HKM VE SAVCILARA DZST BLGSAYAR VERLMES HAKKINDA YNETMELK


7 Ekim 2010 PEREMBE


Resm Gazete


Say : 27722


YNETMELK


Adalet Bakanlndan:

HKM VE SAVCILARA DZST BLGSAYAR VERLMES

HAKKINDA YNETMELK

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

             Ama

             MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, adli ve idari yarg hkim ve savclar ile Anayasa Mahkemesi, Yargtay ve Dantay bakan ve yelerine dizst bilgisayar verilmesine ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, adli ve idari yarg hkim ve savclar ile Anayasa Mahkemesi, Yargtay ve Dantay bakan ve yelerini kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayl Hkimler ve Savclar Kanununun 112 nci maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

             Tanmlar

             MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte yer alan;

             a) Bakanlk: Adalet Bakanln,

             b) Bakan: Yksek mahkeme bakanlklar bnyesinde grev yapan ve kendi kanunlar gereince Bakanla seilenleri,

             c) Hakim;

             1) Adli yargda: Mahkeme bakan ve yelerini, hkimleri, Yargtay tetkik hkimleri ile Adalet Bakanl merkez, bal ve ilgili kurulularnda idari grevlerde alan hkimleri,

             2) dari yargda: Mahkeme bakan ve yelerini, hkimleri, Dantay tetkik hkimleri ile Adalet Bakanl merkez, bal ve ilgili kurulularnda idari grevlerde alan hkimleri,

             ) Savc;

             1) Adli yargda: Yargtay Cumhuriyet Basavcsn, Yargtay Cumhuriyet Basavc vekillerini, Yargtay Cumhuriyet Savclarn, il ve ile Cumhuriyet Basavclarn, Cumhuriyet Basavc vekillerini, Cumhuriyet Savclarn, Adalet Bakanl merkez, bal ve ilgili kurulularnda idari grevlerde alan savclar,

             2) dari yargda: Dantay Basavcs ve savclar ile Adalet Bakanl merkez, bal ve ilgili kurulularnda idari grevlerde alan savclar,

             d) ye: Yksek mahkeme bakanlklar bnyesinde grev yapan ve kendi kanunlar gereince yelie seilenleri,

             ifade eder.

KNC BLM

Dizst Bilgisayarlarn Verilmesi, Geri Alnmas ve Kullanclarn Sorumluluu

             Dizst bilgisayarlarn verilmesi

             MADDE 5 (1) Hkim ve savclara grev yaptklar kurumlar tarafndan, grevlerinde kullanmak zere zat demirba olarak bir adet dizst bilgisayar verilebilir.

             (2) Verilen dizst bilgisayarlar, 28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 sayl Bakanlar Kurulu Kararyla yrrle konulan Tanr Mal Ynetmelii hkmlerine gre ilgililerine zimmetlenir.

             (3) Dizst bilgisayarn kullancya tesliminden itibaren en az 5 yl getikten sonra, kurumlar tarafndan uygun grlmesi halinde, kullanclara ayn artlarla yeniden bilgisayar verilebilir. Bu durumda nceki dizst bilgisayarlar, Tanr Mal Ynetmeliinin 27 nci maddesinin birinci fkras hkmne gre ve olaan fire olarak deerlendirilmek suretiyle demirba kaytlarndan terkin edilerek kullancsna braklr.

             Dizst bilgisayarlarn iadesi

             MADDE 6 (1) Dizst bilgisayarn kullancya teslim tarihinden itibaren terkin ilemleri yaplmadan istifa eden, grevine son verilen veya meslekten ayrlanlara verilen dizst bilgisayarlar, btn donanm ve aparatlar ile birlikte salam olarak geri alnr. Eksik donanm ya da aparat olduunda, bunlarn rayi bedeli ilgiliden tahsil edilir.

             (2) Dizst bilgisayarn kullancya teslim tarihinden itibaren terkin ilemleri yaplmadan yksek mahkeme yeliine seilenlerden dizst bilgisayar ile aparat ve donanmlar geri alnmaz. Yksek mahkeme yelii haricindeki bir grevle baka bir kuruma geenlerden ise geri alnr.

             (3) Vefat ve emeklilik halinde sreye baklmakszn dizst bilgisayar geri alnmaz. Ancak lm halinde grevle ilgili gizlilik deeri tayan bilgi ve belge bulunabilecei gz nnde tutularak bu bilgi ve belgeler kurumlar tarafndan en ksa srede silinir. Bu durumda nceki dizst bilgisayarlar, Tanr Mal Ynetmeliinin 27 nci maddesinin birinci fkras hkmne gre ve olaan fire olarak deerlendirilmek suretiyle demirba kaytlarndan terkin edilerek kullancsna braklr.

             (4) Hkim ve savclara grevlerinde kullanmak zere verilen dizst bilgisayarlardan grevin fiilen ifasnda kullanlmad tespit edilenler geri alnr.

             Kullancnn sorumluluu

             MADDE 7 (1) Dizst bilgisayarn, kullancya teslimi tarihinden terkin ilemi yaplncaya kadar bakm onarm ve idamesi ile bunlar iin gerekli olan sarf malzemeleri ilgili kurum tarafndan karlanr.

             (2) Dizst bilgisayarn kullancya teslim tarihinden, terkin ilemi yaplncaya kadar kullancnn kast, kusur, ihmal, tedbirsizlik veya dikkatsizliinden kaynaklanmayan arza ve hasarlar ilgili kurum tarafndan giderilir ya da arza ve hasarn nitelii dikkate alnarak kullancya yeni bir dizst bilgisayar verilebilir. Yeni bir dizst bilgisayar verilmesi durumunda eski dizst bilgisayar geri alnr ve salam paralar bakm ve onarm kapsamnda deerlendirilir.

             (3) Kullancnn kast, kusur, ihmal, tedbirsizlik veya dikkatsizliinden kaynaklanan arza ve hasarlar kullancs tarafndan giderilir. Ancak dizst bilgisayarn tamirinin mmkn ya da ekonomik olmamas durumunda, bu dizst bilgisayarn rayi deeri kullancdan tahsil edilir ve yeni bir dizst bilgisayar verilebilir.

             (4) Bu madde kapsamnda yeni bir dizst bilgisayar verilinceye kadar geici olarak dizst bilgisayar verilebilir. Yeni dizst bilgisayar verildiinde geici olarak verilen dizst bilgisayar geri alnr.

             (5) Demirbatan terkin ilemi yapldktan sonra kullancya braklan dizst bilgisayarn tamiri kurumlar tarafndan yaplmaz.

NC BLM

Geici ve Son Hkmler

             Ynetmelikte hkm bulunmayan haller

             MADDE 8 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde 27/9/2006 tarihli ve 2006/11058 sayl Bakanlar Kurulu Kararyla yrrle konulan Kamu Zararlarnn Tahsiline likin Usul ve Esaslar Hakknda Ynetmelik ile Tanr Mal Ynetmelii hkmleri uygulanr.

             Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

             MADDE 9 (1) 28/4/2007 tarihli ve 26506 sayl Resm Gazetede yaymlanan Hkim ve Savclara Bilgisayar Verilmesi Hakknda Ynetmelik yrrlkten kaldrlmtr.

             Mevcut kullanclar

             GEC MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin yrrlk tarihinden nce kullanclara verilen dizst bilgisayarlarla ilgili 3 yl ile 5 yllk srenin hesaplanmasnda bu Ynetmelik hkmleri uygulanr. Bu Ynetmelik yaynlanmadan nce emekli olanlardan iade alnan dizst bilgisayarlar asndan bu geici madde uygulanmaz.

             Yrrlk

             MADDE 10 (1) Maliye Bakanl ve Saytayn gr alnarak hazrlanan bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

             Yrtme

             MADDE 11 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Adalet Bakan ve ilgili kurum bakanlar yrtr.

 
 

Sayfay Kapatmak iin tklayn