SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK


25 Kasım 2010 PERŞEMBE


Resmî Gazete


Sayı : 27766


TEBLİĞ


Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

             MADDE 1 – 25/3/2010 tarihli ve 27532 sayılı 1. Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği”nin (SUT) 5.2.1 numaralı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

             “(4-I) Sevk formunda sevk vasıtası belirtilmediği sürece mutat taşıt ücreti ödenir. Yerleşim yeri dışındaki sağlık hizmeti sunucusuna yapılan sevklere istinaden mutat taşıt giderleri;

             a) 0-100 km arası mesafeler için fatura/bilet tutarını aşmamak üzere Ulaştırma Bakanlığı tarafından Resmî Gazetede yayımlanan Karayolları Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığı Alanında Uygulanacak Taban Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ’de (bundan sonra “ÜTHT” şeklinde kısaltılacaktır.) yer alan Karayoluyla Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığında Uygulanacak Taban Ücret Tarifesinde (bundan sonra “Ücret Tarifesi” şeklinde anılacaktır) 101-115 km arası mesafe için belirlenen tutarın,

             - 0-25 km arası mesafeler için 0,4

             - 26-50 km arası mesafeler için 0,5

             - 51-75 km arası mesafeler için 0,7

             - 76-100 km arası mesafeler için 0,8

             katsayıları ile çarpımı sonucu bulunacak miktarlar üzerinden,

             b) 101-2001 km ve üzeri mesafeleri için fatura/bilet tutarını aşmamak üzere ÜTHT’ nde yer alan Ücret Tarifesi esas alınarak ödenecektir.

             (4-II) Ücret Tarifesini değiştiren yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar mevcut tarifeler geçerli olacaktır. Yeniden belirlenecek tarifelerin hangi tarihten itibaren uygulanacağı Kurumca belirlenerek duyurulacaktır.”

             MADDE 2 – SUT’un 6.2.14.C numaralı maddesinin üçüncü fıkrasının f bendinin birinci maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

             “f) Rituksimab;

             1 – Tıbbi onkoloji veya hematoloji uzman hekimlerinin bulunduğu hastanelerde bu uzman hekimlerden en az birinin yer aldığı, bu uzman hekimlerden hiçbirinin bulunmadığı 3. basamak sağlık kurumlarında ise hastalıkla ilgili branşlardaki uzman hekimlerce düzenlenmiş, sağlık kurulu raporuna istinaden; yalnızca bu uzman hekimler tarafından reçete edildiğinde bedeli ödenir.”

             MADDE 3 – SUT’un 6.2.24 numaralı maddesine, 6.2.24.D numaralı madde olarak aşağıdaki düzenleme ilave edilmiştir.

             “6.2.24.D – Alerjik rinit ile birlikte seyreden astım tedavisinde

             (1) Montelukast ve antihistaminik kombinasyonları, kulak burun boğaz uzman hekimleri, iç hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları, göğüs hastalıkları, alerji uzman hekimlerince veya bu uzman hekimlerden biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak diğer hekimlerce de reçete edilebilir.”

             MADDE 4 – SUT’un 6.2 numaralı maddesine, 6.2.39 numaralı madde olarak aşağıdaki düzenleme ilave edilmiştir.

             “6.2.39. Kseroderma Pigmentosum tedavisinde güneşten koruyucu kremlerin kullanım ilkeleri

             (1) Kseroderma Pigmentosum tedavisinde kullanılan güneşten koruyucu kremlerin bedelleri aylık 162 Türk Lirasını geçmemek kaydıyla sağlık kurulu raporu, reçete ve faturaya dayanılarak Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezleri tarafından şahıs bazında ödenir.

             (2) Bu kremler, 3. basamak sağlık tesislerinde düzenlenen en az bir cilt hastalıkları uzman hekiminin bulunduğu sağlık kurulu raporuna dayanılarak, tüm sağlık tesislerinde cilt hastalıkları uzman hekimlerince en fazla üç aylık dozda reçete edilebilir.

             (3) Bu kremler, UVA ve UVB ışınlarının her ikisini de etkin şekilde bloke eden, SPF en az 30 olan, fiziksel (çinko oksit veya titanyum dioksit içeren) ve/veya kombine filtre içeren özelliklerde olmalıdır.”

             MADDE 5 – SUT’un “Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesi” nde (Ek-2) aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır;

             a) 7.1.4 numaralı maddesine, 7.1.4.5 numaralı madde olarak aşağıdaki düzenleme ilave edilmiştir.

             “7.1.4.5. Kinagolit

             b) 9.2 numaralı maddesine, 9.2.20 numaralı madde olarak aşağıdaki düzenleme ilave edilmiştir.

             “9.2.20. Mikofenolat mofetil

             c) 10.3 numaralı maddesine, 10.3.3 numaralı madde olarak aşağıdaki düzenleme ilave edilmiştir.

             “10.3.3 Blefarospazm

             10.3.3.1 Botulismus toksini Tip A”

             d) 13 numaralı maddesine, 13.9 numaralı madde olarak aşağıdaki düzenlemeler eklenmiştir.

             “13.9 Epidermodisplasia verruciformis

             13.9.1. İnterferon*

             13.9.2. Asitretin

             e) 15 numaralı maddesine, 15.14 numaralı madde olarak aşağıdaki düzenlemeler ilave edilmiştir.

             “15.14 Pierre Robin Sendromu

             15.14.1 Oral ve enteral beslenme ürünleri”

             MADDE 6 – SUT eki Ek-2/A listesinin “1-B) – 3. Kuşak Sefalosporinler” maddesine aşağıdaki düzenleme ilave edilmiştir.
112


Seftibuten


KY


             MADDE 7 – SUT ekindeki “Yurt Dışı İlaç Fiyat Listesinde” (EK-2/G) fiyatları güncellenen ve listeye yeni kayıt edilen ilaçların belirlenen fiyatları bu Tebliğ eki Listede yer aldığı şekilde düzenlenmiştir.

             MADDE 8 – Bu Tebliğin;

             a) 1 inci maddesi 15/12/2010 tarihinde,

             b) 4 üncü ve 7 nci maddeleri, 19/10/2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

             c) Diğer hükümleri bu Tebliğin yayımı tarihinden beş iş günü sonra,

             yürürlüğe girer.

             MADDE 9 – Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

 

EK :

FİYATLARI GÜNCELLENEN VE YENİ EKLENEN YURT DIŞI İLAÇLAR


 


BARKODU


İLAÇ ADI


ETKEN MADDE


EŞDEĞER

GRUBU


FİYATI


1


1111111100625


ELAPRASE 2 MG/ML 3 ML.AMP.


Idursulfate 6 mg / 3 ml


I256A


2.925,00 €


2


1111111100415


TAMBOCOR 100 MG. 50 TB.


Flecainide Acetat 100 mg tb


I069A


21,50 €


3


1111111100246


TAMBOCOR 100 MG. 60 TB.


Flecainide Acetat 100 mg tb


I069A


37,50 €


4


1111111100244


TAMBOCOR 100 MG. 100 TB.


Flecainide Acetat 100 mg tb


I069A


39,50 €


5


1111111100009


ALKERAN 50 MG.1AMP.


Melphalan 50 mg amp


I107A


40,50 €


6


1111111100265


ELMİRON 100 MG.100 TB.


Pentosan Polysulfate Sodyum 100 mg tb


I131C


155,00 €


7


1111111100043


ARTANE 2 MG. 50 TB.


Trihexyphenidyl 2 mg tb


I177A


1,95 €


8


1111111100691


FUZEON 90 MG/ML. 60 AMP.


Enfuvirtide 90 mg/ ml ampul


I285A


1.805,20 €


9


1111111100410


ONCASPAR 3750 IU 1 AMP.


PEG-Asparaginase 3750 IU amp


I127A


1.090,20 €


10


1111111100823


ACTEMRA 80 MG.4 ML.1 AMP.


Tocilizumab 80 mg.amp.


I359A


220,00 €


11


1111111100824


ACTEMRA 400 MG.20 ML.1 AMP.


Tocilizumab 400 mg.amp.


I359B


1.050,00 €


12


1111111100825


GLYCOSADE 60 G.TOZ 30 SAŞE


Amylopectin 60 g.saşe


I360A


139,00 €


13


1111111100826


L-GLYCİNE 16 OZ.


L-Glycine 16 oz. toz


I361A


27,70 €


14


1111111100827


XENBİLOX 250 MG. 100 KAP.


Kenodeoksikolik asit 250 mg kapsül


I272A


735,00 €


15


1111111100828


IDEBENON 150 MG 60 KAPSÜL


Idebenon 150 mg tab


I220B


49,80 €


16


1111111100829


VUMON 50 MG.5 ML.10 AMP.


Tenipozid 50 mg amp


I230A


118,50 €
 

Sayfayı Kapatmak için tıklayın