Eylül Ayı Aylıklarının Avans Olarak Ödenmesine İlişkin Genelge


T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı : B.07.0.BMK.0.022-115912 31.08.2010 * 12904

Konu : Aylıkların avans olarak ödenmesi

GENELGE

1- Aylıklarını personel kanunlarına göre almakta olanlara, 15/09/2010 tarihinde ödenmesi

gereken tüm hakedişler, 657 sayılı Kanunun ek 24 üncü maddesine göre, 07/09/2010 tarihinde

avans olarak ödenecektir. Kamu kuruluşlarında çalışan sözleşmeli personel, işçi ve diğer personel

hakkında da aynı şekilde işlem yapılacaktır.

2- Avansın hesabında ele geçen net tutarlar esas alınacaktır.

3- Aylıkları banka hesaplarına aktarılan personelin avans tutarlarının ilgili bankalarca

zamanında ödenmesi sağlanacaktır.

4- Verilen avanslar, Personel Avansları Hesabına borç kaydedilerek

muhasebeleştirilecektir. Ödenen avans tutarları ilgililerin ait olduğu aylık veya ücretlerine mahsup

edilecek ve gerekli kanuni kesintiler bu aylık veya ücretlerinden yapılacaktır.

5- İl dahilindeki mahalli idare birimleri dahil tüm ilgili birimlere gerekli duyurunun

yapılması ve herhangi bir aksamaya meydan verilmemesi hususunda ilgili birimlerce bütün

tedbirlerin alınması gerekmektedir.
Gereğini arz / rica ederim.

Sayfayı Kapatmak için tıklayın