinci fıkrasında geçen “ilköğretim müfettişlerince” ibareleri “eğitim müfettişlerince” şeklinde değiştirilmiştir.

             MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin eki EK-3’te yer alan “Aynı Kurs Öğretim Programları Niteliklerini Gösterir Tablo” ya aşağıdaki satır eklenmiştir.

“


j)


İş Makinesi (Operatörlük) Belgesi Kurs Grubu


Biçer Döver Operatörü Yetiştirme, İş Makinaları Dozer Oparetörü Yetiştirme, İş Makinaları Greyder Operatörü Yetiştirme, İş Makinaları Yükleyici Operatörü Yetiştirme, Asfalt ve Beton Serme (Fnişer) Makinesi Operatörü, Zemin Delgi (Delik Delme ve Sondaj) Makinesi Operatörü Yetiştirme, Zemin Süpürme Makinesi Operatörü Yetiştirme, İş Kamyonları Operatörü Yetiştirme, Mobil Rıhtım Vinci Operatörü Yetiştirme, Konteyner Saha Köprü Vinci Operatörü Yetiştirme, Konteyner Rıhtım Köprü Vinci Operatörü Yetiştirme, Konteyner Dorse Vinci Operatörü Yetiştirme, Dolu Konteyner Makinesi Operatörü Yetiştirme, Boş Konteyner Makinesi Operatörü Yetiştirme, Kazıma  ve Yükleme (Ekskavatör) İş Makinesi Operatörü Yetiştirme, Kazıma  ve Yükleme (Yükleyici (Loder)) İş Makinesi Operatörü Yetiştirme, Kazıma  ve Yükleme (Kanal Kazıyıcı (Beko Loder)) İş Makinesi Operatörü Yetiştirme, Kaldırma ve Yükleme (Forklift) İş Makinesi Operatörü Yetiştirme, Kaldırma ve Yükleme (Vinç) İş Makinesi Operatörü Yetiştirme, Yüzey Kazıma İş Makineleri Operatörü Yetiştirme, Zemin Sıkıştırma Makineleri (Silindir) Operatörü Yetiştirme, Mobil Akaryakıt Tankeri İkmal Makinesi Operatörü Yetiştirme Kursları


”

             MADDE 18 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 19 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

 


 


Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin


Tarihi


Sayısı


8/3/2008


26810


Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin


Tarihi


Sayısı


1.


31/7/2009


27305


2. 


30/10/2009 


27391


3.


20/11/2009


27412


 

 
 

Sayfayı Kapatmak için tıklayın