SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞKLİK
4 Aralık 2010 CUMARTESİ


Resmî Gazete


Sayı : 27775


TEBLİĞ


Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

             MADDE 1 – 25/3/2010 tarihli ve 27532 sayılı 1. Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği”nin (SUT) 7.1 numaralı maddesinin yedinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Ancak SUT eki EK-5/A-1 listesinde yer alan tıbbi malzemelerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii olan Resmi Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında kullanılması halinde (inceleme, soruşturma, denetim gibi haller hariç) barkod numara bilgisinin/belgesinin ibrazı zorunlu değildir.”

             MADDE 2 – SUT’un 7.1 numaralı maddesine aşağıdaki fıkralar 25 inci ve 26 ncı fıkralar olarak ilave edilmiştir.

             “(25) SUT eki EK-5/A-1, EK-5/A-2, EK-5/E, EK-5/F listelerinde yer alan malzemelerin MEDULA hastane uygulamasına serbest kodsuz malzeme olarak girilmesi halinde Kurumca bedeli karşılanmaz.

             (26) Bedeli Kurumca karşılanmayan işlemlere ait tıbbi malzeme bedelleri Kurumca karşılanmaz.”

             MADDE 3 – SUT’un 7.2.1.A-1 maddesinin ikinci fıkrası aşağıda belirtildiği şekilde değiştirilmiştir.

             “(2) SUT Eki Ek-5/A-1 ve Ek-5/A-2 Fiyatlandırılmış Tıbbi Sarf Malzemeleri Listesi, SUT Eki Ek-5/E Omurga Cerrahisi ve Ek-5/F Ortopedi ve Travmatoloji branşı Artroplasti alan grubunda kullanılan tıbbi malzemeler temin edilmesi halinde, bu listelerdeki birim fiyatlar, sağlık hizmeti sunucuları tarafından hangi fiyatlara temin edildiğine bakılmaksızın geri ödemede esas alınacak olan fiyatlardır. Bu fiyatlara sadece KDV ilave edilecektir.”

             MADDE 4 – SUT’un 7.3 numaralı maddesine, aşağıda belirtilen madde 7.3.27 nci madde olarak ilave edilmiştir.

             “7.3.27. Diş tedavisi

             a) Greftler ve membranlar aynı merkezde çalışan, doktora ünvanı kazanmış en az bir periodontoloji veya ağız diş çene cerrahisi hekiminin yer aldığı üç diş hekiminin imzası ile hazırlanan resimli sağlık kurulu raporuna istinaden reçete edilmesi halinde Kurumca bedeli karşılanır.

             b) Sağlık kurulu raporuna hastaya ait radyograflar eklenmelidir.

             c) Lokal anestezi altında yapılan işlemlerde; sağlık kurulu raporuna, hasta tarafından doldurulacak malzemenin kullanıldığına dair belge (adı ve soyadı, işlem tarihi, kullanılan malzeme) eklenecektir.

             d) Lokal anestezi altında ayaktan tedavi esnasında kullanılan plak ve vida sağlık kurulu raporuna istinaden reçete edilmesi halinde Kurumca bedeli karşılanır. Sağlık kurulu raporuna hastaya ait sonuç radyografları eklenmelidir.

             e) Kanama durdurucu ajanlar, protez yapıştırıcıları, protez temizleme tabletleri, özel içerikli diş macunları vb. tıbbi değeri olmayan malzemelerin Kurumca bedeli karşılanmaz.”

             MADDE 5 – SUT’un 7.3.8 numaralı maddesinin “Gözlük cam ve çerçevesi” başlığı “Görmeye yardımcı tıbbi malzemeler ve göz protezleri” olarak değiştirilmiş ve bu maddeye aşağıdaki fıkra dokuzuncu fıkra olarak ilave edilmiştir.

             “(9) Göz Protezleri; 

             a) Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri ile üniversite hastanelerince düzenlenen sağlık kurulu raporu doğrultusunda bedeli Kurumca karşılanır.

             b) Göz protezleri hareketli bir malzeme olmayıp, göz protezinin hareketi, hastanın daha önce geçirdiği cerrahi müdahale ile ilgilidir.

             c) 5 (beş) yaşına kadar olan hak sahiplerine (çocuklarda 5 (beş) yaşına kadar orbita gelişimi tamamlandığından) sağlık kurulu raporu ile öngörülmesi halinde yılda bir, 5 (beş) yaşından büyük hak sahiplerine ise sağlık kurulu raporu ile öngörülmesi halinde üç yılda bir göz protezinin bedeli Kurumca karşılanır. Ancak her iki halde de sağlık kurulu raporunda protezin değiştirilme gerekçesi belirtilmelidir.”

             MADDE 6 – SUT’un 7.3.12.H numaralı maddesine aşağıdaki fıkralar altıncı ve yedinci fıkra olarak ilave edilmiştir.

             “(6) Lenfödem kompresyon cihazlarının Kurumca karşılanmasında SUT eki Ek-5/C listesindeki sınıflandırma geçerlidir.

             (7) İlk alımlarda, kompresyon cihazları ile birlikte kullanılacak manşon bedelleri cihaz bedeline dahildir. Manşonların iki yıldan erken değiştirilmesi halinde manşon bedeli Kurumca karşılanmaz. Manşonların Kurumca karşılanmasında SUT eki Ek-5/C listesindeki sınıflandırma geçerlidir.”

             MADDE 7 – SUT’un 7.3.17 numaralı maddesine aşağıdaki fıkralar 11, 12, 13, 14 ve 15 inci fıkralar olarak ilave edilmiştir.

             “(11) Bası giysilerinde kullanılacak silikon tabaka miktarı sağlık kurulu raporu ile belirlenen hipertrofik skar boyutunun %10’undan fazla olamaz.

             (12) Silikon tabaka bedeli, silikon tabakanın kullanıldığı bölgenin bası giysisi fiyatından yüksek olamaz.

             (13) Yanık bası giysilerinin bedellerinin Kurumca karşılanmasında SUT eki Ek-5/C listesindeki sınıflandırma geçerlidir.

             (14) 18 yaşın altındaki yanık hastalarında SUT eki Ek-5/C listesindeki kriterlere uygun ısmarlama yanık bası giysileri, erişkinlerde ise ihtiyaca göre ısmarlama veya hazır bası giysileri fatura edilebilir.

             (15) Bası giysilerinin yanık olayını takiben ilk 6 ay içinde kullanılmaya başlanması halinde Kurumca bedeli karşılanacaktır.”

             MADDE 8 – SUT’un 7.3.18 numaralı maddesinin 13 üncü fıkrası aşağıda belirtilen şekilde değiştirilmiş ve 14 üncü fıkrası madde metninden çıkartılmıştır.

             “(13) Lenfödem bası giysilerinin bedellerinin Kurumca karşılanmasında SUT eki Ek-5/C listesindeki sınıflandırma geçerlidir.”

             MADDE 9 – SUT eki “Protez ve Ortez Listesi” nde (Ek-5/C) “209.410” kodu ile yer alan Konuşma Cihazının karşısındaki “C*” ibaresi kaldırılmış ve “206.701” kod numarası ile yer alan “Gözlük Çerçeve Bedeli” adlı malzeme listeden çıkartılmıştır.

             MADDE 10 – SUT eki “Tıbbi Uygunluk Aranmayacak Tıbbi Malzeme Listesi”nde (EK-5/C-1) yer alan “GÖVDE ORTEZLERİ” ibaresi ve “220.780” kodlu “Isıtıcılı Nemlendirici” listeden çıkartılmıştır.

             MADDE 11 – SUT eki “Diş Tedavileri Puan Listesi” nde (EK-7) “404.350” kod numarası ile yer alan “Göz Protezleri” listeden çıkartılmış ve SUT eki Ek-5/C listesine “222.600” kod numarası ile ilave edilmiştir.

             MADDE 12 – SUT eki “Diş Tedavileri Fiyat Listesine İlişkin Açıklamalar” (Ek-7/A) Listesinde “MADDE 7” de yer alan “hemostatik ajanlar,” ibaresi çıkartılmıştır.

             MADDE 13 – SUT eki “Gözlük Camları Fiyat Listesi” (EK-6) bu Tebliğ eki (1) numaralı listede yer aldığı şekli ile yeniden düzenlenmiştir.

             MADDE 14 – Bu Tebliğ eki (2) numaralı listede yer alan tıbbi malzemeler listede yer aldığı şekli ile SUT eki EK-5/C Listesine ilave edilmiştir.

             MADDE 15 – Bu Tebliğ eki (3) numaralı listede yer alan tıbbi malzemeler listede yer aldığı şekli ile SUT eki “Fiyatlandırılmış Tıbbi Sarf Malzemeleri Listesi” ne (EK-5/A-1) ilave edilmiştir.

             MADDE 16 – Bu Tebliğ eki (4) numaralı listede yer alan tıbbi malzemeler listede yer aldığı şekli ile SUT eki “Fiyatlandırılmış Tıbbi Sarf Malzemeleri Listesi” ne (EK-5/A-2) ilave edilmiştir.

             MADDE 17 – Bu Tebliğ eki (5) numaralı listede yer alan tıbbi malzemeler listede yer aldığı şekli ile SUT eki EK-5/C-1 Listesine ilave edilmiştir.

             MADDE 18 – Bu Tebliğin;

             a) 3 üncü maddesi 3/6/2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

             b) 10 uncu maddesi 15/10/2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

             c) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

             yürürlüğe girer.

             MADDE 19 – Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

 LİSTE 1


EK-6


GÖRMEYE YARDIMCI TIBBİ MALZEMELER LİSTESİ


SIRA NO


SUT KODU


ÇİFT OLARAK (KDV HARİÇ)


FİYAT (TL)


1


GZ.10000


SPH Plan 0-2 Beyaz 60 mm


8,47


2


GZ.10010


SPH Plan 0-2 Kolormatik 65 mm


10,17


3


GZ.10020


SPH Plan 0-2 Biofokal progresif Beyaz 65 mm


50,85


4


GZ.10030


SPH Plan 0-2 Bifokal-Progresif Kolormatik 65 mm


50,85


5


GZ.10040


SPH Plan 0-2 Organik 65 mm


8,47


6


GZ.10050


SPH 2-4 Beyaz 60 mm


9,32


7


GZ.10060


SPH 2-4 Kolormatik 65 mm


12,71


8


GZ.10070


SPH 2-4 Bifokal-Progresif Beyaz 65 mm


52,54


9


GZ.10080


SPH 2-4 Bifokal-Progresif Kolormatik 65 mm


63,56


10


GZ.10090


SPH 2-4 Organik 65 mm


14,41


11


GZ.10100


SPH 4-6 Beyaz 60 mm


12,02


12


GZ.10110


SPH 4-6 Kolormatik 65 mm


21,19


13


GZ.10120


SPH 4-6 Bifokal-Progresif Beyaz 65 mm


54,24


14


GZ.10130


SPH 4-6 Bifokal-Progresif Kolormatik 65 mm


63,56


15


GZ.10140


SPH 4-6 Organik 65 mm


18,64


16


GZ.10150


SPH 6-8 Beyaz 60 mm


12,71


17


GZ.10160


SPH 6-8 Kolormatik 65 mm


23,73


18


GZ.10170


SPH 6-8 Bifokal-Progresif Beyaz 65 mm


59,32


19


GZ.10180


SPH 6-8 Bifokal-Progresif Kolormatik 65 mm


63,56


20


GZ.10190


SPH 6-8 Organik 65 mm


25,42


21


GZ.10200


SPH 8-10 Beyaz 60 mm


16,95


22


GZ.10210


SPH 8-10 Kolormatik 65 mm


35,59


23


GZ.10220


SPH 8-10 Organik 65 mm


33,90


24


GZ.10230


SPH 10-13 Beyaz 60 mm


19,49


25


GZ.10240


SPH 10-13 Kolormatik 65 mm


44,07


26


GZ.10250


SPH 10-13 Organik 65 mm


42,37


27


GZ.10260


SPH 13-16 Beyaz 60 mm


21,19


28


GZ.10270


SPH 13-16 Organik 65 mm


63,56


29


GZ.10280


SPH 16-20 Beyaz 60 mm


23,73


30


GZ.10290


SPH 16-20  Organik 65 mm


63,56


31


GZ.10300


SPH 21 ve daha fazla Beyaz 60 mm


50,85


32


GZ.10310


SPH 21 ve daha fazla Organik 65 mm


63,56


33


GZ.10320


SPH/CYL 2-2 Beyaz 60 mm


11,86


34


GZ.10330


SPH/CYL 2-2 Kolormatik 65 mm


13,56


35


GZ.10340


SPH/CYL 2-2 Biofokal progresif Beyaz 65 mm


59,32


36


GZ.10350


SPH/CYL 2-2 Bifokal-Progresif Kolormatik 65 mm


63,56


37


GZ.10360


SPH/CYL 2-2 Organik 65 mm


11,86


38


GZ.10370


SPH/CYL 4-2 Beyaz 60 mm


12,71


39


GZ.10380


SPH/CYL 4-2 Kolormatik 65 mm


13,56


40


GZ.10390


SPH/CYL 4-2 Biofokal progresif Beyaz 65 mm


59,32


41


GZ.10400


SPH/CYL 4-2 Bifokal-Progresif Kolormatik 65 mm


63,56


42


GZ.10410


SPH/CYL 4-2 Organik 65 mm


16,95


43


GZ.10420


SPH/CYL 6-2 Beyaz 60 mm


15,25


44


GZ.10430


SPH/CYL 6-2 Kolormatik 65 mm


22,88


45


GZ.10440


SPH/CYL 6-2 Biofokal progresif Beyaz 65 mm


59,32


46


GZ.10450


SPH/CYL 6-2 Bifokal-Progresif Kolormatik 65 mm


63,56


47


GZ.10460


SPH/CYL 6-2 Organik 65 mm


23,73


48


GZ.10470


SPH/CYL 8-2 Beyaz 60 mm


22,03


49


GZ.10480


SPH/CYL 8-2 Kolormatik 65 mm


38,14


50


GZ.10490


SPH/CYL 8-2 Biofokal progresif Beyaz 65 mm


59,32


51


GZ.10500


SPH/CYL 8-2 Organik 65 mm


29,66


52


GZ.10510


SPH/CYL 10-2 Beyaz 60 mm


23,73


53


GZ.10520


SPH/CYL 10-2 Kolormatik 65 mm


50,85


54


GZ.10530


SPH/CYL 10-2 Organik 65 mm


33,90


55


GZ.10540


SPH/CYL 13-2 Beyaz 60 mm


26,27


56


GZ.10550


SPH/CYL 13-2 Organik 65 mm


46,61


57


GZ.10560


SPH/CYL 16-2 Beyaz 60 mm


35,59


58


GZ.10570


SPH/CYL 16-2 Organik 65 mm


63,56


59


GZ.10580


SPH/CYL 20-2 Beyaz 60 mm


46,61


60


GZ.10590


SPH/CYL 20-2 Organik 65 mm


63,56


61


GZ.10600


SPH/CYL 21 ve daha fazla Beyaz 60 mm


50,85


62


GZ.10610


SPH/CYL 21 ve daha fazla Organik 65 mm


63,56


63


GZ.10620


SPH/CYL 2-4 Beyaz 60 mm


16,95


64


GZ.10630


SPH/CYL 2-4 Kolormatik 65 mm


25,42


65


GZ.10640


SPH/CYL 2-4 Bifokal-Progresif Beyaz 65 mm


59,32


66


GZ.10650


SPH/CYL 2-4 Bifokal-Progresif Kolormatik 65 mm


63,56


67


GZ.10660


SPH/CYL 2-4 Organik 65 mm


30,51


68


GZ.10670


SPH/CYL 4-4 Beyaz 60 mm


21,19


69


GZ.10680


SPH/CYL 4-4 Kolormatik 65 mm


29,66


70


GZ.10690


SPH/CYL 4-4 Bifokal-Progresif Beyaz 65 mm


59,32


71


GZ.10700


SPH/CYL 4-4 Bifokal-Progresif Kolormatik 65 mm


63,56


72


GZ.10710


SPH/CYL 4-4 Organik 65 mm


32,20


73


GZ.10720


SPH/CYL 6-4 Beyaz 60 mm


22,88


74


GZ.10730


SPH/CYL 6-4 Kolormatik 65 mm


37,29


75


GZ.10740


SPH/CYL 6-4 Bifokal-Progresif Beyaz 65 mm


59,32


76


GZ.10750


SPH/CYL 6-4 Bifokal-Progresif Kolormatik 65 mm


63,56


77


GZ.10760


SPH/CYL 6-4 Organik 65 mm


37,29


78


GZ.10770


SPH/CYL 8-4 Beyaz 60 mm


25,42


79


GZ.10780


SPH/CYL 8-4 Kolormatik 65 mm


44,07


80


GZ.10790


SPH/CYL 8-4 Bifokal-Progresif Beyaz 65 mm


59,32


81


GZ.10800


SPH/CYL 8-4 Bifokal-Progresif Kolormatik 65 mm


63,56


82


GZ.10810


SPH/CYL 8-4 Organik 65 mm


44,07


83


GZ.10820


SPH/CYL 10-4 Beyaz 60 mm


29,66


84


GZ.10830


SPH/CYL 10-4 Organik 65 mm


50,85


85


GZ.10840


SPH/CYL 13-4 Beyaz 60 mm


35,59


86


GZ.10850


SPH/CYL 13-4 Organik 65 mm


55,08


87


GZ.10860


SPH/CYL 16-4 Beyaz 60 mm


42,37


88


GZ.10870


SPH/CYL 16-4 Organik 65 mm


63,56


89


GZ.10880


SPH/CYL 20-4 Beyaz 60 mm


46,61


90


GZ.10890


SPH/CYL 20-4 Organik 65 mm


63,56


91


GZ.10900


SPH/CYL 21 ve daha fazla Beyaz 60 mm


50,85


92


GZ.10910


SPH/CYL 2-6 Beyaz 60 mm


44,92


93


GZ.10920


SPH/CYL 2-6 Kolormatik 65 mm


44,07


94


GZ.10930


SPH/CYL 2-6 Organik 65 mm


63,56


95


GZ.10940


SPH/CYL 4-6 Beyaz 60 mm


46,61


96


GZ.10950


SPH/CYL 4-6 Kolormatik 65 mm


44,07


97


GZ.10960


SPH/CYL 4-6 Organik 65 mm


63,56


98


GZ.10970


SPH/CYL 6-6 Beyaz 60 mm


50,85


99


GZ.10980


SPH/CYL 6-6 Organik 65 mm


63,56


100


GZ.10990


SPH/CYL 8-6 Organik 65 mm


63,56


101


GZ.11000


SPH/CYL 10-6 Organik 65 mm


63,56


102


GZ.11010


Teleskopik Uzak tek *


 


103


GZ.11020


Teleskopik Uzak çift *


 


104


GZ.11030


Teleskopik Yakın tek *


 


105


GZ.11040


Teleskopik Yakın Çift *


 


106


GZ.11050


Yakın Okuma kepi çift *


 


107


GZ.11060


Puva *


 


108


GZ.11070


Prizmatik Tek *


 


109


GZ.11080


Prizmatik Çift *


 


110


GZ.11090


Kontakt Lens Tek *


170,00


111


GZ.11100


Kontakt Lens Çift *


340,00


112


GZ.11110


Çerçeve


35,00


* Sağlık Kurulu Raporuna istinaden verilecek göz malzemeleri.

Yukarıdaki fiyatlara; Cam-İşçilik-Hizmet bedeli dahil olup KDV ayrıca ilave edilecektir.

 

LİSTE-2


EK-5/C


SIRA
NO


KODU


PROTEZ VE ORTEZ LİSTESİ


 


 


 


 


YENİLENME SÜRESİ


ÖZEL KOŞULLAR


FİYAT
TL


 


 


Lenfödem Bası Giysileri (Ismarlama)


 


 


 


 


 


 


 


276


222510


Eldiven (parmak ucu açık/kapalı)


 


 


 


 


 


 


179,00


277


222511


Omuzdan destekli kolluk bileğe kadar


 


 


 


 


 


 


165,00


278


222512


Diz altı çorap


 


 


 


 


 


 


129,00


279


222513


Diz üstü çorap (silikon destekli)


 


 


 


 


 


 


137,00


280


222514


Külotlu çorap


 


 


 


 


 


 


304,00


281


222515


Belden destekli tek bacak çorap


 


 


 


 


 


 


349,00


 


 


Lenfödem Bası Giysileri (Hazır)


 


 


 


 


 


 


 


282


222520


Eldiven (parmak ucu açık/kapalı)


 


 


 


 


 


 


61,00


283


222521


Omuzdan destekli kolluk bileğe kadar


 


 


 


 


 


 


56,00


284


222522


Diz altı çorap


 


 


 


 


 


 


44,00


285


222523


Diz üstü çorap (silikon destekli)


 


 


 


 


 


 


47,00


286


222524


Külotlu çorap


 


 


 


 


 


 


103,00


287


222525


Belden destekli tek bacak çorap


 


 


 


 


 


 


118,00


 


 


Lenf Ödem Kompresyon Cihazları


 


 


 


 


 


 


 


288


222530


1 kanallı Lenf Ödem Kompresyon Cihazı


 


 


 


 


 


 


426,00


289


222531


2 kanallı Lenf Ödem Kompresyon Cihazı


 


 


 


 


 


 


522,00


290


222532


3 kanallı Lenf Ödem Kompresyon Cihazı


 


 


 


 


 


 


622,00


291


222533


4 kanallı Lenf Ödem Kompresyon Cihazı


 


 


 


 


 


 


737,00


292


222534


5 kanallı Lenf Ödem Kompresyon Cihazı


 


 


 


 


 


 


835,00


293


222535


6 kanallı Lenf Ödem Kompresyon Cihazı


 


 


 


 


 


 


948,00


 


 


Lenf Ödem Kompresyon Cihazları Manşonları


 


 


 


 


 


 


 


294


222540


Lenf Ödem Kompresyon Cihazı Uzun Kol Manşonu


 


 


 


 


 


 


163,00


295


222541


Lenf Ödem Kompresyon Cihazı Yarım Bacak Manşonu


 


 


 


 


 


 


142,00


296


222542


Lenf Ödem Kompresyon Cihazı Uzun Bacak Manşonu


 


 


 


 


 


 


225,00


 


 


Yanık Bası Giysileri (Ismarlama)


 


 


 


 


 


 


 


297


222550


Bileğe kadar parmaklı eldiven


 


 


 


 


 


 


110,00


298


222551


Tek kol (el hariç)


 


 


 


 


 


 


55,00


299


222552


Tüm gövde (kollar hariç)


 


 


 


 


 


 


114,00


300


222553


Tüm gövde (kollu)


 


 


 


 


 


 


200,00


301


222554


Tüm gövde (kollu) Çocuk


 


 


 


 


 


 


163,00


302


222555


Şort (dizaltı)


 


 


 


 


 


 


102,00


303


222556


Şort (dizaltı) Çocuk


 


 


 


 


 


 


77,00


304


222557


Belden destekli tek bacak


 


 


 


 


 


 


110,00


305


222558


Dizaltı çorap


 


 


 


 


 


 


79,00


306


222559


Dizaltı çorap (parmaklı)


 


 


 


 


 


 


135,00


307


222560


Açık yüz maskesi


 


 


 


 


 


 


85,00


308


222561


Kapalı yüz maskesi


 


 


 


 


 


 


107,00


 


 


Yanık Bası Giysileri (Hazır)


 


 


 


 


 


 


 


309


222570


Bileğe kadar parmaklı eldiven


 


 


 


 


 


 


32,00


310


222571


Tek kol (el hariç)


 


 


 


 


 


 


33,00


311


222572


Tüm gövde (kollar hariç)


 


 


 


 


 


 


48,00


312


222573


Tüm gövde (kollu)


 


 


 


 


 


 


85,00


313


222574


Tüm gövde (kollu) Çocuk


 


 


 


 


 


 


79,00


314


222575


Şort (dizaltı)


 


 


 


 


 


 


64,00


315


222576


Şort (dizaltı) Çocuk


 


 


 


 


 


 


52,00


316


222577


Belden destekli tek bacak


 


 


 


 


 


 


61,00


317


222578


Dizaltı çorap


 


 


 


 


 


 


32,00


318


222579


Dizaltı çorap (parmaklı)


 


 


 


 


 


 


56,00


319


222580


Açık yüz maskesi


 


 


 


 


 


 


43,00


320


222581


Kapalı yüz maskesi


 


 


 


 


 


 


52,00


 


 


Yanık Bası Giysileri Silikon Tabakaları


 


 


 


 


 


 


 


321


222590


1 cm2 silikon tabaka


 


 


 


 


 


 


0,16


 


 


Özel Grup


 


 


 


 


 


 


 


322


222600


Göz Protezleri


 


 


 


 


 


 


50,00


 

 


LİSTE-3


EK-5/A-1


Sıra No


KODU


FİYATLANDIRILMIŞ TIBBİ SARF MALZEMELERİ LİSTESİ


BİRİM FİYAT
(TL)


 


 


İŞİTME CİHAZI SARF MALZEMELERİ


 


332


380.040


KULAK KALIBI


15,00


333


380.041


İŞİTME CİHAZI PİLİ


0,45


 


 


DİĞER


 


334


390.030


INTRATEKAL BAKLOFEN POMPA SETİ


35,00


 

 

LİSTE-4


EK-5/A-2


Sıra

No


KODU


FİYATLANDIRILMIŞ TIBBİ SARF MALZEMELERİ LİSTESİ


BİRİM      FİYAT (TL)


 


 


KOKLEAR İMPLANTSARF MALZEMELERİ


 


113


380.032


KOKLEAR İMPLANT KONUŞMA İŞLEMCİSİ


11.400,00


114


380.033


AKTARICI (BOBİN, TRANSMİTTER)


139,00


115


380.034


PİL YUVASI


180,60


 


LİSTE-5


EK-5/C-1


SUT
KODU


TIBBİ UYGUNLUK ARANACAK PROTEZ VE ORTEZ LİSTESİ


 


LENFÖDEM BASI GİYSİLERİ (ISMARLAMA)


222510


Eldiven (parmak ucu açık/kapalı)


222511


Omuzdan destekli kolluk bileğe kadar


222512


Diz altı çorap


222513


Diz üstü çorap (silikon destekli)


222514


Külotlu çorap


222515


Belden destekli tek bacak çorap


 


LENFÖDEM BASI GİYSİLERİ (HAZIR)


222520


Eldiven (parmak ucu açık/kapalı)


222521


Omuzdan destekli kolluk bileğe kadar


222522


Diz altı çorap


222523


Diz üstü çorap (silikon destekli)


222524


Külotlu çorap


222525


Belden destekli tek bacak çorap


 


LENF ÖDEM KOMPRESYON CİHAZLARI


222530


1 kanallı Lenf Ödem Kompresyon Cihazı


222531


2 kanallı Lenf Ödem Kompresyon Cihazı


222532


3 kanallı Lenf Ödem Kompresyon Cihazı


222533


4 kanallı Lenf Ödem Kompresyon Cihazı


222534


5 kanallı Lenf Ödem Kompresyon Cihazı


222535


6 kanallı Lenf Ödem Kompresyon Cihazı


 


Lenf Ödem Kompresyon Cihazları Manşonları


222540


Lenf Ödem Kompresyon Cihazı Uzun Kol Manşonu


222541


Lenf Ödem Kompresyon Cihazı Yarım Bacak Manşonu


222542


Lenf Ödem Kompresyon Cihazı Uzun Bacak Manşonu


 


YANIK BASI GİYSİLERİ (ISMARLAMA)


222550


Bileğe kadar parmaklı eldiven


222551


Tek kol (el hariç)


222552


Tüm gövde (kollar hariç)


222553


Tüm gövde (kollu)


222554


Tüm gövde (kollu) Çocuk


222555


Şort (dizaltı)


222556


Şort (dizaltı) Çocuk


222557


Belden destekli tek bacak


222558


Dizaltı çorap


222559


Dizaltı çorap (parmaklı)


222560


Açık yüz maskesi


222561


Kapalı yüz maskesi


 


YANIK BASI GİYSİLERİ SİLİKON TABAKALARI


222590


1 cm2 silikon tabaka


 


YANIK BASI GİYSİLERİ (HAZIR)


222570


Bileğe kadar parmaklı eldiven


222571


Tek kol (el hariç)


222572


Tüm gövde (kollar hariç)


222573


Tüm gövde (kollu)


222574


Tüm gövde (kollu) Çocuk


222575


Şort (dizaltı)


222576


Şort (dizaltı) Çocuk


222577


Belden destekli tek bacak


222578


Dizaltı çorap


222579


Dizaltı çorap (parmaklı)


222580


Açık yüz maskesi


222581


Kapalı yüz maskesi


Sayfayı Kapatmak için tıklayın